Χαϊδεμένος: Από 24/9 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18.9.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – recorddate).

Χαϊδεμένος: Από 24/9 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Από την 17.9.2018 οι μετοχές της Χαϊδεμένος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με την τελική ονομαστική αξία των 1,16 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού 0,02 Ευρώ ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι, που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την 18.9.2018 (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων – recorddate) για την εν λόγω εισηγμένη Εταιρεία.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (0,02 Ευρώ ανά μετοχή) ορίζεται η 24.9.2018.

Η καταβολή των μετρητών για το ποσό της επιστροφής του κεφαλαίου θα ξεκινήσει την 24.9.2018 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ως ακολούθως:

1. Μέσω των χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. εφόσον έχουν εξουσιοδοτήσει τους χειριστές τους για την είσπραξη.

2. Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει, ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του ΔΣ της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει IBAN στην πληρώτρια Τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ».

3. Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» για τους επενδυτές, στους οποίους για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών στις περιπτώσεις (1) και (2) παραπάνω. Για την είσπραξη μετρητών από το δίκτυο καταστημάτων τραπέζης της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής τους Ταυτότητας και της εκτύπωσης στοιχείων του αριθμού Κ.Α.Μ.Ε (Κωδ. Αριθμ. Μερίδας Επενδυτή στο Σ.Α.Τ). Η πληρωμή σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μόνον με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, η οποία θα φέρει τα πλήρη στοιχεία τόσο του δικαιούχου μετόχου, όσο και του εξουσιοδοτούμενου (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ και Α.Φ.Μ.), θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομική ή άλλη Αρχή. Η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου από την ως άνω τράπεζα λήγει στις 31.12.2018. Από 1.1.2019 η πληρωμή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της εταιρείας (οδός Αρχαίου Θεάτρου 4 – Εθνικής Aντιστάσεως και Τραχώνων 4, Άλιμος).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 2109940944).

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v