Βογιατζόγλου: Σταθερά κέρδη και μικρή αύξηση τζίρου το 2018

Τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εταιρίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.154 χιλ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.452 χιλ. ευρώ το 2017.

Βογιατζόγλου: Σταθερά κέρδη και μικρή αύξηση τζίρου το 2018

Ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου Βογιατζόγλου Systems A.E. για την χρήση 2018 διαμορφώθηκε στα 23.334 χιλ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,51% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017 (21.504 χιλ. Ευρώ).

Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7.951 χιλ. ευρώ αυξημένα κατά 8,67% έναντι της προηγούμενης χρήσης 2017 (7.317 χιλ. ευρώ). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στις 1.917 χιλ. Ευρώ (1.896 χιλ. Ευρώ το 2017). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν στις 1.663 χιλ. Ευρώ (1.661 χιλ. Ευρώ το 2017).

Τα Αποτελέσματα προ φόρων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.457 χιλ. ευρώ (κέρδη ύψους 1.461 χιλ. ευρώ το 2017), ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.154 χιλ. ευρώ (έναντι κερδών ύψους 1.452 χιλ. ευρώ το 2017).

Ο Κύκλος Εργασιών της Μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκε στα 16.755 χιλ. ευρώ έναντι 16.186 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,51%. Τα Μικτά Κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6.038 χιλ. Ευρώ αυξημένα κατά 5,91% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2017 (5.701 χιλ. Ευρώ).

Τα Αποτελέσματα Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.496 χιλ. Ευρώ (κέρδη ύψους 1.645 χιλ. Ευρώ το 2017). Τα Κέρδη Προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων (EBIT) έφτασαν τις 1.302 χιλ. Ευρώ (κέρδη 1.464 χιλ. Ευρώ το 2017). Τα Αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εμφάνισαν κέρδη ύψους 1.458 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.704 χιλ. Ευρώ το 2017, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής παρουσίασαν κέρδη ύψους 1.100 χιλ. Ευρώ έναντι κερδών ύψους 1.765 χιλ. Ευρώ την χρήση του 2017.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v