Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,043 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ

Τη διανομή μερίσματος 288.100 ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2018, καθώς και την αλλαγή έδρας της εταιρείας, αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Μύλοι Κεπενού.

Μύλοι Κεπενού: Μέρισμα 0,043 ευρώ/μετοχή αποφάσισε η ΓΣ
Διανομή μερίσματος ύψους 0,043 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, οι μέτοχοι της Μύλοι Κεπενού, κατά την τακτική γενική συνέλευσή τους που πραγματοποιήθηκε σήμερα. 

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  1. Εγκρίθηκαν, με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες   οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4548/2018.
  2. Εγκρίθηκε, με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται  μέρισμα από κέρδη χρήσης 2018 ποσό 288.100 ευρώ ή 0,043 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 10%. Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 24/07/2019. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Aϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 25/07/2019. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30/07/2019.
  3. Εγκρίθηκε με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2018 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 94.099,37 ευρώ και πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 23.000,00 ευρώ και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2019 σε μέλη του Δ.Σ καθώς επίσης και για πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη .
  4. Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των  παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018.
  5. Εκλέχθηκαν, με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2019 έως 31.12.2019.Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141), μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») , με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.  
  6. Εγκρίθηκε με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των    παρόντων η αλλαγή της έδρας της εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού εδάφιο (1): «έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Δυτικής Αχαϊας και συγκεκριμένα η ΒΙ.ΠΕ Πατρών (ΟΤ 1)».
  7. Εγκρίθηκε, με ψήφους 5.039.843, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων η εναρμόνιση του καταστατικού με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, ώστε όπου σε αυτό υπάρχουν αναφορές σε καταργησθείσες διατάξεις του Ν. 2190/1920 να αντικατασταθούν με τις αντίστοιχες διατάξεις του Ν. 4548/2018.
  8. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v