ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τη διανομή μερίσματος €0,03/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος €0,03 ανά μετοχή ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ. Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Τη διανομή μερίσματος €0,03/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο «WYNDHAM GRAND ATHENS», Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, συνήλθαν οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση. Παρέστησαν επτά (7) μέτοχοι, κάτοχοι 343.494.211 μετοχών επί συνόλου 375.241.586 μετοχών, ήτοι 91,54% των ψήφων και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφάσισαν ως εξής:

1) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018, με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη διάθεση αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 2018 και διανομής μερίσματος ως ακολούθως:

Διανομή μερίσματος, υπέρ των μετόχων της Εταιρείας, ύψους τριών λεπτών του ευρώ (€0,03) ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου ποσοστού 10%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται τελικά σε δύο λεπτά του ευρώ και επτά εκατοστά του λεπτού (€0,027). Όπως έχει ανακοινωθεί από την Εταιρεία με το Οικονομικό Ημερολόγιο 2019, ως ημερομηνία αποκοπής ορίζεται η 28η Μαΐου 2019, ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων ορίζεται η 29η Μαΐου 2019 ενώ η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους θα ξεκινήσει την 4η Ιουνίου 2019. Τέλος, παρέχεται στο Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδότηση να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα για την υλοποίηση της απόφασης.

3) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη συνολική διαχείριση που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 και απάλλαξαν τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

4) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2018.

5) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας «ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία» προκειμένου να ασκήσει τον υποχρεωτικό έλεγχο για την τρέχουσα χρήση 2019, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα με αμοιβή σύμφωνη με την προσφορά της.

6) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την πολιτική αποδοχών σύμφωνα με τον ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

7) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη του νέου δεκαπενταμελούς (15) Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, με θητεία ενός (1) έτους, τους εξής:

1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

3. ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ

4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ

5. ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ

6. ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

9. ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ

10. PATRICK KRON

11. ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

12. ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

13. THOMAS GEORGE SOFIS (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

14. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ (εξελέγη ως ανεξάρτητο μέλος)

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

8) Εξέλεξαν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017, όπως ισχύει σήμερα, τους εξής:

1. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

2. Νικόλαος Γαλέτας, ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

3. Νικόλαος Κουδούνης, ως μη εκτελεστικό μέλος

9) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), τη μετατροπή του υποκαταστήματος παραγωγής δισκίων κέρματος και δακτυλίων της Εταιρείας σε νεοσυσταθείσα θυγατρική μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρεία και εισφορά σε αυτή του ενεργητικού του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει σήμερα, και του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

10) Ενέκριναν, με πλειοψηφία 100% των παρισταμένων και εκπροσωπουμένων μετοχών (343.494.211 ψήφοι), την παροχή εξουσιοδοτήσεων στους κ.κ. Δημήτριο Κυριακόπουλο, και Νικόλαο Κουδούνη, όπως ενεργούντες είτε από κοινού είτε ο καθένας χωριστά, υπογράψουν ενώπιον Συμβολαιογράφου την σύμβαση μετατροπής του υποκαταστήματος και απόσχισης του ως άνω κλάδου (Θέμα 9ο), καθώς και κάθε άλλο συναφές έγγραφο ή δήλωση που θα κριθεί απαραίτητη για την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού, και γενικά, να προβούν και σε κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια, εκπροσωπώντας την Εταιρεία γενικά έναντι τρίτων και πάσης φύσεως Αρχών (Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.λπ.).

11) Τέλος έγιναν οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

α) Ο απερχόμενος Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, κ. Νικόλαος Γαλέτας ενημέρωσε τους μετόχους για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη Σύσταση (: αριθμ. πρωτοκόλλου:1302/28-4-2017) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

β) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω παραιτήσεως του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, κ. Ευτύχιου Κοτσαμπασάκη, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, στην συνεδρίασή του της 21/12/2018 στη θέση του παραιτηθέντος, της κας. Ναταλίας Νικολαΐδη, για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος.

γ) Σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018 όπως ισχύει σήμερα, ανακοινώθηκε ότι, λόγω θανάτου του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, Ανδρέα Κυριαζή, υπήρξε αντικατάστασή του με εκλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, στη συνεδρίαση της 18/4/2019, στη θέση του αποβιώσαντος για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του αποβιώσαντος, του κ. Thomas George Sofis.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ανακοινώνει ότι μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Πέμπτης, 23 Μαΐου 2019, το Διοικητικό Συμβούλιο συνήλθε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ, μη εκτελεστικό μέλος
THOMAS GEORGE SOFIS, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΡΟΥΧΑΣ, εκτελεστικό μέλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ, εκτελεστικό μέλος
ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
PATRICK KRON, μη εκτελεστικό μέλος
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, μη εκτελεστικό μέλος
ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΑΚΗΣ, εκτελεστικό μέλος
ΝΑΤΑΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΕΤΑΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι ενός (1) έτους και παρατείνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 1, εδ. γ΄ του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση το 2020 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v