Με προσαρμοσμένη τιμή τη Δευτέρα η Ελλάκτωρ

Παύση διαπραγμάτευσης των μετοχών της ΕΛΤΕΧ Ανεμος από Δευτέρα εν όψει της απορρόφησής της από την Ελλάκτωρ. Η διαδικασία, η σχέση ανταλλαγής και το χρονοδιάγραμμα.

Με προσαρμοσμένη τιμή τη Δευτέρα η Ελλάκτωρ

Η Ελλάκτωρ ανακοίνωσε ότι στις 25.07.2019 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 37.270.690 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου, άυλων μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ.

Ειδικότερα, οι από 21.05.2019 Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των εταιρειών ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ενέκριναν, μεταξύ άλλων:

(α) Τη συγχώνευση, με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. από την εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ 

(β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, όπως εγκρίθηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των δύο ως άνω εταιρειών.

(γ) Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

(i) κατά ποσό 8.804.100,00 Ευρώ, ήτοι το ποσό του εισφερθέντος προς την Εταιρεία μετοχικού κεφαλαίου της απορροφηθείσας από αυτήν ανώνυμης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. μετά την διαγραφή, λόγω συγχύσεως, της συμμετοχής της Εταιρείας στην απορροφηθείσα εταιρεία, ποσού 15.996.000,00 Ευρώ,

(ii) κατά ποσό 29.584.710,70 Ευρώ δια κεφαλαιοποίησης ισόποσου τμήματος του λογαριασμού της Εταιρείας «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Κατόπιν των ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 220.700.163,09 Ευρώ, διαιρούμενο σε 214.272.003 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης ίσης προς 1,03 Ευρώ.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

- Κάθε μέτοχος της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (πλην της απορροφώσας Εταιρείας) θα ανταλλάσσει 1 μετοχή που κατέχει με 1,27 νέες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η κάθε μία.

- Οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. θα διατηρήσουν τις κοινές μετοχές που κατείχαν πριν από τη συγχώνευση, ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ η κάθε μία.

Δικαιούχοι των νέων μετοχών που προέκυψαν από τη συγχώνευση είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 23.07.2019 ως μέτοχοι της εισηγμένης εταιρείας ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από τη Συγχώνευση θα είναι πιστωμένες, βάσει της εγκριθείσας σχέσης ανταλλαγής, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), κατά τις 24.07.2019, μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.

Η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας ανακοινώθηκε από το ΧΑ ότι προκύπτει στα 2,0350 ευρώ. 

Τιμή κλεισίματος τελευταίας ημέρας διαπραγμάτευσης (19/07/2019): € 2,0400

Ανώτατο όριο +30% : € 2,6500

Κατώτατο όριο -30% : € 1,4260

Το ενημερωτικό

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τη συνεδρίασή του της 19.07.2019, ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του Ν. 3401/2005 σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας ΕΛΤΕΧ Ανεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., σύμφωνα με τις από 21.05.2019 αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής συνέλευσης των μετόχων της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

Το Έγγραφο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από τις 19.07.2019 σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες :

- Της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.: https://ellaktor.com/arxikh/sygchoneysi-ellaktor-el-tech-anemos/
- Της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε.: https://www.eltechanemos.gr/investor-relations/merger/
- Του Χρηματιστηρίου Αθηνών: http://athexgroup.gr/el/web/guest/company-prospectus

Επίσης το Έγγραφο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, από τα γραφεία της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε., Ερμού 25, ΤΚ 14564, Κηφισιά – Αττικής.

Κατόπιν της από 17.07.2019 έγκρισης από την Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. της εισαγωγής των νέων μετοχών της Εταιρείας που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου στο πλαίσιο της Συγχώνευσης, το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών έχει ως εξής: 

 

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v