Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Φουρλής: Στις 12 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Λήψη απόφασης για τη διανομή ποσού € 1.506.920,52 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, σε περίπτωση μη θετικής ψήφισης της πρότασης για μη διανομής μερίσματος.

Φουρλής: Στις 12 Ιουνίου η ΓΣ για τη μη διανομή μερίσματος

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Φουρλής την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00. 

Η ΓΣ θα διεξαχθεί ως προς όλους τους μετόχους με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted Real-Time Teleconference), λόγω της επείγουσας ανάγκης και στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας (Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

2. Μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019.

3. Λήψη απόφασης για τη διανομή ποσού € 1.506.920,52 από τα καθαρά κέρδη της εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019, σε περίπτωση μη θετικής ψήφισης επί του 2 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

4. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Εκλογή ενός (1) Τακτικού και ενός (1) Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, ενοποιημένων και Εταιρείας, της εταιρικής χρήσης 1/1/2020 - 31/12/2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

6. Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 και προέγκριση αμοιβών τους για την εταιρική χρήση 1/1/2020 - 31/12/2020 σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4548/2018.

7. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 1/1/2019 - 31/12/2019 σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 3 του ν. 4548/2018.

8. Εκλογή νέου μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

Σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της σύγκλησης της ως άνω Γενικής Συνέλευσης ή μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι Μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο υποβοηθούμενη από Συντονιστή (Operator Assisted RealTime Teleconference) την 19η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης χωρίς δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v