Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στα €3,7 εκατ. μειώθηκαν τα EBITDA στο εξάμηνο

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 42,4 εκ. από ευρώ 36,5 εκ. πέρυσι.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Στα €3,7 εκατ. μειώθηκαν τα EBITDA στο εξάμηνο

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου 2017 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Σημαντική βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου κατά το 1ο εξάμηνο της χρήσης και ανήλθε σε ευρώ 42,4 εκ. από ευρώ 36,5 εκ. πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 6,8 εκ. ή 16,1% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 5,5 εκ. ή 15,0% επί των πωλήσεων το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 3,7 εκ. έναντι κερδών ευρώ 3,9 εκ. το 1ο εξάμηνο του 2016.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε κέρδη ευρώ 1,0 εκ. έναντι κερδών ευρώ 1,4 εκ. πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών σημείωσε άνοδο 26% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 41,7 εκ. έναντι ευρώ 33,0 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος βελτιώθηκε αισθητά και ανήλθε σε ευρώ 6,4 εκ. ή 15,4% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 4,7 εκ. ή 14,4% επί των πωλήσεων το 1ο εξάμηνο του 2016. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε ευρώ 3,2 εκ. έναντι ευρώ 1,5 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη ευρώ 1,3 εκ. έναντι κερδών ευρώ 0,003 εκ. πέρυσι.

Η ανωτέρω βελτίωση του κύκλου εργασιών αντανακλά κατά κύριο λόγο την σημαντική αύξηση των εξαγωγών των χαλυβουργικών προϊόντων που ανήλθε στο 30% των συνολικών πωλήσεων του ομίλου, την ενσωμάτωση ήδη από το 2016 της δραστηριότητας της εταιρίας Corus Καλπίνης Σίμος μετά την απορρόφηση της από την μητρική εταιρία, την διατήρηση των τιμών πώλησης σε υψηλά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος του εξαμήνου, καθώς και την στοχευμένη είσοδο σε νέες αγορές.

Ταυτόχρονα, σε επίπεδο κερδοφορίας, η έως σήμερα συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του χαλυβουργικού τομέα μέσω συγχωνεύσεων και συστέγασης δραστηριοτήτων συνέβαλλε στον περιορισμό του κόστους παραγωγής και ως εκ τούτου την βελτίωση των περιθωρίων κέρδους.

Τονίζεται ότι έκτακτο κέρδος ποσού ευρώ 852 χιλ. από την εξαγορά συμμετοχής 50% σε συνδεδεμένη εταιρία, είχε ενισχύσει τα αποτελέσματα του περυσινού εξαμήνου και ως εκ τούτου εμφανίζονται βελτιωμένα συγκριτικά με αυτά του τρέχοντος εξαμήνου.

Από την έναρξη του έτους επίσης, η δραστηριότητα του αγροτικού τομέα του ομίλου ενσωματώνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης, έναντι ολικής ενοποίησης πέρυσι, σε συνέχεια της συγχώνευσης των εταιριών ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ και ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕ. Εξαιρουμένων των ως άνω διαφοροποιήσεων τα αποτελέσματα του τρέχοντος εξαμήνου θα διαμορφώνονταν σημαντικά βελτιωμένα σε σχέση με αυτά του περυσινού 6μήνου.

Έχοντας ήδη διανύσει το 3ο τρίμηνο του έτους, η υλοποίηση των στόχων του ομίλου συνεχίζεται χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις. Ειδικότερα, σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια περαιτέρω διείσδυσης σε υπάρχουσες όσο και σε νέες αγορές του εξωτερικού με στόχο την αύξηση του ποσοστού των εξαγωγών.

Ταυτοχρόνως, λαμβάνοντας υπόψη την εξυγίανση που έχει ήδη συντελεστεί ως ένα βαθμό στην ελληνική αγορά αξιολογούνται εκ νέου κλάδοι αλλά και πελάτες οι οποίοι δυνητικά θα είχαν την δυνατότητα να απορροφήσουν μεγαλύτερο της υφιστάμενης υπερβάλλουσας παραγωγικής δυναμικότητα χαλυβουργικών ειδών του ομίλου. Παράλληλα, υλοποιείται ο στόχος της συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων και στο πλαίσιο αυτό, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ολοκληρώθηκε στις αρχές του 3ου τριμήνου η εξαγορά της συμμετοχής της Τata Steel στην εταιρία ΤΑΤΑ ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΕ. Τέλος συνεχίζεται η υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρίας σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό με στόχο την είσοδο σε νέες αγορές.

Όσον αφορά την πορεία των αποτελεσμάτων του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους ασφαλείς προβλέψεις είναι δύσκολο να γίνουν. Η κάμψη των τιμών πώλησης χαλυβουργικών προϊόντων η οποία παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια του 3ου τριμήνου οδηγούμενη κυρίως από τις διεθνείς τιμές του χάλυβα έχει ήδη εξομαλυνθεί, ενώ υπάρχουν αυξητικές τάσεις. Αντιθέτως, η ζήτηση προϊόντων χάλυβα, αν και βελτιωμένη, εξακολουθεί να κινείται σημαντικά χαμηλότερα της παραγωγικής δυναμικότητας του ομίλου. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις εν εξελίξει πολιτικοοικονομικές συνθήκες στην ελληνική αγορά αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία των αποτελεσμάτων στο υπόλοιπο του έτους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v