Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Paperpack: Στις 14/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Την διανομή μερίσματος καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Paperpack.

Paperpack: Στις 14/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Paperpack την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Βιλτανιώτη 24.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2018, από 1-1-2018 έως 31-12-2018, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018 – Έγκριση συνολικής διαχείρισης χρήσης 2018 κατά το άρθ. 108 ν. 4548/2018.

3. Έγκριση του πίνακα διαθέσεως των αποτελεσμάτων της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

4. Έγκριση της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί διανομής μερίσματος της χρήσης 2018 (1/1/2018-31/12/2018).

5. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου (συνδεδεμένων επιχειρήσεων της εταιρείας), που επιδιώκουν τους αυτούς ή παραπλήσιους σκοπούς με την εταιρεία, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 98 του Ν. 4548/2018. 

6. Έγκριση αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2018 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2019.

7. Εκλογή Ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση 2019 και καθορισμός αμοιβής τους.

8. Εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας του υφιστάμενου.

9. Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθ. 44 του ν. 4449/2017 και έγκριση αμοιβής των μελών της.

10. Λοιπές Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 14ης Μαΐου 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση την 28η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας Βιλτανιώτη 24 Κηφισιά. Σημειώνεται ότι δε θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για την επαναληπτική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 130 παρ. 2 του ν. 4548/2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v