Πλαστικά Κρήτης: Τη διανομή μερίσματος €0,3652/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 6ηΙουλίου 2020.

Πλαστικά Κρήτης: Τη διανομή μερίσματος €0,3652/μετοχή ενέκρινε η ΓΣ

Η  ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΒΕΕ, ανακοίνωσε ότι στις 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00 στα γραφεία της στη Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου, έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, σύμφωνα με την από 26/05/2020 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Στη Συνέλευση παρευρέθησαν αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπό τους 48 μέτοχοι, που εκπροσωπούσαν 25.179.703 μετοχές και ψήφους, επί συνόλου 27.367.490 μετοχών με δικαίωμα ψήφου δηλ. ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και αφού συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία και πλειοψηφία, ψηφίσθηκαν όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης, ως κάτωθι:

Θέμα 1ο - Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της εταιρικής χρήσης 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή της Εταιρίας.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 αποχές, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου), τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 130

Θέμα 2ο - Έγκριση της διάθεσης των κερδών για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα, ήτοι 25.179.703 μετοχές, και 25.179.703 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου τη διάθεση των κερδών της εταιρικής χρήσης 2019.

Αναλυτικά τα κέρδη της χρήσης 2019 πρό φόρων ανέρχονται σε 27.935.597,80 ευρώ και μετά την αφαίρεση του φόρου 4.468.201,12 ευρώ, απομένουν κέρδη προς διάθεση συνολικού ποσού 23.467.396,68 ευρώ τα οποία θα διατεθούν ως εξής:

Αποθεματικό του Άρθρου 48Ν.4172  2.923.467,32

Μέρισμα 9.998.883,84

Κέρδη εις νέον 10.545.045,52

Σύνολο 23.467.396,68

Το μέρισμα που θα δοθεί ανά μετοχή θα είναι 0,3652 ευρώ και θα καταβληθεί στους Μετόχους της εταιρίας, μετά την παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: Παρασκευή 03/07/2020: Αποκοπή δικαιώματος Μερίσματος χρήσης 2019. Δευτέρα 06/07/2020: Ημερομηνία προσδιορισμού Δικαιούχων Μερίσματος χρήσης 2019 (record date). Παρασκευή 10/07/2020: Έναρξη καταβολής Μερίσματος χρήσης 2019.

Εγκρίθηκε επίσης η διάθεση καθαρών κερδών 706.590 ευρώ που σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψιν για την διαμόρφωση των κερδών της χρήσης 2019, για καταβολή σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της Εταιρίας στη χρήση 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.703 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 3ο - Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση, με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 αποχές, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου), ενέκρινε τη συνολική διαχείριση της Εταιρίας και την απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρίας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 130

Θέμα 4ο - Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (ποσοστό 92,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 κατά, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) την εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2020 από το μητρώο ελεγκτών της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Συγκεκριμένα την κ. Ασβέστη Κατερίνα του Βελισάριου (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 32911), και επαγγελματική διεύθυνση Φ. Νέγρη 3 Αθήνα, ως τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Ρωμανάκη Ευάγγελο του Ιωάννη (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 36541), και επαγγελματική διεύθυνση Λ. 62 Μαρτύρων 209-211 Ηράκλειο Κρήτης, ως αναπληρωματικό ελεγκτή. Σημειώνεται ότι η ως άνω Ελεγκτική Εταιρία θα αναλάβει και την διαδικασία έκδοσης του ετήσιου πιστοποιητικού και της έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης της Εταιρίας για τη χρήση 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65A του ν. 4174/2013. Για την αμοιβή των Ορκωτών Λογιστών-Ελεγκτών εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο να την καθορίσει.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 130 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 5ο - Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, ομόφωνα, ήτοι 25.179.703 μετοχές, και 25.179.703 έγκυρες θετικές ψήφους που αντιστοιχούν σε ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου την εισήγηση του Διοικητικού συμβουλίου για παροχή άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ.1 του ν.4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια η στη διεύθυνση εταιριών του Ομίλου.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.703 Κατά: 0 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 6ο - Προέγκριση καταβολής αμοιβών για τη χρήση 2020 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (ποσοστό 92,005 επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 κατά, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που προσφέρουν στην εταιρία υπηρεσίες και δεν αμείβονται με μηνιαίο μισθό ούτε τους καταβάλλονται αμοιβές από τα κέρδη.

Συγκεκριμένα να δοθεί αποζημίωση 500 ευρώ σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ που θα παρίστανται καθώς και 50 ευρώ ανά ώρα απασχόλησης πέραν των συνεδριάσεων του Δ.Σ για την περίοδο 01/07/2020 – 30/06/2021. Οι παραπάνω ώρες θα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 130 Λευκά/Αποχή : 0.

Θέμα 7ο - Έγκριση τροποποίησης της πολιτικής αποδοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 110 του ν.4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (ποσοστό 92,005 επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 κατά, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου), την τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της εταιρίας, σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 111 Ν. 4548/2018.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 130 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 8ο - Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση, από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 112 του ν.4548/2018, της έκθεσης αποδοχών για τη χρήση 2019.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με έγκυρες θετικές ψήφους 25.179.573 υπέρ (ποσοστό 92,005% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου) και 130 κατά, επί συνόλου 25.179.703 (ποσοστό 92,006% επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου), την έκθεση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2019 και την ανάρτησή της ως ξεχωριστό έγγραφο στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι : 25.179.703 Ποσοστό επί των μετοχών με δικαίωμα ψήφου: 92,006% Έγκυρα: 25.179.703 Ψηφοφορία επί των εγκύρων: Υπέρ: 25.179.573 Κατά: 130 Λευκά/Αποχή : 0

Θέμα 9ο - Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν συζητήθηκε κανένα άλλο θέμα

Διανομή μερίσματος

Μετά την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας, της 16ης Ιουνίου 2020, όπου ενέκρινε ομόφωνα τη διανομή μερίσματος 0,3652 ευρώ ανά μετοχή, ανακοινώνονται τα εξής:

Το μέρισμα που αποφασίσθηκε από τη Γενική Συνέλευση ανέρχεται σε 0,3652 ευρώ ανά μετοχή, προερχόμενο από κέρδη της χρήσεως 2019. Το καθαρό πληρωτέο στους δικαιούχους ποσό, μετά την παρακράτηση του φόρου 5% που αναλογεί, ανέρχεται σε 0,34694 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής ορίσθηκε η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020. Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Εταιρίας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων κατά την 6η Ιουλίου 2020 (Record Date).

Ημερομηνία έναρξης πληρωμής μερίσματος ορίζεται η Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

H καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v