Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Δρομέας: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις αμοιβές του ΔΣ ενέκριναν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Δρομέας.

Δρομέας: Οι αποφάσεις της τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Την 05/06/18 ώρα 12η μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στην ΒΙ.ΠΕ. Σερρών συνεκλήθη και συνεδρίασε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας με την Επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ.».

Συγκεκριμένα παραστάθηκαν 10 Mέτοχοι, κάτοχοι συνολικά 26.192.374 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, εκπροσωπούντες ποσοστό 75,44 % (ποσοστό απαρτίας) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου αυτής. Σύμφωνα με τα άρθρα 278 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία ενημερώνει ότι κατά την ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων της, συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Οι παριστάμενοι μέτοχοι, με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 % ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων), της έκθεσης διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή επ’ αυτών. Από το τελικώς διαμορφωθέν αποτέλεσμα της χρήσης 2017 δεν προκύπτει μέρισμα προς διανομή.

2. Μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (της εταιρίας και των ενοποιημένων) οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 % και κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας, δι’ ονομαστικής κλήσεως ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών, απήλλαξαν ομόφωνα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσης 1.1.2017 έως 31.12.2017.

3. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, αποφάσισαν να ανατεθεί ο έλεγχος της τρέχουσας χρήσης 2018 σε τακτικό εκλεκτή, συγκεκριμένα στον Αθανάσιο Τσάκλη του Δημητρίου με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 14951 και αναπληρωματικό ελεγκτή τον Δημήτριο Γ. Πλασταρά με Αριθμό Μητρώου της ΣΟΕΛ 27771 της Ελεγκτικής εταιρίας METRON AUDITING ΑΕ. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως συνάψει την απαιτούμενη από τα ισχύοντα Ελεγκτικά Πρότυπα Σύμβαση ανάθεσης ελεγκτικού έργου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

4. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που χορηγήθηκαν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

5. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2190/1920, τις προϋπολογιζόμενες αμοιβές, παροχές και αποζημιώσεις παραστάσεων, που θα χορηγηθούν προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από 1.1.2018 έως 31.12.2018. Επίσης αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης, ο καθορισμός της αποζημιώσεως των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018 για τον χρόνο που διαθέτουν στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την εν γένει εκπλήρωση των καθηκόντων τους και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.

6. Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 75,44 %, ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 26.192.374 συνολικά μετοχών της Εταιρίας, ενέκριναν ομόφωνα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2190/1920 την από 2-1-2018 σύμβασης της εταιρίας με το μέλος του Δ.Σ. Κωνσταντίνο Παπαπαναγιώτου περί παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v