Παπουτσάνης: Από 10/7-13/7 παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής λόγω reverse split

Στις 10/7 είναι η ημερομηνία αποκοπής και παύσης διαπραγμάτευσης της μετοχής λόγω reverse split. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 17.09.2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank

Παπουτσάνης: Από 10/7-13/7 παύει η διαπραγμάτευση της μετοχής λόγω reverse split

Η Παπουτσάνης ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε στις 03 Μαΐου 2018, αποφάσισε ως ακολούθως:

1. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 173.770,19€ με σκοπό την ακύρωση 560.549 ιδίων μετοχών της Εταιρείας και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (η Πρώτη Εταιρική Απόφαση).

Οι ως άνω 560.549 ίδιες μετοχές αγοράσθηκαν κατ' εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκρίνει η από 15.11.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Η διάρκεια αυτού είχε οριστεί για είκοσι τέσσερις (24) μήνες.

2. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,31€ σε 0,62€ ανά έκαστη κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή με συνένωση των παλαιών μετοχών (reverse split 2:1) και μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών της Εταιρείας από 50.236.820 σε 25.118.410 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, καθώς και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (η Δεύτερη Εταιρική Απόφαση).

3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 17.331.702,90€ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικών «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 0,62€ σε 1,31€ ανά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (η Τρίτη Εταιρική Απόφαση).

4. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας για συμψηφισμό ζημιών κατά 17.331.702,90€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,31€ σε 0,62€ και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (η Τέταρτη Εταιρική Απόφαση).

5. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους και αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας (η Πέμπτη Εταιρική Απόφαση, μαζί με την Πρώτη, Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη Εταιρική Απόφαση, οι Εταιρικές Πράξεις).

Οι σχετικές με τις εν λόγω αποφάσεις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Εταιρείας ενεκρίθησαν από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ ως ακολούθως:

(α) υπ' αρ. πρωτ.: 1180203-06/06/2018 ανακοίνωση περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα της υπ' αρ. πρωτ. 60320/06.06.2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Πρώτη Εταιρική Απόφαση,

(β) υπ' αρ. πρωτ.: 1180208/06.06.2018 ανακοίνωση περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα της υπ' αρ. πρωτ. 60374/06.06.2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη Δεύτερη, Τρίτη και Τέταρτη Εταιρική Απόφαση, και

(γ) υπ' αρ. πρωτ.: 1179807/06.06.2018 ανακοίνωση περί καταχώρησης στο ΓΕΜΗ την ίδια ημέρα της υπ' αρ. πρωτ. 60376/06.06.2018 απόφασης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με την Πέμπτη Εταιρική Απόφαση.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της της 05.07.2018 ενημερώθηκε για τις ως άνω Εταιρικές Πράξεις και ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών μετά το reverse split.

Κατόπιν των ανωτέρω, με απόφαση της Εταιρείας ορίζονται οι ακόλουθες ημερομηνίες για το συνδυασμό των Εταιρικών Πράξεων:

- Ημερομηνία Ακύρωσης του συνόλου των Ιδίων Μετοχών που η Εταιρεία κατέχει: 09.07.2018.

- Ημερομηνία Αποκοπής και Παύσης Διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας λόγω του reverse split: 10.07.2018.

- Ημερομηνία Καταγραφής Δικαιούχων μετοχών για το reverse split: 11.07.2018.

- Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης μετά το reverse split: 13.07.2018.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο μετοχών της Εταιρείας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 25.118.410, η τιμή εκκίνησής τους στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την υπ' αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει, και οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Όσον αφορά στη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 251.184,10€ με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 0,62€ σε 0,61€ ανά μετοχή με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου, από την 10/09/2018 οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο ΧΑ, με την νέα ονοματική αξία 0,61€ και χωρίς το δικαίωμα συμμέτοχης στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, ποσού 0,01€ ανά μετοχή στους δικαιούχους.

Την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης, των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄ αρ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 11.09.2018 για την Eταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου ορίζεται η 17.09.2018. Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει από την 17.09.2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας Alpha Bank.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v