ElvalHalcor: Διπλασιάστηκαν τα κέρδη του 2017

Σε ποιους παράγοντες οφείλονται οι βελτιωμένες οι οικονομικές επιδόσεις του εισηγμένου Ομίλου για το 2017. Πώς βλέπει η διοίκηση της εταιρείας την τρέχουσα χρήση και ποιες επενδύσεις σχεδιάζει.

ElvalHalcor: Διπλασιάστηκαν τα κέρδη του 2017

Αύξηση πωλήσεων κατά 21,4% (από το 1,53 στο 1,86 δις ευρώ), EBITDA κατά 29% (από τα 124,7 στα 160,5 εκατ. ευρώ) και σχεδόν διπλασιασμό στα προ φόρων κέρδη της (+98%, από τα 32,2 στα 63,9 εκατ. ευρώ) σημείωσε το 2017 ο Όμιλος ElvalHalcor.

Σύμφωνα με την εισηγμένη, ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

Με βάση τώρα τα δημοσιευμένα αποτελέσματα (για λογιστικούς λόγους αποτυπώνονται οι δωδεκάμηνες πωλήσεις της ΕΛΒΑΛ, μόνο του Δεκεμβρίου για ΧΑΛΚΟΡ και FITCO, μόνο του τελευταίου τετραμήνου για Sofia Med), ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από τα 842,7 εκατ. στο 1,15 δις ευρώ, τα προ κέρδη από τα 33,3 στα 50,67 εκατ. και τα καθαρά κέρδη από τα 21,9 στα 33,5 εκατ. ευρώ.

Προοπτικές-επενδύσεις

Σύμφωνα με τη διοίκηση της εισηγμένης, «για το 2018 ο Όμιλος και η Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις διατηρούν την αισιοδοξία τους, καθώς η ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα προβλέπεται να κινείται θετικά και να αποτελέσει και για το 2018 τον πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου.

Επιπροσθέτως, ο Όμιλος έχει ήδη αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη των επενδύσεων των τελευταίων ετών και υπάρχει σημαντική αισιοδοξία στηριζόμενη στις προοπτικές που ανοίγονται για εξαγωγές σε χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της επανέναρξης δραστηριοτήτων στο κλάδο ενέργειας, καθώς και των πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών ρύπων, η οποία θα αυξήσει την ζήτηση για προϊόντα της Εταιρείας.

Γενικότερα, για το 2018, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών που εξακολουθούν να επικρατούν στο εσωτερικό, ο Όμιλος θα συνεχίσει να έχει ως κύριο στρατηγικό του στόχο την αύξηση των μεριδίων αγοράς σε βιομηχανικά προϊόντα και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και την ενίσχυση της δραστηριότητάς του στο εξωτερικό καθώς σε νέες αγορές.

Επιπλέον, και τη τρέχουσα χρήση η βέλτιστη διαχείριση των κεφαλαίων κίνησης και η μείωση του καθαρού δανεισμού αποτελούν μια από τις βασικές προτεραιότητές μας. Ειδικότερα ο κλάδος Αλουμινίου μετά και την υπογραφή δανειακής σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2017 ύψους 70 εκατ. ευρώ, θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του πενταετούς επενδυτικού του πλάνου.

Σε συνέχεια αυτού υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική SMS group GmbH για την προμήθεια ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου για την παραγωγική της μονάδας στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Η παραγγελία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα των 150 εκατ. ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδομές, που έχει ανακοινωθεί από τον κλάδο και την Εταιρεία. Η επένδυση αυτή θα διπλασιάσει την παραγωγική δυναμικότητα του κορμού παραγωγής της εταιρείας, δίνοντας άμεσα αύξηση περίπου 20% στην δυναμικότητα σε τελικά προϊόντα, και βελτιώνοντας το κόστος και την ποιότητα. Για να αυξηθεί ακόμα περισσότερο η τελική παραγωγική δυναμικότητα θα χρειαστούν και περαιτέρω επενδύσεις, οι οποίες θα καθοριστούν και αποφασιστούν αργότερα.

Ως προς τις εμπορικές στοχεύσεις του κλάδου αλουμινίου, ανοίγονται προοπτικές για αύξηση των μεριδίων σε νέα προϊόντα με την εκμετάλλευση των πρόσφατων επενδυτικών προγραμμάτων, της έρευνας και της συνεργασίας με την UACJ Corp. Συγκεκριμένα, υπάρχει σχεδιασμός για την προώθηση καινοτόμων κραμάτων για την απαιτητική αγορά των εναλλακτών θερμότητας, την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά των σωλήνων πολλαπλών στρώσεων και στην παραγωγή φύλλων αλουμινίου μεγάλου πάχους (κυρίως για την ναυπηγική βιομηχανία).

Αναφορικά με τον κλάδο Χαλκού μετά και την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού για την απόκτηση του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της Nedzink B.V. η οποία εδρεύει στην Ολλανδία, σύμφωνα με το οποίο η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα εισφέρει 15 εκατ. ευρώ, η Εταιρεία σκοπεύει στη δημιουργία μιας κοινοπραξίας με στόχο την ανάπτυξη της παραγωγής στον τομέα του τιτανιούχου ψευδαργύρου, αυξάνοντας την παραγωγική δυναμικότητα των γραμμών της συνδυαστικά με την Nedzink, και συνδυάζοντας την μακροχρόνια εμπειρία της Nedzink στην έλαση ψευδαργύρου με αυτή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σε συνεχή τήξη, χύτευση καθώς και έλαση ψευδαργύρου αλλά και άλλων μετάλλων».

Κλάδος Αλουμινίου

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 959 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 53,8 εκατ. έναντι 33,3 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

* Τον Δεκέμβριο 2017, ο κλάδος έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, υπέγραψε με την ΕΤΕπ σύμβαση δανείου ύψους 70 εκατ. ευρώ οκταετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση του νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 150 εκατ.

* Αποκτήθηκαν νέες κτηριακές εγκαταστάσεις όμορες με το εργοστάσιο Οινοφύτων και βρίσκεται σε εξέλιξη η μετεγκατάσταση κάποιων μηχανημάτων.
* Μια τρίτη γραμμή συνεχής χύτευσης ξεκίνησε τη λειτουργία της, οδηγώντας σε αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και της παραγωγής του εργοστασίου Οινοφύτων το 2017.

* Στο 2017 η πλήρης λειτουργία της γραμμής παθητικοποίησης Globus έδωσε τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησης των πωλήσεων στις αγορές της συσκευασίας τροφίμων και των πολυστρωματικών σωληνών.

* Ολοκληρώθηκαν οι επενδύσεις οι οποίες επιτρέπουν στην εταιρία να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά των πλακών αλουμινίου μεγάλου πάχους όπως αυτής της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα αλουμινίου έχει ως εξής:

Για τα επόμενα δύο έτη Ευρώ 150 εκατ. θα επενδυθούν σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές. Αυτό το επενδυτικό πρόγραμμα σκοπεύει να αυξήσει αρχικά πάνω από 20% την παραγωγική δυναμικότητα στα προϊόντα έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor και ταυτόχρονα θέτει τη βάση, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Στο πλαίσιο αυτού του επενδυτικού προγράμματος, ο κλάδος ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης για την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινίου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων.
Επιπλέον, ο τομέας Αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμε και τη UACJ Corp., στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Κλάδος Χαλκού

Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε 10,1 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

* Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται. Η επιβολή δασμών anti-dumping στην αγορά της Τουρκίας στο τέλος του έτους δεν επηρέασε την ανοδική πορεία των πωλήσεων.

* Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη, κυρίως για βιομηχανική χρήση. Αντίθετα οι πωλήσεις προϊόντων έλασης χαλκού για στέγες μειώθηκαν, καθώς η ζήτηση για τα προϊόντα αυτά παραμένει χαμηλή, λόγω υποκατάστασης του χαλκού από άλλα υλικά. Η Εταιρία έχει στραφεί σε βιομηχανικά προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία, τα οποία πλέον αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεών της σε αντίθεση με το παρελθόν.

* Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

Αναφορικά με το 2018, καθώς οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες συνεχίζουν να βελτιώνονται, αναμένεται θετική τάση στη ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, ο κλάδος χαλκού έχει ήδη επωφεληθεί από τις επενδύσεις του προηγούμενου έτους, καθώς και από την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η υψηλή ζήτηση για βιομηχανικά προϊόντα έλασης αναμένεται να συνεχιστεί και η Sofia Med είναι σε θέση να επωφεληθεί με την αύξηση της εκμετάλλευσης της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας και των πωλήσεων.

Σε συνέχεια της υπογραφής του συμφωνητικού για την απόκτηση 50% της εταιρίας Nedzink B.V., με έδρα την Ολλανδία, και αφού ληφθεί η έγκριση των αρχών ανταγωνισμού, ο κλάδος θα συνεισφέρει Ευρώ 15 εκατ. προκειμένου να δημιουργηθεί κοινοπραξία με στόχο την ανάπτυξη του τιτανιούχου ψευδαργύρου. Μέρος αυτού του ποσού αφορά στις υπάρχουσες γραμμές παραγωγής ψευδαργύρου, προσωρινά αδρανείς, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της Nedzink.

Στέφανος Kοτζαμάνης kotzamanis@euro2day.gr

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus