Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαίσιο: Στις 30/5 η αποκοπή μερίσματος €0,07/μετοχή

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019.

Πλαίσιο: Στις 30/5 η αποκοπή μερίσματος €0,07/μετοχή

Η Πλαίσιο ανακοίνωσε ότι με απόφαση της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 23ης Μαΐου 2019 εγκρίθηκε η διανομή (καταβολή) μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης χρήσεως και ειδικότερα αποφασίσθηκε η καταβολή ποσού 1.545.296,55 ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,07 ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 10% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε 0,063 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019. Διευκρινίζεται ότι με βάση τον Κανονισμό του Χ.Α. οι εταιρικές πράξεις διενεργούνται σύμφωνα με τον κανόνα «record date» και συνακόλουθα δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του μερίσματος της χρήσεως 2018) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της σχετικής ημέρας (record date).

Συνεπώς δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την record date, ήτοι την Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 6 Ιουνίου 2019 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v