Ιατρικό Αθηνών: Σφικτό «κορσέ» επέβαλαν οι τράπεζες

Εκχώρηση πρόσθετων απαιτήσεων, πέραν των 15,6 εκατ. ευρώ, που έχει ενεχυριάσει ήδη η εταιρεία. Προσημειώσεις σε πάγια, εξοπλισμό, μετοχές θυγατρικής και σήματα. «Δίαιτα» σε δαπάνες και ομαλή καταβολή υποχρεώσεων σε προμηθευτές και Δημόσιο.

Ιατρικό Αθηνών: Σφικτό «κορσέ» επέβαλαν οι τράπεζες

Σφικτό «κορσέ» επιβάλλουν στην Ιατρικό Αθηνών, μητρική του ομώνυμου ομίλου, οι πιστώτριες τράπεζές της, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης όρων της σύμβασης ομολογιακού δανείου και της μη τήρησης, από την πλευρά της, συγκεκριμένων δεσμεύσεων, μόλις μερικούς μήνες μετά τις υπογραφές.

Η τροποποίηση της σύμβασης ομολογιακού δανείου, με ανεξόφλητο υπόλοιπο 124,8 εκατ. ευρώ, υπογράφηκε πριν περίπου ένα χρόνο και προέβλεπε παράταση της λήξης κατά μία 3ετία (σ.σ. λήγει στις 20/6/2020), με δυνατότητα 2ετούς παράτασης. Το spread του επιτοκίου μειώθηκε σε 4% ετησίως.

Ήδη, όμως, από τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2017 η Ιατρικό Αθηνών δεν τηρούσε το ελάχιστο ποσό εκχώρησης εμπορικών απαιτήσεων στις πιστώτριες τράπεζες, στο πλαίσιο των εξασφαλίσεων, τις οποίες δεσμεύεται να παραχωρήσει.

Έτσι, το ομολογιακό κατατάχθηκε από τις αρχές του έτους στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, κατάσταση που παρέμεινε αμετάβλητη και στις 30 Ιουνίου 2018, βάσει όσων προκύπτουν από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου. Οι δε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα περιουσιακά στοιχεία σε κυκλοφορία κατά 122 εκατ. ευρώ για την εταιρεία και κατά 130 εκατ. ευρώ για τον όμιλο.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ιατρικό Αθηνών, τον περασμένο μήνα, έλαβε τη συναίνεση (waiver) των πιστωτριών τραπεζών σχετικά με τη μη τήρηση του ελάχιστου ύψους των εκχωρημένων απαιτήσεων κατά την 30ή Ιουνίου και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές συζητήσεις με τις τράπεζες.

Η διοίκηση της εισηγμένης αναφέρει ότι οι τράπεζες αποδέχθηκαν την πρότασή της για τις διαδικασίες εκχώρησης απαιτήσεων. Πρόκειται για πρόσθετη εκχώρηση, καθώς στις 30 Ιουνίου η εταιρεία είχε ήδη ενεχυριάσει στις πιστώτριες τράπεζες απαιτήσεις ύψους 15,6 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέρχονται από δημόσιους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Η ενεχυρίαση απαιτήσεων αποτελεί μια από τις εξασφαλίσεις που επέβαλαν και πήραν οι τράπεζες. Επιπρόσθετα, ενέγραψαν προσημειώσεις επί ενσώματων παγίων και συστάθηκε -πλασματικό- ενέχυρο επί εξοπλισμού, συνολικού ύψους 357,9 εκατ. ευρώ. Ως ενέχυρα δόθηκαν, επίσης, μετοχές θυγατρικής εταιρείας και τα σήματα του ομίλου.

Ταυτόχρονα, οι πιστώτριες τράπεζες (Εθνική, Eurobank, Alpha Bank) επέβαλαν περιορισμό στις κεφαλαιακές και μη δαπάνες, ενώ έθεσαν ως προϋπόθεση την απρόσκοπτη καταβολή των οφειλών του ομίλου σε προμηθευτές και Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι η Ιατρικό Αθηνών προέβη σε ρύθμιση με ΙΚΑ και ΤΣΑΥ για οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν το 2016, η οποία εξυπηρετείται προς το παρόν κανονικά.

Το πενταετές επιχειρησιακό πλάνο της Ιατρικό Αθηνών έχει προσαρμοστεί στις παραπάνω απαιτήσεις καθώς έχει ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη των πωλήσεων με περιστολή δαπανών, τη βελτίωση της ταμειακής ρευστότητας μέσω της αύξησης των εσόδων από τις ασφαλιστικές εταιρείες και την πλήρη εξόφληση των παλαιών υπολοίπων από τα ασφαλιστικά ταμεία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με την εταιρεία, εντός του έτους.

Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου ανήλθε στις 30 Ιουνίου σε 136,8 εκατ. ευρώ (καθαρός δανεισμός 132,4 εκατ. ευρώ), με τα EBITDA να ανέρχονται σε 15,18 εκατ. ευρώ και τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες να διαμορφώνονται στα 10,5 εκατ. ευρώ.

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v