Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Από 3/8 στο ταμπλό οι μετοχές από το reverse split

Με απόφαση της Intrakat, η Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Intrakat: Από 3/8 στο ταμπλό οι μετοχές από το reverse split
Η Διοικούσα Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών στη συνεδρίασή της Τετάρτης 26 Ιουλίου 2017, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 5.079.526 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Intrakat, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για την επακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 6,80 ευρώ σε 0,30 ευρώ ανά μετοχή με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 33.016.919,00 ευρώ με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού.

Με απόφαση της Intrakat, η  Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 ορίζεται ως η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των 25.397.633 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.

Από την επομένη εργάσιμη,  Δευτέρα 31 Ιουλίου  2017, παύει προσωρινά η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εταιρείας, προκειμένου να ολοκληρωθεί η αντικατάστασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (εφεξής το "Σ.Α.Τ.") ως κάτοχοι των μετοχών κατά την Τρίτη 01 Αυγούστου 2017 (Record Date).

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των 5.079.526 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,30 ευρώ ανά μετοχή, ορίζεται η Πέμπτη 03  Αυγούστου 2017.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο των μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 5.079.526 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές.

Η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σ.Α.Τ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v