Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλουκίνας-Λάππας: Παρατείνεται η θητεία των μελών του ΔΣ

Την εταιρεία εξακολουθούν να εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Ιωάννης Λάππας και ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ Λουκάς Σπεντζάρης από κοινού ή μεμονωμένα.

Κλουκίνας-Λάππας: Παρατείνεται η θητεία των μελών του ΔΣ

Η Kλουκίνας Λάπας γνωστοποιεί την παράταση της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αφού έλαβε υπ΄ όψιν την από 14.2.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, το άρθρο 10 παρ. 1 του καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 85 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, επιβεβαίωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτοδίκαιης παράτασης της θητείας των μελών του ισχύοντος διοικητικού συμβουλίου, η οποία θα λήξει την 14.2.2019, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη σχετικής απόφασης.

Συνεπώς επιβεβαιώνεται ομόφωνα και παμψηφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η θητεία των μελών του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας θα παραταθεί αυτοδικαίως μετά την 14.2.2019 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Κατόπιν του ανωτέρω επιβεβαιώνεται ότι:

Ι. H συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διατηρείται μέχρι τότε (δηλαδή μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης) ως έχει και ισχύει σήμερα, ήτοι:

1. Ιωάννης Λάππας του Ηλία, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος.

2. Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, εκτελεστικό μέλος.

3. Βιολέττα Λάππα του Ιωάννη, εκτελεστικό – μη ανεξάρτητο μέλος,

4. Μαίρη Λάππα του Ιωάννη, μη εκτελεστικό – μη ανεξάρτητο μέλος,

5. Αβραάμ Σπεντζάρης του Λουκά, μη εκτελεστικό – μη ανεξάρτητο μέλος,

6. Γεώργιος Κοκκινάκης του Νικολάου, μη εκτελεστικό - ανεξάρτητο μέλος,

7. Αθανάσιος Φυλακτός του Νεάρχου, μη εκτελεστικό – ανεξάρτητο μέλος, και

ΙΙ. Διατηρείται ομοίως μέχρι τότε ως έχει και ισχύει σήμερα η εκπροσώπηση και το δικαίωμα υπογραφής της Εταιρείας, ήτοι:

Α) Την Εταιρεία εξακολουθούν να εκπροσωπούν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Λάππας του Ηλία και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λουκάς Σπεντζάρης του Αβραάμ από κοινού ή μεμονωμένα.

Β) Το δικαίωμα υπογραφής διατηρείται στους:

Iωάννη Λάππα του Ηλία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο και
Λουκά Σπεντζάρη του Αβραάμ, Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντα Σύμβουλο, οι οποίοι με την εταιρική υπογραφή που αποτελείται από την σφραγίδα της Εταιρίας και μία από τις δύο (2) υπογραφές εξακολουθούν να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την Εταιρεία, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v