Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για διανομή κερδών

Τη νέα σύνθεση του ΔΣ και τη διανομή κερδών, καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΓΕΚΕ στις 7 Ιουνίου.

ΓΕΚΕ: Στις 7 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για διανομή κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΓΕΚΕ κατά την 7η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 43, Αθήνα.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018 μετά των εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 108 του ν.4548/2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018.

3. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών – λογιστών από το σώμα των ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2019.

4. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη σύνθεση και τη λειτουργία της επιτροπής ελέγχου και διορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου.

6. Νέα σύνθεση και ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων τους.

7. Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2018.

8. Ανακοίνωση πεπραγμένων επιτροπής ελέγχου για την χρήση 2018.

9. Λοιπά θέματα και διάφορες ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v