Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στο €1,38 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το 2017

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.383 χιλ.€ έναντι 1.353 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 2,22%.

Paperpack: Στο €1,38 εκατ. αυξήθηκαν τα κέρδη το 2017

Συνεχίζει την ανοδική κερδοφόρα πορεία της η Paperpack  ΑΒΕΕ, σύμφωνα με την δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την Χρήση από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση κατά 2,92% και ανήλθε σε 15.692 χιλ.€ έναντι 15.247 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2.761 χιλ.€ έναντι 2.632 χιλ.€ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση 4,90%.

Tα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση 4,40% και διαμορφώθηκαν σε κέρδη 2.016 χιλ.€ έναντι 1.931 χιλ.€.

Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 1.383 χιλ.€ έναντι 1.353 χιλ.€, παρουσιάζοντας αύξηση 2,22%.

Η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμιακές ροές 1.324 χιλ. € έναντι 1.713 χιλ.€ και τα ταμιακά διαθέσιμα της ανέρχονται σε 3.238 χιλ.€.

Η εταιρεία υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού της εξοπλισμού ύψους 3,5 εκ. ευρώ περίπου.

Το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω επένδυσης ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 01/01 – 31/12/2017.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην ετήσια έκθεσή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, την καταβολή μερίσματος ποσού 0,16 ευρώ ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v