Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Έλαστρον: Στα €111,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2019

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 0,9 εκατ. έναντι ευρώ 1,6 εκατ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,5 εκατ. έναντι ευρώ 3,6 εκατ. το 2018.

Έλαστρον: Στα €111,4 εκατ. ο κύκλος εργασιών το 2019

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της χρήσης 2019 βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Βελτίωση σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ο οποίος ανήλθε σε ευρώ 111,4 εκ. από ευρώ 108,5 εκ. πέρυσι. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 11,4 εκ. ή 10,2% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 11,5 εκ. ή 10,6% επί των πωλήσεων το 2018.

Τα αποτελέσματα πριν από φόρους και τόκους (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε ευρώ 0,9 εκ. έναντι ευρώ 1,6 εκ. πέρυσι, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 3,5 εκ. έναντι ευρώ 3,6 εκ. το 2018.

Τέλος, τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ευρώ 1,2 εκ. έναντι αρνητικών ευρώ 1,1 εκ. πέρυσι.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρίας ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και ανήλθε σε ευρώ 110,1 εκ. έναντι ευρώ 107,2 εκ. πέρυσι, ενώ το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε ευρώ 10,6 εκ. ή 9,6% επί των πωλήσεων, έναντι ευρώ 10,7 εκ. ή 10,0% επί των πωλήσεων το 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε ευρώ 2,9 εκ. έναντι ευρώ 3,1 εκ., ενώ τα αποτελέσματα πριν από φόρους διαμορφώθηκαν αρνητικά σε ευρώ 1,7 εκ. έναντι ευρώ 2,8 εκ. πέρυσι. Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με πρόβλεψη απομείωσης συμμετοχής ύψους ευρώ 0,4 εκ. έναντι πρόβλεψης ευρώ 1,3 εκ. πέρυσι.

Η ως άνω βελτίωση του κύκλου εργασιών αντανακλά την αύξηση της δραστηριότητας του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου, οδηγούμενη κυρίως από την περαιτέρω διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού, με το ποσοστό των εξαγωγών να ανέρχεται σε 38% του κύκλου εργασιών. Ταυτόχρονα, ο σταδιακός μετασχηματισμός του προσφερόμενου μίγματος προϊόντων με έμφαση στην μεγαλύτερη αναλογία ειδών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, βελτίωσε περαιτέρω τον κύκλο εργασιών του χαλυβουργικού τομέα του ομίλου.

Αντιθέτως, πτωτική ήταν η πορεία των τιμών των A' υλών διεθνώς για το σύνολο σχεδόν του έτους, αντανακλώντας την μειωμένη ζήτηση, τις στρεβλώσεις στην αγορά από τον περιορισμό της ελεύθερης διακίνησης χαλυβουργικών προϊόντων μέσω της επιβολής δασμών, καθώς και την γεωπολιτική αστάθεια χωρών με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα σε A' ύλες.

Στην εσωτερική αγορά, η καθυστέρηση στην έναρξη σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων δεν διαφοροποίησε ουσιαστικά το ύψος της ζήτησης, ενώ ταυτοχρόνως τα δομικά προβλήματα του κλάδου συνέπεια της πολυετούς οικονομικής κρίσης συντήρησαν συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω λόγοι είχαν άμεσο αντίκτυπο στις τιμές πώλησης των προϊόντων του ομίλου με αποτέλεσμα την μείωση του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας.

Αντιθέτως, η σταδιακά αυξανόμενη στροφή σε αγορές του εξωτερικού και η συνεπακόλουθη μείωση των ημερών πίστωσης συνέβαλαν σημαντικά στην μείωση του καθαρού δανεισμού κατά 41% ο οποίος διαμορφώθηκε σε ευρώ 23,3 εκ. έναντι ευρώ 39,3 εκ. στο τέλος του 2018, με τον δείκτη Ίδια Κεφάλαια / Καθαρό Δανεισμό να διαμορφώνεται σε 2,8 . Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε ευρώ 18,8 εκ. έναντι ευρώ 1,1 εκ. το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, ενώ η ρευστότητα του ομίλου αυξήθηκε σημαντικά και ανήλθε σε ευρώ 14,2 εκ.

Στον αγροτικό τομέα του ομίλου ολοκληρώθηκε εντός του 2019 το τελευταίο μέρος της επένδυσης της εταιρίας Θερμοκήπια Θράκης ΑΕ, με το σύνολο των παραγωγικών και λοιπών εγκαταστάσεων να ανέρχεται σε 197 στρέμματα, καθιστώντας την εταιρία ως έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς κηπευτικών ειδών στην Ελλάδα. Σημειώνεται ότι η συνολική παραγωγή της εταιρείας απορροφάται από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής της Ελληνικής αγοράς υποκαθιστώντας εισαγωγές, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και αξιοποιώντας εγχώριο παραγωγικό δυναμικό.

Τέλος, τα λειτουργικά αποτελέσματα του ενεργειακού τομέα του Ομίλου μέσω της εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 3,55ΜWp, σημείωσαν βελτίωση, συνέπεια της μεγαλύτερης παραγωγής σε σχέση με το 2018.

Είναι γεγονός ότι οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνει η παγκόσμια οικονομία λόγω της επιδημίας του Covid-19 θα επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα πλήθους εταιρειών. Στην Ελλάδα, μέσω της λήψης μέτρων προστασίας σε πολύ σύντομο χρόνο, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά γρηγορότερα συγκριτικά με άλλες χώρες, ο χρόνος ωστόσο που θα απαιτηθεί για την ανάκαμψη ενδεχομένως να είναι μεγαλύτερος εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης και της εξάρτησης της ελληνικής οικονομίας από τομείς που επλήγησαν σημαντικά.

Ο χαλυβουργικός κλάδος στην Ελλάδα κατά το 1ο τρίμηνο του 2020 και μέχρι την εφαρμογή των μέτρων προστασίας, έδειξε θετικά σημάδια με βελτίωση της ζήτησης και άνοδο των τιμών των A' υλών. Στο πλαίσιο αυτό ο χαλυβουργικός τομέας του ομίλου παρουσίασε αύξηση της δραστηριότητας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αλλά και σημαντική βελτίωση αποτελεσμάτων συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Η πορεία ωστόσο των αποτελεσμάτων για το υπόλοιπο του έτους θεωρείται δεδομένο ότι θα επηρεαστεί, με το μέγεθος των επιπτώσεων να είναι αδύνατο να προβλεφθεί κατά την τρέχουσα χρονική στιγμή. Αυτό αναμένεται να εξαρτηθεί από την διάρκεια αλλά και την ενδεχόμενη άρση των μέτρων περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ταχύτητα ανάκαμψης των επιμέρους κλάδων της αγοράς, σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, ό όμιλος Έλαστρον έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, ενώ διαθέτει την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια, ρευστότητα, αλλά και πρόσβαση σε γραμμές χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας αρνητικής συγκυρίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζει την υλοποίηση των επενδύσεων που κρίνονται απαραίτητες και θα συμβάλουν στην περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους και στην βελτίωση της γκάμας των προσφερόμενων ειδών. Τέλος, έχοντας υλοποιήσει σημαντικές επενδύσεις τα περασμένα έτη διαθέτει την απαραίτητη παραγωγική δυναμικότητα για την κάλυψη της ζήτησης όταν αυτό απαιτηθεί.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v