Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Βωβός: Πτώση εσόδων από ενοίκια, κέρδη λόγω σχεδίου εξυγίανσης το 2016

Σειρά παρατηρήσεων και αρνητική γνώμη των ορκωτών ελεγκτών συνοδεύουν τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας ακινήτων για το 2016. Μείωση στα έσοδα από ενοίκια κατά 21%.

Βωβός: Πτώση εσόδων από ενοίκια, κέρδη λόγω σχεδίου εξυγίανσης το 2016

Από αρνητική γνώμη των ορκωτών ελεγκτών συνοδεύονται οι λογιστικές καταστάσεις της Μπ. Βωβός για το 2016, σύμφωνα με τις οποίες η πάλαι ποτέ κραταιά εταιρεία ακινήτων παρουσιάζει κέρδη 62,7 εκατ. ευρώ, που συνδέονται με την απομείωση του δανεισμού μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης με τους πιστωτές, αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών στα 2,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εμφανίζει το 2016 μείωση εσόδων από ενοίκια κατά 21% έναντι του 2015, με την αξία του χαρτοφυλακίου επενδυτικών ακινήτων να έχει περιοριστεί στις 21/12/2016 σε 45 εκατ. ευρώ από 201 εκατ. ευρώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Το μεγαλύτερο τμήμα του χαρτοφυλακίου της πέρασε στις πιστώτριες τράπεζες μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης. Μέσω της τελευταίας, το 2016 υπήρξε συνολική μείωση του δανεισμού της Μπ. Bωβός κατά 235,3 εκατ. ευρώ. Παραμένει, όμως, υψηλός καθώς φτάνει τα 176 εκατ. ευρώ μαζί με τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων.

Η αρνητική γνώμη των ελεγκτών στηρίζεται σε σειρά θεμάτων όπως το γεγονός ότι δεν υπάρχει πληρότητα και ακρίβεια ως προς τις απαιτήσεις της εταιρείας, επειδή δεν έλαβε ικανοποιητικό αριθμό απαντητικών επιστολών που επιβεβαιώνουν τα υπόλοιπα προς προμηθευτές και τις άλλες υποχρεώσεις του ομίλου κ.α.

Μεταξύ των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών περιλαμβάνεται και το γεγονός πως η εταιρεία έχει απαίτηση κατά μελών του Δ.Σ. ύψους 5,93 εκατ. ευρώ, «γεγονός το οποίο εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του κωδ. Ν. 2190/1920». Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο, «με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου, δάνεια της εταιρείας προς τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους».

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v