Εβροφάρμα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εβροφάρμα: Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης

H Eβροφάρμα ανακοινώνει ότι την Τρίτη 28.08.2018 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας στο Διδυμότειχο η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθησαν μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν ποσοστό 76.02% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (10.393.793 μετοχές σε σύνολο 13.673.200 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

-εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας της 27ης Απριλίου 2018 και το από 30 Απριλίου 2018 Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Δημητρίου Παπάζη.

-εγκρίθηκε η εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση για τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

-απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά τη προηγούμενη εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

-εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της τρέχουσας χρήσης, η ελεγκτική εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ksi Greece, επίσης αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3919/2011.

-προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που παρέχουν υπηρεσίες στην εταιρεία για το 2018.

-εγκρίθηκε η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικών στελεχών της εταιρείας στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v