Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πλαστικά Κρήτης: Στις 16 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών καλείται να αποφασίσει μεταξύ άλλων η ΓΣ.

Πλαστικά Κρήτης: Στις 16 Ιουνίου η ΓΣ για τη διάθεση κερδών

Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η Πλαστικά Κρήτης την 16η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

2.-Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2019.

3.-Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών ΕλεγκτώνΛογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

4.-Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.-Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

6.- Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

7.-Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018

8.-Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019.

9. –Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v