Πετρόπουλος: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Η ΓΣ ενημερώθηκε μεταξύ άλλων για την παραίτηση του κ. Γιάννη Πετρόπουλου, τη θέση του οποίου αναλαμβάνει ο κ. Θ. Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος.

Πετρόπουλος: Τη μη διανομή μερίσματος ενέκρινε η ΓΣ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 17 Απριλίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην Ιερά Οδό, αριθμός 96, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ.

Παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 14 μέτοχοι της Εταιρίας που εκπροσώπησαν 6.144.518 μετοχές, ήτοι 86,90% και επομένως η Γενική Συνέλευση αυτή συνεδρίασε έγκυρα με απαρτία επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο.Εγκρίθηκαν οι εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της Eταιρίας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1 – 31/12/2018. Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2018 : Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 2ο Εγκρίθηκε η διάθεση αποτελεσμάτων χρήσεως 2018 (01.01.2018 -31.12.2018) και ελήφθη απόφαση για την μη διανομή μερίσματος για την χρήση : Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 3ο. Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο 1/1 – 31/12/2018 :Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 4ο. Εγκρίθηκαν οι κάθε είδους αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2018 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για το 2019: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 5ο. Εγκρίθηκε η πολιτική αποδοχών της Εταιρίας για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 6ο. Αποφασίσθηκε η εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2019 μετά από σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου και καθορίσθηκαν οι αμοιβές τους: Υπέρ 4.990.672 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 1.153.846 ψήφοι.

Θέμα 7ο: Αποφασίσθηκε η τροποποίηση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018: Υπέρ 6.144.518 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι , Αποχή 0 ψήφοι.

Θέμα 8ο. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Ενημερώθηκε η ΓΣ για την παραίτηση του κ. Γιάννη Πετρόπουλου. Τη θέση του αναλαμβάνει ο κ. Θ. Αναγνωστόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος και Διευθύνων Σύμβουλος. Τη θέση του Αντιπροέδρου αναλαμβάνει το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Μιχάλης Οικονομάκης: Υπέρ 4.990.672 ψήφοι, Κατά 0 ψήφοι, Αποχή 1.153.846 ψήφοι.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v