Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ιατρικό Αθηνών: Τροποποίηση του προγράμματος έκδοσης ομολογιακού

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω.

Ιατρικό Αθηνών: Τροποποίηση του προγράμματος έκδοσης ομολογιακού

Στις 18-6-2020 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ιατρικό Αθηνών κατά την οποία συμμετείχαν 5 μέτοχοι κομιστές 38.880.165 μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου, δηλαδή ποσοστό 44,83% και συνεπώς η Γενική Συνέλευση βρισκόταν σε νόμιμη απαρτία για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Γενική Συνέλευση με την ως άνω απαρτία έλαβε την παρακάτω απόφαση:

«Έγκριση για την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω.»

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε παμψηφεί την τροποποίηση του από 12/7/2012 Προγράμματος Εκδόσεως κοινού Ομολογιακού Δανείου και την παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v