Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MIG: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πώληση του 70,38% του Υγεία

Από τους μετόχους που εμφανίζονταν να διαφωνούν η Angel ΑΕ παρέστη στη διαδικασία και ψήφισε υπέρ, ενώ η Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C και ο J. Muller αποφάσισαν να μην παραστούν. Προχωρά η μεταβίβαση στην Hellenic Helthcare.

MIG: Εγκρίθηκε ομόφωνα η πώληση του 70,38% του Υγεία

Την πώληση του 70,38% του Θεραπευτηρίου Υγεία στην Hellenic Helthcare, εταιρεία συμφερόντων της CVC Capital ενέκρινε ουσιαστικά ομόφωνα (95,7%) το σώμα των μετόχων της MIG.

Ειδικότερα, η Angel ΑΕ ένας από τους τρεις μετόχους που είχε εναντιωθεί στην πώληση του Υγεία παρέστη στη Γενική Συνέλευση και ψήφισε υπέρ της διάθεσης του 70,38%. Η Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C και ο J. Muller που ήταν οι άλλοι δυο μέτοχοι οι οποίοι είχαν καταθέσει μαζί με την Angel σχέδιο απόφασης για μη πώληση του Υγεία δεν παρέστησαν στην Γενική Συνέλευση.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε, επίσης, τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017, απαλλάσσοντας τα μέλη του Δ.Σ. και τους ορκωτούς ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, καθώς και την εισήγηση της διοίκησης για τους ορκωτούς ελεγκτές της τρέχουσας χρήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη γενική συνέλευση έγινε αναφορά στις ενέργειες της Διοίκησης για τη διασφάλιση μεγαλύτερης αξίας προς όφελος εργαζομένων, μετόχων και πιστωτών, οι οποίες κινούνται σε τρεις βασικούς άξονες:

-την αναδιάρθρωση δανείων μητρικής και θυγατρικών εταιρειών

-τη βελτίωση αποτελεσμάτων

-τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων

Η Γ.Σ. εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του Ομίλου MIG και τις ενέργειές τις.

Κατά τις πληροφορίες από την πλευρά της διοίκησης, υπήρχε μεγάλη ικανοποίηση της Συνέλευσης για το υψηλό τίμημα της πώλησης του Ομίλου Υγεία. Παράλληλα, έγινε αναφορά στην υποτιθέμενη πρόταση Αποστολόπουλου, για την οποία σημειώθηκε ότι ουδέποτε υπήρξε επίσημη, τεκμηριωμένη και με εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση για το υποτιθέμενο τίμημα του 1€+ ανά μετοχή, όπως παρουσιάστηκε μετά τη Γ.Σ. του Ομίλου Υγεία στο εξώδικο προς τη MIG καθώς και σε δημοσιεύματα του τύπου.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο, η MIG αναφέρει τα εξής:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανακοινώνει ότι την 25.8.2018 πραγματοποιήθηκε η Μετ’ αναβολήν Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, με τη συμμετοχή αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου 89 μετόχων που εκπροσωπούσαν 403.537.604 μετοχές, ήτοι ποσοστό 42,95% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως ως ακολούθως:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. - Αποφασίσθηκε η έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.
Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.- Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2017.
Υπέρ: 402.916.304 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 99,846% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 617.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,153% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 4.300 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,001% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 3ο: Διορισμός ελεγκτικής εταιρίας για την εταιρική χρήση 2018. - O υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης ανατέθηκε στην εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών «Grant Thornton Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο Αττικής, οδός Ζεφύρου 56, και η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο της § 5 του άρθρου 13 του π.δ. 226/1992 με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Ε. 127.
Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. – Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Θέμα 5ο: Έγκριση εκλογής νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. – Ορισμός Ανεξάρτητων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας. - Εγκρίθηκε η εκλογή των κ.κ. Ευστράτιου Χατζηγιάννη και Κωνσταντίνου Γαλιάτσου ως νέων Μελών του Δ.Σ. και του κ. Αναστάσιου Κυπριανίδη
ως νέου Μέλους του Δ.Σ. και της Επιτροπής Ελέγχου σε πλήρωση αντίστοιχων κενωθεισών θέσεων σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Επίσης, ορίσθηκαν α) οι κ.κ. Ευστράτιος Χατζηγιάννης, Αναστάσιος Κυπριανίδης και Κωνσταντίνος Γαλιάτσος ως Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και β) ο κ. Αναστάσιος Κυπριανίδης ως Μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένου του άρθρου 44 παρ.1 του Ν. 4449/2017), καθώς πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002.
Υπέρ: 403.537.604 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 100% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 0 ψήφοι.
Αποχές: 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο: Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920. - Εγκρίθηκαν οι αμοιβές που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της παρελθούσας εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε Μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το σχέδιο που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Αποφασίσθηκε επίσης η έγκριση μικτού ποσού έως €1.230.700 ετησίως που θα καταβληθεί με τη μορφή αμοιβών, μισθών και αποζημιώσεων κατά την τρέχουσα χρήση και μέχρι την ημερομηνία της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 Κ.Ν. 2190/1920. Τέλος, εγκρίθηκε η επέκταση του συνταξιοδοτικού προγράμματος του Ομίλου, με συνολικό κόστος μέχρι του ποσού των €280 χιλ. ανά έτος, κατά μέσο όρο.
Υπέρ: 398.202.220 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 98,678% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά: 5.315.384 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,317% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Αποχές: 20.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 0,005% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

Θέμα 7ο: Έγκριση διάθεσης συμμετοχών της Εταιρίας. - Κατόπιν ενημέρωσης από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου της (άμεσης και έμμεσης) συμμετοχής της Εταιρίας στην «Διαγνωστικόν και Θεραπευτικόν Κέντρον Αθηνών ‘Υγεία’Α.Ε.» προς την «Hellenic Healthcare S.A.R.L.», οι κύριοι όροι της οποίας περιεγράφησαν στη Γενική Συνέλευση, καθώς και το σύνολο των σχετικών αποφάσεων και ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων για το διορισμό χρηματοοικονομικού συμβούλου, την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών και την έγκριση της προσφοράς της «Hellenic Healthcare S.A.R.L.» και την υπογραφή σχετικής Συμφωνίας Πώλησης Μετοχών.
Υπέρ της πρότασης του Δ.Σ.: 386.152.326 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 95,692% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Υπέρ της πρότασης των μετόχων Jochen Müller και «Deutsche Bank AG Frankfurt Clients A/C»: 11.980.000 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 2,969% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.
Κατά των προτάσεων του Δ.Σ. και των ανωτέρω μετόχων: 0 ψήφοι.
Αποχές: 5.405.278 ψήφοι, ήτοι ποσοστό 1,339% του παρισταμένου μετοχικού κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v