Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κτήμα Λαζαρίδη: Διορίστηκε CEO και ο Γεράσιμος Λαζαρίδης

Η εταιρία γνωστοποίησε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της στις 07 Σεπτεμβρίου 2017 ο κος Λαζαρίδης Γεράσιμος του Κων/νου διορίζεται σε Αντιπρόεδρος Β΄ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

Κτήμα Λαζαρίδη: Διορίστηκε CEO και ο Γεράσιμος Λαζαρίδης

Η εισηγμένη Κτήμα Λαζαρίδη ΑΕ ανακοίνωσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία συμμετείχαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79.58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (14.338.703 επί συνόλου 18.017.472 μετοχών). Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως :

1.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας της χρήσης 2016, μετά από ακρόαση και έγκριση των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

2.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη διανομή μερίσματος χρήσεως 2016.

3.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση του 2016 και την προέγκριση των αμοιβών για την χρήση 2017 (01/01/2017-31/12/2017). Επίσης η Γ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την μη καταβολή αμοιβών από κέρδη στα μέλη του Δ.Σ.

4.Αποφάσισε ομόφωνα, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2016.

5.Αποφάσισε ομόφωνα με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 79.58% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 14.338.703 μετοχές, και 14.338.703 έγκυρες θετικές ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από την εταιρεία ΣΟΛ. Α.Ε. για τους ελέγχους της χρήσης 2017. Ως τακτικός ελεγκτής ορίστηκε ο κ. Νικόλαος Τζιμπράγος και Αναπληρωματικός ελεγκτής η Aγγελική Γράτσια Δρομπάκη.

6. Επικυρώθηκε η εκλογή του κ. Αθανάσιο Πάππο ως Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλους του Δ.Σ σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος Ανεξάρτητου Μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Χαρίσκου, η οποία έλαβε χώρα δυνάμει της από 01-12-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

7. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε και εξέλεξε ομόφωνα ως επιτροπή ελέγχου τους κάτωθι:

Πέτρος Ντινάκης
Δημήτριος Γιαηλίδης
Αθανάσιος Πάππος

8. Εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι συμβάσεις αγοραπωλησίας αγροτεμαχίων με τους κ. Κωνσταντίνο Λαζαρίδη και τον κ. Γεώργιο Λαζαρίδη, σύμφωνα με το άρθρο 23Α του Ν. 2190/1920.

Εν συνεχεία, η εταιρία γνωστοποίησε ότι με απόφαση του Δ.Σ. της στις 07 Σεπτεμβρίου 2017 ο κος Λαζαρίδης Γεράσιμος του Κων/νου διορίζεται σε Αντιπρόεδρος Β΄ & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας. Μετά την ανωτέρω αντικατάσταση το Δ.Σ. της εταιρίας έχει ως ακολούθως:

Ιουλία Λαζαρίδου Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νουσα Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεώργιος Ζάχαρης Αντ/δρος A΄ του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Γεράσιμος Λαζαρίδης Αντ/δρος Β΄ του Δ.Σ. & Δ/νων Σύμβουλος (εκτελεστικό)
Ιωάννης Οξυζίδης Μέλος του Δ.Σ (εκτελεστικό)
Δημήτριος Γιαηλίδης Μέλος του Δ.Σ. (μη εκτελεστικό)
Πέτρος Ντινάκης Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
Αθανάσιος Πάππος Μέλος του Δ.Σ (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v