Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΓΕΚΕ: Την διανομή μερίσματος €0,32/μετοχή ενέρκινε η ΓΣ

Από την 12η Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018.

ΓΕΚΕ: Την διανομή μερίσματος €0,32/μετοχή ενέρκινε η ΓΣ

Η ΓΕΚΕ ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 07.06.2019 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας (Κηφισίας 43 – Αθήνα) η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση παρευρέθηκαν 10 Μέτοχοι οι οποίοι αντιπροσωπεύουν 93,26% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (7.851.412 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών).

Η Τακτική Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 93,26% του μετοχικού κεφαλαίου (αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυροι ψήφοι: 7.851.412 μετοχές σε σύνολο 8.418.750 μετοχών) αποφάσισε και ενέκρινε το καθένα από τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον: Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01/01/2018 – 31/12/2018, την έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλήρου στο πρακτικό του Δ.Σ. της Εταιρείας της 22/04/2019, την από 24/04/2019 Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή κ. Νιφορόπουλου Ι. Κωνσταντίνου καθώς και τη δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης.

ΘΕΜΑ 2ον: Τη συνολική διαχείριση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2018 σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018, και την απαλλαγή του Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή, κ. Κωνσταντίνου Ι. Νιφορόπουλου, και του αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση 2018.

ΘΕΜΑ 3ον: Την ανάθεση του έλεγχου των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 στην ελεγκτική εταιρεία «ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε» με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ : 146, Διεύθυνση: Βλαχερνών 10 – Τ.Κ 15124 Μαρούσι, η οποία είναι νόμιμα εγγεγραμμένη στα μητρώα της ΕΛΤΕ, με Α.Μ. ΕΛΤΕ: 002.

ΘΕΜΑ 4ον: Την έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για την περίοδο Ιούνιο 2018 έως Μάϊο 2019 και την παροχή άδειας για την προκαταβολή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στην Εταιρεία σε θέματα χρηματοοικονομικά και στην εν γένει διαχείριση των θεμάτων της Εταιρείας για την περίοδο από Ιούνιο 2019 έως Σεπτέμβριο 2019.

ΘΕΜΑ 5Ον: Την ανασύνθεση του διοικητικού συμβουλίου ως κατωτέρω :

Λουκάς Μπαρδάκος του Γεωργίου
Δωροθέα Κεφάλα του Γεωργίου
Ευστάθιος Πάκης του Χρήστου
Ιωάννης Κεφάλας του Αλεξάνδρου
Δημήτριος Μίχαλος του Χρήστου
Κεραμεύς Δημήτριος του Κωνσταντίνου
Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους

Επίσης, ενέκρινε την παραμονή της Κοραλίας Γεωργακοπούλου ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή του Δημητρίου Κεραμέως ως ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Η κα. Γεωργακοπούλου και ο κ. Κεραμεύς πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου θα είναι πενταετής και θα λήγει την 7η Ιουνίου 2024, παρατεινόμενη όμως έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη (μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας) Τακτική Γενική Συνέλευση.

ΘΕΜΑ 6Ον : Tην ανασύνθεση της επιτροπής ελέγχου και τον επανακαθορισμό των λεπτομερειών της συγκρότησης, δομής και λειτουργίας της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Η νέα επιτροπή ελέγχου θα αποτελείται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή/και τρίτα πρόσωπα. Συγκεκριμένα η επιτροπή ελέγχου θα απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

- Κόκκινο Γεώργιο του Ανδρέα, ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο, μη μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, ως Πρόεδρος της επιτροπής Ελέγχου.

- Κοραλία Γεωργακοπούλου του Χαραλάμπους, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου, και

- Ένα μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου που θα εκλεγεί από το διοικητικό συμβούλιο και θα πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου για την εκλογή του. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε με ομοφωνία των παρευρισκομένων και αντιπροσωπευομένων μελών το διοικητικό συμβούλιο να προβεί σε αυτή την εκλογή.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου κ. Κόκκινος και η κα. Γεωργακοπούλου πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας του ν. 3016/2002 και συνεπώς η πλειοψηφία των μελών της επιτροπής ελέγχου είναι ανεξάρτητα πρόσωπα, όπως απαιτείται από το ν. 4449/2017.

Η θητεία της επιτροπής ελέγχου θα είναι τριετής.

Περαιτέρω, σε περίπτωση παραίτησης ή κένωσης της θέσης μέλους της επιτροπής ελέγχου για άλλο λόγο, εξουσιοδοτείται το διοικητικό συμβούλιο να εκλέξει άλλο πρόσωπο μέλος του διοικητικού συμβουλίου που πληροί τις προϋποθέσεις του ν. 4449/2017 να αντικαταστήσει το μέλος που εκλείπει. Η εκλογή αυτή υπόκειται σε έγκριση στην επόμενη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα λάβει χώρα μετά την εκλογή.

ΘΕΜΑ 7Ον: Τη διανομή μερίσματος 0,32€ ανά μετοχή εκ των κερδών της εταιρικής χρήσης 2018 δηλαδή την διανομή μερίσματος ύψους 2.694.000,00 €.

Στο προς διανομή μέρισμα 0,32€ ανά μετοχή θα παρακρατηθεί φόρος μερισμάτων 10% και κατά συνέπεια το καταβλητέο μετά από φόρους μέρισμα ανά μετοχή θα διαμορφωθεί σε 0,288€.

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κ.κ. Μέτοχοι, κάτοχοι μετοχών της Εταιρείας, που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΣΑΤ την 13η Ιουνίου 2019 (Record Date).

Από την 12η Ιουνίου 2019 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος για την εταιρική χρήση 2018 (ημερομηνία αποκοπής).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (Τμήμα θεσμικών και Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ) ως ακολούθως:

1) Mέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των δικαιούχων μετόχων στο Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηριακές Εταιρείες και Τράπεζες).

2) Μέσω του δικτύου των καταστημάτων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για όσους εκ των μετόχων έχουν ζητήσει την ανάκληση του χειριστή τους στο Σ.Α.Τ. (τουλάχιστον πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος) ή έχουν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό της Μερίδας τους ή για όσες μετοχές τηρούνται σε μερίδες μη εμφανισθέντων επενδυτών.

3) Με κατάθεση στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), όπου ο επενδυτής έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εισπράττει τα διανεμόμενα ποσά σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6 απόφαση του Δ.Σ. της ATHEXCSD, όπως ισχύουν, για τους επενδυτές που δεν επιθυμούν να τα εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους. Αφορά μόνο επενδυτές που έχουν δηλώσει ΙΒΑΝ στην πληρώτρια Τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

4) Για όσους εκ των μετόχων δεν καταστεί, για διάφορους λόγους, δυνατή η πίστωση μέσω των χειριστών τους, θα είναι δυνατή η είσπραξη του μερίσματος από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2019, μέσω του Δικτύου των καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Για την είσπραξη του μερίσματος από τα καταστήματα, η οποία μπορεί να γίνει είτε απευθείας από τον μέτοχο είτε από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, θα είναι αναγκαία η προσκόμιση του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας, του Α.Φ.Μ. και αντιγράφου με τα στοιχεία του στο Σ.Α.Τ.(Κ.Α.Μ.Ε.)

Μετά την πάροδο της 31ης Δεκεμβρίου 2019 η καταβολή θα πραγματοποιείται μόνο στα γραφεία της Εταιρείας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αριθ. 43 – Αθήνα, 115 23, τηλ. 210 6989000 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 09.00-14.00. Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετόχων της Εταιρείας «ΓΕΚΕ ΑΕ» στο τηλ. 210 6989000, FAX 210 6924968 & 210 6924900.

ΘΕΜΑ 8ον: Ενημερώθηκε και ενέκρινε τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου (παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση της διαδικασίας σύνταξης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και της διενέργειας του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, παρακολούθηση, εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των διαδικασιών αναφορικά με το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και με την εκτίμηση και τη διαχείριση κινδύνων, σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, επισκόπηση της δημοσιοποιηθείσας πληροφόρησης ως προς τον εσωτερικό έλεγχο και τους κυριότερους κινδύνους της εταιρείας σε σχέση με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, ενημέρωση και υποβολή αναφορών προς το Δ.Σ., παρακολούθηση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και επισκόπηση διαχείρισης κυριότερων κινδύνων της εταιρείας, σύνταξη κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου κ.ο.κ.)

ΘΕΜΑ 9ον: Η Τακτική Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2019 σχετικά με την εκλογή της κ. Τομαρά Σταυρούλας ως επικεφαλής του τμήματος εσωτερικού ελέγχου.


ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v