Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κέρδη €37,2 εκατ. ευρώ για τη Lamda Development

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €39,511 εκατ. έναντι €38,481 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της εταιρίας, ανήλθε σε €486,078 εκατ.

Κέρδη €37,2 εκατ. ευρώ για τη Lamda Development

Σε ενοποιημένο επίπεδο τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €37,2 εκατ. έναντι €25,1 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2018, καταγράφοντας αύξηση 48,2%, κυρίως λόγω των βελτιωμένων αποτιμήσεων των επενδυτικών ακινήτων.

Στη συγκεκριμένη περίοδο θετική ήταν η επίδραση στο ενοποιημένο αποτέλεσμα των κερδών από μεταβολές στην εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων, κατά το ποσό των €49,687 εκαετ. έναντι ποσού κερδών €45,585 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε €39,511 εκατ. έναντι €38,481 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Το σύνολο της καθαρής αξίας ενεργητικού που αναλογεί στους μετόχους της εταιρίας, ανήλθε σε €486,078 εκατ. έναντι €438,928 εκατ. κατά την 31/12/2018 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10,8%.

Το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens» το πρώτο εξάμηνο παρουσίασε αύξηση EBITDA κατά 0,7% φτάνοντας στο ποσό των €14,4 εκ. Το «Mediterranean Cosmos» στην Πυλαία Θεσσαλονίκης παρουσίασε σημαντική αύξηση EBITDA κατά 23,3% φτάνοντας στο ποσό των €9 εκατ., γεγονός που οφείλεται στην εφαρμογή του νέου προτύπου I.F.R.S. 16. Σύμφωνα με το νέο πρότυπο, μέρος του μισθώματος της τρέχουσας περιόδου λογίζεται εφεξής ως χρηματοοικονομικό έξοδο, το ύψος του οποίου ανήλθε στο πόσο των €1,7 εκατ.

Τέλος το EBITDA του εμπορικού κέντρου «Golden Hall» παρέμεινε σταθερό στο ποσό των €8,6 εκατ.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του ομίλου Καθαρός Δανεισμός/Αξία Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου και Καθαρός Δανεισμός/Ιδια Κεφάλαια ανήλθαν στο 39,2% και 78,8%.

*Αναλυτικά τα αποτελέσματα εξαμήνου της Lamda, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v