Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στις 2 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Attica Bank

Μεταξύ των θεμάτων είναι η Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 20 (αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και η ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας.

Στις 2 Ιουλίου η Γενική Συνέλευση της Attica Bank

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Attica Bank την 02/07/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα Βικέλα του ισογείου του επί της οδού Ακαδημίας 54 κτηρίου της Τράπεζας.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση εκλογής νέου μέλους του ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντος σύμφωνα με το άρθρο 82 παρ. 1 του ν. 4548/2018.

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018), κατά το άρθρο 108 του ν. 4548/2018 και απαλλαγή των ελεγκτών για την ίδια εταιρική χρήση.

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ορισμός μελών ως ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και εκλογή Επιτροπής Ελέγχου.

4. Έγκριση συμβάσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που εμπίπτουν στο άρθρο 99 του ν. 4548/2018.

5. Υποβολή και έγκριση Πολιτικής Αποδοχών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 του Ν. 4548/2018

6. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).

7. Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων εκτελεστικών και μη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2019. Καθορισμός αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2019. 

8. Υποβολή και Έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών για τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018).

9. Υποβολή και Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε ατομική και ενοποιημένη βάση της εταιρικής χρήσης 2018 (01.01.2018 - 31.12.2018) και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης.

10. Εκλογή δύο (2) τακτικών και ισάριθμων αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2019 για τις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και καθορισμός της αμοιβής τους.

11. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

12. Τροποποίηση των άρθρων 2 (σκοπός) και 20 (αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου) και προσαρμογή του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, κατά το άρθρο 183 παρ. 1 του ανωτέρω Νόμου

13. Ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων της Τράπεζας για την περίοδο 2019-2020

14. Λοιπά Θέματα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v