Παπουτσάνης: Από 25/6 χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26/06/2019 για την Εταιρία.

Παπουτσάνης: Από 25/6 χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου

Ανακοινώνεται από την εταιρία ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 18/04/2019 αποφάσισε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά το ποσό των 502.368,20€ Ευρώ.

Η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,61 Ευρώ σε 0,59 Ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,02 ανά μετοχή.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των 14.819.861,90 Ευρώ, διαιρούμενο σε 25.118.410 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με την αριθ. πρωτ. 1544006 – 22/05/2019 απόφασή του ενέκρινε την τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Καταστατικού της Εταιρίας και καταχωρήθηκε την ίδια ημέρα στο ΓΕΜΗ.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της την 30/05/2019 ενημερώθηκε για την μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρίας με επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού €0,02 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 25/06/2019 οι μετοχές της εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, 0,59 Ευρώ ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού € 0,02 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ.26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει.

Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 26/06/2019 για την Εταιρία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v