Κάτω του 5% το ποσοστό της Γ. Αποστολόπουλος στο Υγεία

Το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές μειώθηκε στο 4,69%, από 5,181% που ήταν πριν τη συναλλαγή, αναφέρει το Υγεία.

Κάτω του 5% το ποσοστό της Γ. Αποστολόπουλος στο Υγεία

Το Υγεία ανακοίνωσε ότι την 14.12.2018 η εταιρία με την επωνυμία «Γεώργιος Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμετοχών Ανώνυμος Εταιρεία» και ο Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος υπέβαλαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια τις από 14.12.2018 γνωστοποιήσεις σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας, από τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα:

Λόγος υποβολής γνωστοποίησης: Διάθεση δικαιωμάτων ψήφου

Επωνυμία/ονοματεπώνυμο υπόχρεων προσώπων: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και Γεώργιος Β. Αποστολόπουλος

Επωνυμία μετόχου: «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Ημερομηνία κατά την οποία σημειώθηκε μεταβολή σε δικαιώματα ψήφου: 13.12.2018

Γνωστοποιούμενες λεπτομέρειες:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές ή/και χρηματοπιστωτικά μέσα: Ποσοστό 5,181%

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΙΜΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ:

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου: 14.340.022 τα οποία προέρχονται από μετοχές που κατέχονται άμεσα από την «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία αποτελεί επιχείρηση ελεγχόμενη από τον Γεώργιο Β. Αποστολόπουλο

Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από μετοχές: 4,69%
Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου προερχόμενων από χρηματοπιστωτικά μέσα: 0%

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v