Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους 11 εκατ. ευρώ από τη Flexopack

Την έκδοση δύο ομολογιακών αξίας 6 εκατ. και 5 εκατ. ευρώ γνωστοποίησε η Flexopack.

Έκδοση ομολογιακών δανείων ύψους 11 εκατ. ευρώ από τη Flexopack

Η Διοίκηση της Flexopack, σε συνέχεια της από 6 Δεκεμβρίου 2018 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων αυτής, καθώς και των συναφών κατ΄ εξουσιοδότηση ληφθεισών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) την 21η Δεκεμβρίου 2018, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας 6.000.000 Ευρώ με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Πληρεξουσία καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αφενός μεν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, ήτοι του από 26.09.2016 Ομολογιακού Δανείου ποσού 2.500.000 ευρώ, εκδόσεως της Εταιρείας καθώς και βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού 1.500.000 Ευρώ, αφετέρου δε για την κάλυψη γενικών επιχειρηματικών σκοπών και αναγκών αυτής.

β) την 24η Δεκεμβρίου 2018, υπεγράφη Σύμβαση Κάλυψης Κοινού Έγχαρτου Ομολογιακού Δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα, συνολικής ονομαστικής αξίας 5.000.000 Ευρώ με κάλυψη αυτού από την Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.». Πληρεξουσία καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ορίσθηκε η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.». Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία αφενός μεν κατά το ποσό των 3.250.000 Ευρώ για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και ειδικότερα την εξόφληση Ομολογιακού Δανείου εκδόσεως της Εταιρείας με υπόλοιπο 2.250.000 Ευρώ καθώς και βραχυπρόθεσμου δανεισμού ποσού 1.000.000 Ευρώ, αφετέρου δε κατά το ποσό του 1.750.000 Ευρώ για την κάλυψη αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v