Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Την διανομή μερίσματος και την επιστροφή κεφαλαίου €0,09 ανά μετοχή καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ της ΕΧΑΕ.

ΕΧΑΕ: Στις 29/5 η ΓΣ για διανομή μερίσματος και επιστροφή κεφαλαίου

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ΕΧΑΕ την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 18:00, στην Αθήνα, από την έδρα της Εταιρείας (Λ. Αθηνών 110).

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Χρηματοοικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2019 – 31.12.2019 και διανομή μερίσματος.

Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απαλλαγή των Ελεγκτών σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018.

Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019.

Προέγκριση καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και ορισμός της αμοιβής της.

Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση από την Γενική Συνέλευση της Έκθεσης Αποδοχών του οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διοίκηση άλλων συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 5.431.320 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,09 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v