Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: Στο ΤΜΕΔΕ η Attica Bank Properties έναντι 1,2 εκατ.

Η αποεπένδυση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της τράπεζας. Εκτιμά ότι θα εγγράψει κέρδος περίπου 700.000 ευρώ στις οικονομικές καταστάσεις εξαμήνου.

Attica Bank: Στο ΤΜΕΔΕ η Attica Bank Properties έναντι 1,2 εκατ.

Η Attica Bank με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στη συνεδρίασή του της 27.05.2020 αποφάσισε, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας και με βάση έκθεση ορκωτού ελεγκτή για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής για τους μετόχους της, την αποεπένδυση της συμμετοχής της Τράπεζας στη θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Atticabank Properties Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ακινήτων», με τη μεταβίβαση του συνόλου (100%) των μετοχών αυτής στο συνδεδεμένο με την Τράπεζα Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», έναντι προσφερόμενου τιμήματος συνολικού ύψους σήμερα € 1,2 εκατ. (€535 χιλ. + τρέχοντα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα).

Η ανωτέρω συναλλαγή θα υλοποιηθεί μετά την έγκριση της συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και την πάροδο των προθεσμιών ή τη λήψη των αδειών που τυχόν ζητηθούν, σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του ν.4548/2018.

Το κέρδος από την συναλλαγή αυτή, που θα απεικονιστεί στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας και του Ομίλου της Αttica Βank κατά το α’ εξάμηνο του 2020, ανέρχεται σε κατά εκτίμηση ποσό € 700 χιλ.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v