Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Αφοι Κορδελλου: Τι απάντησε στη μέτοχο Ελ. Κορδέλλου

Τα βασικά σημεία του business plan και της συμφωνίας με τις τράπεζες παρουσιάζει η εταιρία, απαντώντας σε ερωτήσεις της μετόχου Ελ. Κορδέλλου.

Αφοι Κορδελλου: Τι απάντησε στη μέτοχο Ελ. Κορδέλλου

Σε απαντήσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν από την μέτοχο της εταιρίας κ. Ελένη Κορδέλλου προχώρησε η Αφοι Κορδέλλου.

Οπως αναφέρεται σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση:

Ακολουθεί κατωτέρω ενημέρωση των Μετόχων της Εταιρείας από το Δ.Σ. επί των πρόσθετων θεμάτων που ετέθησαν από την Μέτοχο της Εταιρείας κ. Ελένη Κορδέλλου εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας η οποία ανεβλήθη εκ της 16.07.2020 για τις 04.08.2020, κατόπιν αιτήματος μετόχου.

Οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν με τα πρόσθετα θέματα, (επαρκείς κατά την κρίσιν του Δ.Σ. για την ενημέρωση των Μετόχων), δίδονται λαμβάνοντας υπ' όψιν:

- Το ότι η Εταιρεία δεν ζημιώνεται
- Δεν θίγεται η ανταγωνιστικότητα της Εταιρείας
- Δεν παραβιάζονται ρήτρες εμπιστευτικότητας
- Προστατεύονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, (εγγυητών), της Εταιρείας
- Προστατεύονται εμπορικές συμφωνίες και συμβάσεις της Εταιρείας με Τράπεζες Προμηθευτές και συνεργάτες, η δημοσιοποίηση των οποίων θα ζημίωνε μεγάλως την Εταιρεία, ιδιαίτερα έναντι των ανταγωνιστριών Εταιρειών του κλάδου.

1. Παρουσίαση των βασικών σημείων του business plan του συμβούλου Ernst & Young, στο οποίο βασίσθηκε η συμφωνία με τις τράπεζες, συνοδευόμενη από παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί καθώς και της συμφωνίας πλαίσιο. Επιβεβαίωση της υπογραφής του συνόλου των συμβάσεων και του καταλόγου εγγυητών και του ύψους και της φύσεως των εγγυήσεων που χορήγησαν.

Στις σελίδες 16 και 17 της δημοσιευθείσης στις 12/06/2020 Ετήσιας Εκθέσεως του Δ.Σ. και υπό στοιχείο 4, αναφέρεται σχετικώς ότι :

Η Εταιρεία έχει συντάξει Επιχειρησιακό Σχέδιο, πιστοποιημένο με τη μέθοδο Independent Business Review από ανεξάρτητο εξωτερικό σύμβουλο, το οποίο εμπεριέχει αναλυτικά τους στόχους της και προσδιορίζει την δυνατότητα εξόφλησης του μεγαλύτερου μέρους του δανεισμού της έως το 2031. Παράλληλα ανανεώνει και επικαιροποιεί τις εκτιμήσεις της σύμφωνα με τα νέα και εκτιμώμενα Οικονομικά και Επιχειρηματικά δεδομένα του Κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται. Οι στρατηγικοί άξονες ανάπτυξης τζίρου παραμένουν οι ίδιοι, με πρωταρχικό στόχο την αύξηση των Ε.Β.Ι.ΤΌ.Α σε ύψος που δίνει την δυνατότητα στην Εταιρεία να αποπληρώνει τον Δανεισμό της και να χρηματοδοτεί απερίσπαστα τις αγορές της.

Όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, όπως η διατήρηση ικανοποιητικής κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων, η μείωση του χρόνου πίστωσης των πωλήσεων και η αύξηση του μεριδίου αγοράς παραμένουν.

Στη σελίδα 13 της προαναφερθείσας Έκθεσης υπό στοιχείο 2, γίνεται ειδική μνεία στην Αναδιάρθρωση του συνόλου του Τραπεζικού Δανεισμού με τις Πιστώτριες Τράπεζες, ως κατωτέρω: 

«Την 31/07/2019 υπογράφηκαν οι Βασικοί Όροι Αναδιάρθρωσης των βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, οι οποίες μετατράπηκαν σε μακροπρόθεσμες βάθους 12ετίας, με τις Τράπεζες Alpha Bank, Εθνική και Eurobank (έως το 2031), ενώ ταυτόχρονα επεκτάθηκε κατά 48 μήνες (έως το 2023), η διάρκεια του δανείου προς την Τράπεζα Πειραιώς, του συν-χρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού προγράμματος COSME του Ε.Τα.Ε.

Τη συμφωνία συνυπέγραψαν και οι τέσσερις Πιστώτριες Τράπεζες της εταιρείας, Alpha Bank, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς.

Σύμβουλος και διαμεσολαβητής για την ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ενήργησε η ΕΡΝΣΤ και ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (ΕΥ), η οποία ενήργησε για λογαριασμό της Εταιρείας στη διαπραγμάτευση και στο Επιχειρηματικό πλάνο της συμφωνίας.

Προς εξασφάλιση του συνόλου των δανείων η Εταιρεία χορήγησε στα Τραπεζικά Ιδρύματα εμπράγματες εξασφαλίσεις έναντι των χορηγούμενων δανείων, στα ακίνητα της.

Ήδη η Εταιρεία υπέγραψε τις διμερείς συμβάσεις με τις τρείς από τις τέσσερις πιστώτριες Τράπεζες (ALPHA BANK, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ) , ενώ με την Ε.Τ.Ε οι συμβάσεις θα υπογραφούν εντός του 2020.»

Επιπλέον των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι η Εταιρεία δημοσιοποιεί εγκαίρως τα ανωτέρω και κάθε σχετική πληροφορία, κατά περίπτωση, τόσο στην ιστοσελίδα της όσο και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σε κάθε περίπτωση κατόπιν σχετικού ερωτήματος της ιδίας μετόχου στη ΓΣ της 12ης Ιουλίου 2019, (σε συνέχεια της 24/6/2019), εδόθησαν στο σώμα οι κατωτέρω διευκρινίσεις:

1. Το Δ.Σ. προχώρησε σε εμπράγματες εξασφαλίσεις προς το σύνολο των δανειστριών Τραπεζών επί των ανοικτών υπολοίπων των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας.

Η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο εγγύς μέλλον,
(Όπως και έγινε, με τις προαναφερθείσες τρεις από τις 4 Τράπεζες).

2. Παρά το γεγονός ότι ζητούνται στοιχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα και απόρρητα στοιχεία φυσικών προσώπων, μετά από έγκρισή τους, μπορούμε να διευκρινίσουμε στους μετόχους ότι, ως εγγυητές του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας τόσο οι μέτοχοι Κων/νος και Αντώνης Κορδέλλος όσο και τα μέλη του Δ.Σ. Αγγελική και Μαργαρίτα Κορδέλλου, έχουν δώσει προσωπικές εγγυήσεις, και θα προχωρήσουν μερικοί εξ αυτών και σε εμπράγματες εξασφαλίσεις υπέρ των Τραπεζών.

Επιβεβαιώνεται ότι εγγυητές των δανείων της εταιρείας παραμένουν αυτοί που ήταν πάντα, σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων που ισχύουν για τους εγγυητές και τους κληρονόμους τους, με επιπλέον εγγυητές τις Μαργαρίτα και Αγγελική Κορδέλλου.

Περαιτέρω και προς πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων διευκρινίζονται τα κατωτέρω:

Βασικά σημεία του Business Plan:

• Το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς τις τράπεζες Alpha, Εθνική και Eurobank, ύψους 24,6 εκ., οι οποίες ήταν βραχυπρόθεσμες, διακανονίστηκε σε βάθος 12ετίας (έως το 2031).

• Δόθηκε επέκταση 48 μηνών στο δάνειο της Τράπεζας Πειραιώς ύψους 2 εκ. (έως το 2023).

• Μειώθηκε το κόστος δανεισμού κατά 600 χιλ. ετησίως. Υπάρχει θεαματική βελτίωση του χρηματοοικονομικού κόστους τόσο σαν ποσοστό επί του τζίρου όσο και σαν απόλυτο μέγεθος. Μέχρι το 2018, η Εταιρεία κατέβαλε κατά μέσο όρο 1,5 εκ. σε τόκους, ενώ το 2019 η Εταιρεία πλήρωσε σε τόκους 940 χιλ. έχοντας όφελος 560 χιλ. Να σημειώσουμε ότι η συμφωνία με τις Τράπεζες για το επιτόκιο δανεισμού ισχύει από 01/04/2019, οπότε το 2020 τα στοιχεία θα είναι ακόμα καλύτερα.

• Οι αποπληρωμές των δανείων προκύπτουν από τις Ελεύθερες Ταμειακές Ροές και όχι μόνο από το EBITDA. Χρηματοδοτούνται από το EBITDA και την μείωση του Κεφαλαίου Κίνησης, η οποία επιτυγχάνεται με την ορθολογική αποθεματοποίηση, την αύξηση της χρηματοδότησης από τους προμηθευτές και τη μείωση των ημερών πίστωσης στους πελάτες.

Οι αποπληρωμές κεφαλαίου είναι μέσα στις δυνατότητες της Εταιρείας. Ειδικά τα πρώτα χρόνια, οι αποπληρωμές χρηματοδοτούνται κατά κύριο λόγο από την εξοικονόμηση στο κόστος δανεισμού.

Τόσο η παρουσίαση των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τις Τράπεζες όσο και της συμφωνίας πλαίσιο θα πλήξουν σοβαρά τα συμφέροντα της Εταιρείας έναντι των ανταγωνιστών τους, και δεν μπορούν να δημοσιευτούν, και ομοίως τυχόν δημοσίευση των εγγυήσεων που χορήγησαν και θα χορηγήσουν οι εγγυητές θα παραβιάζουν ευθέως τα προσωπικά δεδομένα και απόρρητες πληροφορίες των προσώπων αυτών.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

2. Ανάλυση του κύκλου εργασιών των χρήσεων 2018-2019 και παρουσίαση της διοίκησης ως προς τους λόγους μείωσης.

Η Εταιρεία μας είχε όντως ανοδική πορεία την τριετία 2014 - 2017, ακολουθώντας την ανοδική πορεία του κλάδου. Η αύξηση των πωλήσεων ήταν 17%, όση ήταν και η συνολική αύξηση των πωλήσεων του κλάδου στην εσωτερική αγορά. Οι υψηλές πωλήσεις του 2017 οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υλοποίηση κάποιων μεγάλων έργων, η ολοκλήρωση των οποίων οδήγησε σε μείωση της ζήτησης στην επόμενη χρήση. Ήδη από το Α' εξάμηνο του 2018 οι πωλήσεις ήταν μειωμένες κατά 4,8% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (21,9 εκ. έναντι 23,0 εκ. το 2017). Η πτώση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της χρήσης 2018, η οποία έκλεισε με τζίρο 6,4% χαμηλότερο.

Το 2019 είχαμε ένα πολύ δύσκολο πρώτο εξάμηνο. Καταρχήν, η ζήτηση ήταν μειωμένη λόγω της επενδυτικής απραξίας που δημιούργησε η προεκλογική περίοδος, ενώ η ολοκλήρωση της συμφωνίας με τις τράπεζες, παρόλο που έγινε σε πολύ γρήγορους χρόνους για τα Τραπεζικά δεδομένα, δεν άφησε ανεπηρέαστη την έγκαιρη αναπλήρωση των αποθεμάτων της Εταιρείας. Το δεύτερο εξάμηνο το σκηνικό άλλαξε. Η πολιτική σταθερότητα και η αποκατάσταση των πιστωτικών γραμμών οδήγησαν σε αύξηση του όγκου πωλήσεων, ο οποίος επανήλθε στα επίπεδα του 2018. Η μείωση του τζίρου σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται στην πτώση των τιμών του χάλυβα, η οποία ξεκίνησε στο τέλος του Α' εξαμήνου και συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Όπως προκύπτει από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιρειών του κλάδου, η χρονιά ήταν πτωτική. Οι συνολικές πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ήταν μειωμένες κατά 6%, όση περίπου ήταν και η πτώση των τιμών. Συνεπώς, ο όγκος πωλήσεων της εσωτερικής αγοράς παρέμεινε ο ίδιος και η εταιρεία μας κατάφερε να διατηρήσει το μερίδιο της.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

3. Ενημέρωση της διοίκησης για την αντίδραση της, εν όψει της μείωσης του κύκλου εργασιών καθώς και της κρίσης λόγω COVID-19. Παρουσίαση του κύκλου εργασιών του πρώτου εξαμήνου του 2020 και εκτίμηση για το που θα κλείσει η χρονιά σε επίπεδο πωλήσεων και αποτελεσμάτων.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι χάρη στη συνδρομή και την αλληλοϋποστήριξη όλων των συνεργατών της (πελάτες, προμηθευτές, πιστωτικά ιδρύματα), σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των μέτρων ενίσχυσης της οικονομίας που έχουν εξαγγελθεί, η κρίση του Covid- 19 θα ξεπεραστεί με τις μικρότερες δυνατές απώλειες.

Επιπλέον ο όγκος πωλήσεων είναι οριακά μειωμένος σε σχέση με το 2019. Η μείωση του τζίρου οφείλεται στην πτώση των διεθνών τιμών του χάλυβα, οι οποίες μειώθηκαν σημαντικά λόγω της επικείμενης ύφεσης που αναμένεται να προκαλέσει η πανδημία.

Δεν μπορούμε να κάνουμε καμία τεκμηριωμένη πρόβλεψη. Παρακολουθούμε καθημερινά τις εξελίξεις στην αγορά και προσαρμοζόμαστε ανάλογα.

Στη σελίδα 15 της Έκθεσης υπό τον τίτλο Δυνητικές επιδράσεις του κορονοϊού, γίνεται σχετικώς ειδική μνεία, ως εξής.

«Το ξέσπασμα του νέου κορονοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει την επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Ο αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος είναι ένα μη διορθωτικό γεγονός μετά την κατάρτιση του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, ο μελλοντικός αντίκτυπος αυτού του ξεσπάσματος πρέπει να εκτιμηθεί υπό το πρίσμα της βάσης της λογιστικής συνέχειας που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Δεδομένης της εξάπλωσης του κορονοϊού, είναι δύσκολο να προβλεφθεί το εύρος των πιθανών αποτελεσμάτων για την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί να κυμαίνονται από τον επιτυχή περιορισμό του ιού και τις μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μια παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις ανέφεραν πρόσφατα ότι θα εφαρμοστούν ορισμένες πολιτικές και δημοσιονομικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των πιθανών αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις από το ξέσπασμα, ακολουθεί την καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις απαιτήσεις και τις δράσεις που εφαρμόζουν η ελληνική κυβέρνηση. 

Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους υπαλλήλους και στην Εταιρεία.»

Συνοψίζοντας, το Α' εξάμηνο του 2020 είχαμε οριακή πτώση του όγκου πωλήσεων σε σχέση με πέρυσι, η οποία όμως λόγω της συνεχιζόμενης πτώσης των τιμών του χάλυβα που προκάλεσε η πανδημία αναμένεται να επηρεάσει περαιτέρω το τζίρο και την κερδοφορία μας.

Όλο αυτό το διάστημα η Εταιρεία μας παρέμεινε σε πλήρη λειτουργία, στο πλευρό των πελατών και των εργαζομένων της.

• Το πιο σημαντικό θέμα για εμάς ήταν και είναι η προστασία του προσωπικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία έλαβε όλα τ' απαραίτητα μέτρα ώστε να λειτουργεί καθημερινά χωρίς προβλήματα προστατεύοντας την υγεία των εργαζομένων της, κινήθηκε γρήγορα και προετοίμασε έγκαιρα τις υποδομές που απαιτούνται για εργασία από το σπίτι ενώ παράλληλα δεν έθεσε σε διαθεσιμότητα κανέναν εργαζόμενο/νη.

• Καταφέραμε να διαχειριστούμε με επιτυχία την κρίση ρευστότητας που δημιούργησε η παράταση της λήξης των επιταγών κατά 2,5 μήνες, συνεργαζόμενοι στενά με τους πελάτες μας και με τα πιστωτικά ιδρύματα.

• Ανταποκριθήκαμε σε όλες μας τις υποχρεώσεις χωρίς καμία καθυστέρηση και χωρίς επιπρόσθετο δανεισμό. Είναι αξιοσημείωτο ότι δεν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουμε την προληπτική πιστωτική γραμμή που ανοίξαμε προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συνέπεια στις πληρωμές μας και να προστατεύσουμε το καλό όνομα της Εταιρείας.

• Επιπρόσθετα η Εταιρεία μας έχει κάνει ήδη χρήση όλων των ευεργετικών διατάξεων που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση για την προστασία των επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας, όπως η επιδότηση των τόκων και η μετάθεση των δόσεων κεφαλαίου του 2020, δημιουργώντας ένα δίκτυ προστασίας στη ρευστότητα της Εταιρείας.

Το γεγονός ότι ξεπεράσαμε με μικρές σχετικά απώλειες το πρώτο κύμα της πανδημίας μας δίνει τη δύναμη που χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Δεν μπορούμε όμως να κάνουμε καμία ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της Εταιρείας το Β' εξάμηνο, μιας και δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της ύφεσης στον κλάδο μας, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις ενός δεύτερου κύματος της πανδημίας.

Ελπίζουμε ότι τα έργα υποδομής που είναι απαραίτητα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας θα δρομολογηθούν χωρίς καθυστερήσεις και ότι οι πωλήσεις μας θα βρεθούν σύντομα σε ανοδική πορεία.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

4. Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων της εταιρείας αναφορικά με το σύννομο της ενεχυρίασης των παγίων περιουσιακών στοιχείων της χωρίς γενική συνέλευση. Η οικεία διάταξη του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 15), δεδομένου ότι είναι εισηγμένη εταιρεία επαρκεί για την ενεχυρίαση;

Το Δ.Σ. της Εταιρείας, λειτουργεί βάσει και σύμφωνα με το Καταστατικό και τον Νόμο, και όχι βάσει γνωμοδοτήσεων νομικών συμβούλων συνεργαζόμενων με την εταιρεία ή μη.

Με βάση τον Νόμο και το Καταστατικό η Διοίκηση της εταιρείας προχώρησε άμεσα στην παροχή των εγγυήσεων που ζήτησαν οι Τράπεζες προκειμένου να επιτύχει την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, που με εξαίρεση την Τράπεζα Πειραιώς, είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες, και κινδύνευε άμεσα η βιωσιμότητά της, ιδιαίτερα μετά την καταγγελία της σύμβασης από την Alpha Bank.

Τα δάνεια ύψους περίπου 26 εκ. ευρώ είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και έπρεπε το νέο Δ.Σ. να αποφασίσει άμεσα, όπως και έπραξε σε πλήρη συμφωνία με τους εγγυητές των δανείων Κων/νο και Αντώνιο Κορδέλλο οι οποίοι συναίνεσαν να εγγραφεί προσημείωση και σε προσωπική ακίνητη περιουσία τους, πέραν των προσωπικών εγγυήσεων που είχαν δώσει.

Ομοίως παρασχέθηκαν προσωπικές εγγυήσεις από τις κκ Μαργαρίτα και Αγγελική Κορδέλλου.

Κάθε καθυστέρηση θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία της Εταιρείας, αφού υπήρχε πλήρης ταμειακή αδυναμία στην εξόφληση τους. Η δανειακή αναδιάρθρωση που επετεύχθη είναι προς όφελος της Εταιρείας, των Μετόχων και των Εγγυητών των δανείων. Το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προχωρήσει, ως αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μετέτρεψαν τον κίνδυνο από τα ληγμένα δάνεια σε μοχλό ανάπτυξης, σε συνεργασία με τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πέραν των προσημειώσεων που δόθηκαν τέλη του 2018 και αρχές του 2019 στα ακίνητα της εταιρείας δεν έχουν προχωρήσει οι ενεχυριάσεις των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας που έχουν συμφωνηθεί με τις Τράπεζες.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης

5. Κατάσταση όλων των μεταβολών των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία 31/12/2018 καθώς και του αρχικού και αναμορφωμένου ισοζυγίου γενικής λογιστικής 31/12/2018 (με και χωρίς τις εγγραφές κλεισίματος), ώστε να αντιληφθούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρέπει να γνωρίζουμε ποιες επιταγές είχαν εξοφληθεί, ποιος είχε εισπράξει τα χρήματα και που τα είχε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πληροφορεί τους μετόχους για τις απαντήσεις επί των ανωτέρω θεμάτων που έθεσαν υπ' όψιν του, τόσο ο Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας όσο και ο Ορκωτός Ελεγκτής οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Οικονομικός Δ/ντής:

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των χρηματικών διαθεσίμων στη σημείωση 19 των οικονομικών καταστάσεων, η διαφορά οφείλεται στο κονδύλι «Καταθέσεις όψεως (εγγυήσεις)», το οποίο περιλαμβάνει εισπρακτέες επιταγές που έχουν δοθεί στις τράπεζες ως εγγύηση. Οι εν λόγω επιταγές παραμένουν σε δεσμευμένο λογαριασμό μέχρι την εκκαθάριση τους. Το 2018, οι επιταγές αυτές, συνολικές αξίας 1,535 εκ., είχαν θεωρηθεί εισπρακτέες και είχαν ταξινομηθεί στις εμπορικές απαιτήσεις, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στη μεταφορά τους στον κύριο λογαριασμό όψεως της Εταιρείας. Με δεδομένο ότι το 2019 οι χρονικές καθυστερήσεις εξαλείφθηκαν, μετά από υπόδειξη των ορκωτών, οι επιταγές αυτές ταξινομήθηκαν στο κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» και όχι στο κονδύλι «Εμπορικές Απαιτήσεις», ως «ταμειακά ισοδύναμα» (cash equivalents) καθώς αποδεσμεύονται λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία λήξης τους.

Η διαφορά στα Βραχυπρόθεσμα Δάνεια, ύψους 57 χιλ. € αφορά και αυτή στη ρευστοποίηση επιταγών από εξασφαλίσεις εγγυητικών επιστολών. Η τράπεζα επέλεξε την χρησιμοποίηση ενός παλιού ανενεργού λογαριασμού για την ίδια ακριβώς με παραπάνω χρήση, δηλαδή την κατάθεση προϊόντος επιταγής. Για το λόγο αυτό ο συγκεκριμένος λογαριασμός εμφανίζεται με χρεωστικό υπόλοιπο και ταξινομείται στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

Ορκωτός Ελεγκτής:

1) Πρόκειται για αναταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου για λόγους συγκρισιμότητας και όχι για αναδιάρθρωση. Η αναταξινόμηση σύμφωνα με την έννοια του ΔΛΠ 1 παράγραφος 40Α σημαίνει παρουσίαση κονδυλίου της συγκριτικής περιόδου (χρήση 2018) των οικονομικών καταστάσεων κατά την τρέχουσα χρήση (χρήση 2019) σε θέση διαφορετική από εκείνη που είχε παρουσιαστεί στις οικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης (χρήση 2018), χωρίς καμία ποσοτική μεταβολή αυτού. Η αναδιάρθρωση κονδυλίου ενδέχεται να αφορά και στην ποσοτική μεταβολή αυτού.

2) Η αναταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου περιγράφεται ρητά και διακριτά στις σελίδες 57 και 58 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019 σε ιδιαίτερη γνωστοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 2.1.γ. «Αναταξινομήσεις Κονδυλίων», για σκοπούς πληροφόρησης των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Από την ανωτέρω γνωστοποίηση προκύπτει αβίαστα η αναταξινόμηση που έγινε για λόγους συγκρισιμότητας στα κονδύλια «Εμπορικές Απαιτήσεις», «Χρηματικά Διαθέσιμα» και «Βραχυπρόθεσμα Δάνεια».

3) Η σαφής περιγραφή των κονδυλίων που αναταξινομήθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των ποιοτικών χαρακτηριστικών των οικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού περί κατανοητότητας και σημαντικότητας. Συγκεκριμένα οι περιγραφές «Καταθέσεις όψεως (εγγυήσεις)» και «Υπόλοιπο τραπεζικού αλληλόχρεου λογαριασμού» αφενός μεν κρίνονται ως απόλυτα εύληπτες και κατανοητές από τον μέσο χρήστη των οικονομικών καταστάσεων και αφετέρου συνάδουν και με τις περιγραφές των εν λόγω κονδυλίων που τους αποδίδονται στις σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν. Συνεπώς οι λόγοι αναταξινόμησης των ανωτέρω κονδυλίων πέραν αυτού της συγκρισιμότητας, αξιολογούνται ως αυταπόδεικτοι και παρέλκει περαιτέρω σχόλιο επ' αυτού του θέματος.

4) Η επιβεβαίωση των εν λόγω κονδυλίων με επιστολές ή extrait των πιστωτικών ιδρυμάτων που αφορούν, κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, καθιστά ανεδαφικό τον ισχυρισμό περί ασυμφωνίας των καταθέσεων όψεως.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω γνωστοποιήσεων και διευκρινήσεων το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι οι Μέτοχοι έχουν πλήρως ενημερωθεί και έχουν πλήρως και επαρκώς δημοσιευτεί όλα τα στοιχεία εκείνα που διευκρίνιζαν τους λόγους αναταξινόμησης των κονδυλίων για λόγους συγκρισιμότητας και δεν πρόκειται για αναδιάρθρωση.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

6. Έγγραφη τοποθέτηση της διοίκησης για το πώς σκέπτεται να τακτοποιήσει τις καταβολές των μετόχων που εμφανίζονται σήμερα στο κονδύλι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Ακολουθεί ενημέρωση των Μετόχων επί του ανωτέρω θέματος σε συνδυασμό με τις αναφορές της ερωτώσης μετόχου στην αιτιολογική της έκθεση, που εμφανίζει τα κατασχεθέντα χρήματα των εγγυητών ως «τακτοποιημένα».

Ακολουθούν οι γραπτές απαντήσεις προς το Δ.Σ. του Οικονομικού Δ/ντού και του Ορκωτού Ελεγκτή.
Οικονομικός Δ/ντής:

Η αξία «Υποχρεώσεις προς Δικαιούχους Εγγυήσεων Δανείων» δεν αναφέρεται ως «τακτοποιημένη» αλλά ως ταξινομημένη στις Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις διότι ο χρόνος λήξης της είναι πέραν του έτους. Είναι θέμα λογιστικής αρχής.

Εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν και αφού δεν επηρεάζεται η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, με την συγκατάβαση / έγκριση των Τραπεζών, το ΔΣ θα σχεδιάσει την αποπληρωμή της υποχρέωσης.

Ορκωτός Ελεγκτής:

Η παρουσίαση του κονδυλίου «Υποχρεώσεις προς δικαιούχους εγγυήσεων δανείων» ποσού ευρώ 1.273.016 καθώς και η ταξινόμηση του εν λόγω κονδυλίου στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δηλώνει:

α) Την αναγνώριση της υποχρέωσης εκ μέρους της εταιρείας προς τα εν λόγω πρόσωπα
β) Την πρόθεση ταμειακού διακανονισμού της εν λόγω υποχρέωσης σε χρονικό ορίζοντα πέραν των δώδεκα μηνών (12) από την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.
Επιπρόσθετα η υποχρέωση αυτή, σύμφωνα με την σχετική γνωστοποίηση της Διοίκησης στη Σημείωση 25 (σελίδες 88, 89) της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης για την χρήση 2019, παρουσιάζεται ως επακόλουθο της οριστικής συμφωνίας της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες, στα πλαίσια της συμφωνίας αναδιάρθρωσης των δανείων της πρώτης.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

7. Συζήτηση και απόφαση επί θεμελιώδους ζητήματος εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά Ανεξάρτητο μέλος Δ.Σ., το οποίο είναι υπάλληλος της εταιρείας με διευθυντικά καθήκοντα και επιβεβαίωση για την ύπαρξη συμβάσεων με τα μέλη του Δ.Σ.

H Γενική Συνέλευση της 12ης Ιουλίου 2019 έχει εκλέξει δύο Ανεξάρτητα Μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

- Τον δικηγόρο Αθηνών κ. Φοίβο Βρέττα ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή υπαλληλική ή διευθυντική και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, και
- Τον Luciano - Giovanni De Portu ο οποίος ομοίως δεν έχει καμιά σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία, ή υπαλληλική ή διευθυντική.

Δεν υπάρχουν άλλα Ανεξάρτητα μέλη στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

Τα μέλη του Δ.Σ. αμείβονται βάσει των αποφάσεων που προϋπήρχαν και είχαν θεσπιστεί επί των ημερών της πρώην Δ/σης Συμβούλου και ερωτώσης Μετόχου κ. Ελένης Κορδέλλου και του αειμνήστου πατρός της Βασιλείου Κορδέλλου, χωρίς να έχει θεσπιστεί επί των ημερών της Νέας Διοίκησης, καμιά νέα σύμβαση και καμία τροποποίηση στις αμοιβές τους.

Δεν υπάρχει θέμα προς λήψη απόφασης.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v