Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Πτώση κερδών προ φόρων-προβλέψεων στα 56 εκατ. ευρώ

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 33,48%, ενώ αυξημένες παρουσιάζονται οι καταθέσεις. Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ.

Attica Bank: Πτώση κερδών προ φόρων-προβλέψεων στα 56 εκατ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 56 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2018 η διοίκηση της Attica Bank, έναντι 90,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή χρήση. Στο ποσό του 2018 περιλαμβάνεται το τίμημα από τη συναλλαγή της 2ης τιτλοποίησης ύψους 47 εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα το τίμημα που περιλαμβάνεται στην συγκριτική χρήση 2017 ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσιάζουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 12,6% στην κλειόμενη χρήση 2018 έναντι της συγκριτικής χρήσης λόγω της μείωσης του προσωπικού της Τράπεζας κατά 164 άτομα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου.

Τα γενικά λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων παρουσιάζουν μείωση 1,8% σε σχέση με τη συγκριτική χρήση. Εάν συνυπολογισθεί το κονδύλι της πρόβλεψης απομείωσης λοιπών στοιχείων του ενεργητικού, τότε τα συνολικά γενικά λειτουργικά έξοδα της κλειόμενης χρήσης θα εμφανίζονται μειωμένα κατά 26,7% σε σχέση με τη χρήση 2017.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,4 δισ. ευρώ.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ έναντι 2,2 δισ. ευρώ την 31.12.2017. Να σημειωθεί ότι την 26.10.2018 ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης του Junior Note ονομαστικής αξίας 357 εκατ. ευρώ που αφορά στη συναλλαγή Metexelixis και η Τράπεζα προέβη σε λογιστική αποαναγνώριση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ονομαστικής αξία 701 εκατ. ευρώ περίπου. Από τη συναλλαγή αυτή η Τράπεζα αναγνώρισε κέρδος 47 εκατ. ευρώ, ποσό που αναγνωρίστηκε κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους μέσω της κατάστασης των αποτελεσμάτων χρήσης.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 253 εκατ. ευρώ, αφού υπολογισθεί και η επίπτωση της μετάβασης στο ΔΠΧΑ 9, ύψους 98,2 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τη χρήση 2018, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 22,8 εκατ. ευρώ ενώ οι προβλέψεις απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθαν σε 4,7 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 27,5 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική χρήση ανήλθε σε 73,5 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο αποκλειστικά από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 33,48% (2017:37%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 34,01% (2017:40%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 2,3 δισ. ευρώ αυξημένες κατά 18,6% σε σχέση με την 31.12.2017.

Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80,9% κατά την 31.12.2018 βελτιωμένος έναντι ποσοστού 138,6% την 31.12.2017.

Η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας ανήλθε κατά την 31.12.2018 σε 95 εκατ. ευρώ μειωμένη κατά 820 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017

Διοίκηση: Εργαζόμαστε για βελτίωση της κερδοφορίας

Για την αποδοτικότητα των εργασιών και την οικονομική θέση της Attica Bank για το 2018, η Διοίκηση της Τράπεζας δήλωσε ότι: «Κατά την κλειόμενη χρήση 2018 ο Όμιλος συνέχισε τις διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές, με στόχο την υλοποίηση του επιχειρηματικού και λειτουργικού μοντέλου, ώστε να επιτύχει κερδοφόρο ανάπτυξη, δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου και αύξηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του.

Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του καθώς αυξήθηκαν σημαντικά τα υπόλοιπα των καταθέσεων. Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων οδήγησε τον Μάρτιο του 2019 στην εξάλειψη της χρηματοδότησης από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Η βελτίωση της ρευστότητας αντανακλά την πλήρη ανάκτηση της εμπιστοσύνης του καταθετικού κοινού στον Όμιλο.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της συναλλαγής της δεύτερης τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ύψους 700,5 εκατ. ευρώ, ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου, ενώ σηματοδοτεί την ουσιαστική εξυγίανση του χαρτοφυλακίου. Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση της κερδοφορίας και της ενίσχυσης της πραγματικής οικονομίας, με γνώμονα το όφελος των πελατών και των μετόχων του».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v