Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ευρωσύμβουλοι: Στις 6/11 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 9.11.2017 μέχρι την 23.11.2017. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7.11.2017.

Ευρωσύμβουλοι: Στις 6/11 η αποκοπή του δικαιώματος συμμετοχής στην ΑΜΚ

Η εταιρεία Ευρωσύμβουλοι γνωστοποίησε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.6.2017 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας (εφεξής η «αύξηση») κατά 862.322,40€ με την καταβολή μετρητών και την έκδοση 2.874.408 νέων κοινών άυλων ονομαστικών μετοχών (εφεξής «οι νέες μετοχές»), με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη, στην τιμή διάθεσης των 0,30€ εκάστη και με αναλογία έκδοσης μίας (1) νέας μετοχής για κάθε τρεις (3) παλιές.

Μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 3.449.289,90€, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 11.497.633 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τ0,30€ εκάστης. Σε περίπτωση που η αύξηση καλυφθεί πλήρως, τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να ανέλθουν μέχρι του ποσού των 862.322,40€.

Την 28.6.2017 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. η υπ' αριθμ. 71743/28-06-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΦΡ465ΧΙ8-ΗΜΚ) απόφαση του ΥΠ.ΑΝ. με την οποία εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 6.11.2017.

Από την ίδια ημερομηνία (εφεξής η «Ημερομηνία Αποκοπής»), οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ' αριθμό 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 7.11.2017 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Σύμφωνα με την απόφαση της από 19.6.2017 Τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της εταιρίας, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του Χ.Α.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 9.11.2017 μέχρι την 23.11.2017.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους.

Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 20.11.2017.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v