Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και αναγκαστικής άδειας από Eurobank

Κίνητρα σε εργαζόμενους για να αποχωρήσουν ή να δεχτούν άδεια που φτάνει τα πέντε χρόνια προσφέρει η τράπεζα. Ποιο είναι το μέγιστο όριο των παροχών, τι επιπλέον δίνεται ως κίνητρο. Πόσο πριμοδοτείται το κάθε παιδί.

Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου και αναγκαστικής άδειας από Eurobank

Με στόχο να αποχωρήσουν περίπου 300 εργαζόμενοι ή και περισσότεροι, η Eurobank ξεκίνησε νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από τη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανωτέρω πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι/δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:
1. Απασχολούνται στις κάτωθι εταιρείες και λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους/προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω:

  1. Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία
  2. Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»)
  3. Eurobank Ergasias Χρηματοδοτικές Μισθώσεις A.E. iv. Eurobank Equities A.E.Π.E.Y
  4. Eurobank Factors Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορείας Επιχειρηματικών Απαιτήσεων
  5. Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. vii. Be-Business Exchanges A.E. Δικτύων Διεταιρικών Συναλλαγών και παροχής Λογιστικών και Φορολογικών Υπηρεσιών

2. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρείας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

3. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.  Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού της Τράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στην Τράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στη δανειζόμενη εταιρεία. Από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα ρητώς εξαιρούνται σειρά εργαζομένων (δείτε τους στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό),

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

1. ΕΦΑΠΑΞ Α

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

4. ΕΦΑΠΑΞ Β

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

 

A. ΕΦΑΠΑΞ Α

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, για τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού.
Το σύνολο των χρηματικών παροχών που θα λάβουν οι δικαιούχοι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα με την επιλογή αυτή, περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Βασική Παροχή: Καταβολή 45 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) ανεξαρτήτως ηλικίας

(β) Παροχή βάσει τόπου εργασίας: Καταβολή επιπλέον 5 μηνιαίων μισθών / αντιμισθίας (1) σε όσους εργαζόμενους απασχολούνταν εκτός της Περιφέρειας Αττικής κατά την 01.09.2020

(γ) Παροχή βάσει τέκνων: Καταβολή 2 επιπλέον μηνιαίων μισθών /αντιμισθίας (1) για κάθε τέκνο, το οποίο κατά την 01.09.2020 δεν είχε συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας του (δηλαδή με ημερομηνία γέννησης από 02.09.1998 και μετά).

(1) Ως μηνιαίος μισθός / αντιμισθία θα θεωρείται ο μεικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία πλέον τυχόν επιδόματος γέννησης τέκνων κατά την 01.09.20, χωρίς α) αυτός ο μικτός μηνιαίος συμβατικός μισθός / αντιμισθία να προσαυξάνεται με αναλογίες όποιων επιδομάτων, ενδεικτικά Χριστουγέννων, Πάσχα, Άδειας, δευτερευουσών αμοιβών (υπερεργασία, υπερωρία κ.λπ.) και β) χωρίς να προστίθενται σε αυτόν όποιες άλλες αμοιβές ή παροχές οποιασδήποτε φύσης και αιτίας σε είδος ή σε χρήμα ή σε άλλες διευκολύνσεις, που τυχόν χορηγούνταν στον συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα.

Μέγιστο και Ελάχιστο Όριο Παροχών Επιλογής Α

Στο συνολικό μεικτό ποσό των παροχών που προκύπτει από το άθροισμα των (α)+(β)+(γ) τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό €150.000. Ειδικά για το ελάχιστο μεικτό ποσό της παροχής, αυτό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από την Αποζημίωση καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Συνολικό Καθαρό Ποσό των Παροχών της Επιλογής Α

Το συνολικό καθαρό ποσό των παροχών της Επιλογής Α θα προκύπτει από το σύνολο των (α)+(β)+(γ) παροχών, αφού αφαιρεθεί ο κατά νόμο αναλογών φόρος αποζημίωσης λόγω λύσης σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, ο οποίος θα βαρύνει τον δικαιούχο.

Υποχρέωση μη Ανταγωνισμού

O εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κ.λπ. Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρεία ειδικού σκοπού doValue Greece Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις (στο εξής: doValue Greece) ή όπως τυχόν μετονομαστεί μελλοντικά. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση. Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Α παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

Β. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2 ΕΤΩΝ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, για όλους τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 2 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως το 70% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας του κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μεικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών») και θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 2 ετών. Σημειώνεται ότι το ως άνω ποσοστό του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας δεν θα μπορεί ποτέ να υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μεικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 60% του μεικτού ποσού Εφάπαξ Α - {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας.

Το σύνολο των ανωτέρω παροχών δεν υπόκειται στο πλαφόν των € 150.000 και υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 2 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / έμμισθης εντολής που αντιστοιχεί στο 60% του Εφάπαξ ποσού Α και θα καταβληθεί στην έναρξη της 2ετίας, θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / έμμισθης εντολής όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 2 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και παρέχει υπηρεσίες με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών προς άλλη Τράπεζα ή την εταιρία doValue Greece, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στον Όμιλο Eurobank με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα ή στην εταιρία doValue Greece και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών. Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 2 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής.

Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής του 60% επί του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και γ) του εναπομείναντος ποσού, δε θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει.

Με την έναρξη της αναγκαστικής διετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από τον Όμιλο Eurobank. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Β(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Β(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο συμμετέχων Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κ.λπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Β(ii), ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 2 ετών, που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Γ. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 5 ΕΤΩΝ) ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020, αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους / δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού που είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968.

Η επιλογή αυτής της εναλλακτικής συνεπάγεται ότι οι συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα θα λάβουν Αναγκαστική Άδεια 5 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα λαμβάνουν μηνιαίως τα παρακάτω ποσοστά του μικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας κατά την 01.09.20 και το 100% του τυχόν δικαιούμενου μικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων (εφεξής: «Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών»):

  • 80% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα πρώτα 2 έτη
  • 65% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για το 3ο έτος
  • 50% του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού για τα 2 τελευταία έτη
Θα καταβάλλονται παράλληλα στους ασφαλιστικούς φορείς οι ανάλογες εργοδοτικές εισφορές μηνιαίως και για όλο το διάστημα των 5 ετών. Σημειώνεται ότι τα ποσοστά του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού / αντιμισθίας δεν θα μπορεί ποτέ να υπολείπονται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών.

 

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί μεικτό ποσό που θα αντιστοιχεί στο 30% του μικτού ποσού του Εφάπαξ Α – {Επιλογή (Α)}, σύμφωνα με τους εκεί περιορισμούς του ανώτατου και κατώτατου ορίου και στο 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής, μικτό ποσό το οποίο θα καταβληθεί κατά την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας.

Τα παραπάνω θα υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις.

(i) Ο Ειδικός Μισθός Αναφοράς Αναγκαστικής Άδειας 5 ετών θα υπόκειται σε φορολόγηση σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα εισοδήματος, πλέον της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.3986/2011, Αρ.29, ή σε όποια φορολόγηση ήθελε διέπει εκάστοτε την ανωτέρω παροχή, καθώς και σε ασφαλιστικές εισφορές. Η επιπλέον οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής που θα αντιστοιχεί στο 30% του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και στο 50% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, θα καταβληθεί στην έναρξη της 5ετίας και θα υπόκειται σε φορολόγηση αποζημίωσης λόγω λύσης της σύμβασης / σχέσης εργασίας / σύμβασης έμμισθης εντολής όπως αυτή ήθελε διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία καταβολής.

(ii) Αν κάποιος από τους συμμετέχοντες μέσα στο διάστημα των 5 ετών αναλάβει απασχόληση με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή/και παρέχει υπηρεσίες με σχέση Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε άλλη Τράπεζα ή την εταιρία doValue Greece, υποχρεούται να αναγγείλει αμέσως το γεγονός εγγράφως στην Τράπεζα με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες και διευκρινήσεις (χρόνος έναρξης απασχόλησης κλπ.) μαζί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή ή αν άλλως ήθελε βεβαιωθεί η συνδρομή των ανωτέρω γεγονότων, η συμφωνημένη ημερομηνία λύσης της σύμβασης μεταφέρεται αυτόματα και αυτοδίκαια στην ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης στη νέα Τράπεζα ή στην εταιρία doValue Greece και σταματάει αυτοδικαίως η καταβολή περαιτέρω μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών και αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.

Το εναπομείναν ποσό (από τον συγκεκριμένο μήνα που θα επισυμβεί το γεγονός έως το πέρας των 5 ετών) θα καταβληθεί ως εφάπαξ ποσό και θα παρακρατηθεί φόρος, σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα φόρου αποζημιώσεων λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό συσσωρευμένο ποσό συμπεριλαμβανομένων: α) του καταβληθέντος μέρους των μικτών Ειδικών Μισθών Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, όπως αυτό ορίζεται παραπάνω, β) της οικειοθελούς αποζημίωσης του 30% επί του εφάπαξ ποσού Α - Επιλογή (Α) και του 50% επί της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν.4093/2012 και γ) του εναπομείναντος ποσού, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει. Με την έναρξη της αναγκαστικής πενταετούς άδειας και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής, διακόπτεται κάθε άλλη επιπλέον οικειοθελής παροχή που τυχόν χορηγούταν εξ ελευθεριότητας από την εταιρεία - πρώην εργοδότη.

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση Γ(i) παραπάνω ή στην περίπτωση Γ(ii) παραπάνω, αποκλειστικώς και μόνο για το διάστημα κατά το οποίο θα λαμβάνει ο συμμετέχων Ειδικούς Μισθούς Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών, οι παροχές που έχουν καθιερωθεί από κανονιστικές υποχρεωτικές διατάξεις όπως έξοδα βρεφονηπιακού σταθμού, επίδομα πολυτέκνων, έκτακτο βοήθημα γάμου κλπ. θα εξακολουθήσουν να παρέχονται όπου προβλέπεται και με τις ανάλογες προϋποθέσεις.

Στην περίπτωση της παραγράφου Γ(ii) ο υπολογισμός του εναπομείναντος ποσού μεταξύ της πρόωρης λήξης της σύμβασης και της αρχικής ημερομηνίας λήξης θα γίνει αποκλειστικά και μόνο με βάση το προβλεπόμενο παραπάνω ποσοστό του Ειδικού Μισθού Αναφοράς Αναγκαστικής Αδείας 5 ετών που προβλέπεται και καταβάλλεται κατά τον χρόνο επέλευσης της πρόωρης λήξης της σύμβασης.

Μέγιστο Όριο Παροχών Επιλογής Γ

Στο συνολικό μεικτό ποσό που θα προκύψει από το άθροισμα των παροχών της Επιλογής Γ τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό των € 250.000.
Στις περιπτώσεις που το άθροισμα των παραπάνω παροχών υπερβαίνει το μεικτό ποσό των € 250.000, θα δίνονται οι παρακάτω δύο εναλλακτικές:

  • Μείωση της διάρκειας της Αναγκαστικής Άδειας έτσι ώστε να διακόπτεται η καταβολή μισθών και εισφορών όταν το σύνολο των παραπάνω παροχών ανέλθει σε € 250.000
  • Εφαρμογή ενιαίου ποσοστού μείωσης του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας καθ’ όλη τη διάρκεια της 5ετίας, πλέον του 100% του τυχόν δικαιούμενου μεικτού Επιδόματος Γέννησης Τέκνων, έτσι ώστε το σύνολο των παραπάνω παροχών να ανέρχεται σε € 250.000. Στην περίπτωση που το ποσοστό του μεικτού μηνιαίου συμβατικού μισθού/αντιμισθίας υπολείπεται των εκάστοτε ελάχιστων νόμιμων αποδοχών, δεν θα είναι εφικτή η επιλογή αυτής της εναλλακτικής.

Δ. ΕΦΑΠΑΞ Β

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ για το διάστημα από Δευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020, για όλους τους εργαζόμενους/δικηγόρους με δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Εθελούσιας Εξόδου Προσωπικού. 

Καταβάλλεται το ποσό της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012 (Ν. 4194/2013 για δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει, προσαυξημένη κατά 50% ως οικειοθελής αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης/σχέσης εργασίας/σύμβασης έμμισθης εντολής. Σημειώνεται ότι στο σύνολο της ανωτέρω παροχής τίθεται μέγιστο όριο το μεικτό ποσό της Επιλογής Γ.

Υποχρέωση μη Ανταγωνισμού

O εργαζόμενος δεν θα ενεργήσει κατ’ επάγγελμα, ως εξαρτημένη εργασία, ανεξάρτητες υπηρεσίες, έργο ή και με οιονδήποτε άλλο νομικό χαρακτηρισμό, για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, στην Ελλάδα, οιεσδήποτε πράξεις σχετικές με την ανάπτυξη, προώθηση ή και πώληση υπηρεσιών ανταγωνιστικών προς τις υπηρεσίες της Τράπεζας, ούτε και θα μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που διενεργεί τέτοιες πράξεις κ.λπ.

Ειδικότερα, ως επιχειρήσεις με ανταγωνιστικές υπηρεσίες θεωρούνται όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και η εταιρία doValue Greece. Η υποχρέωση αυτή ισχύει σε ό,τι αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα για 6 μήνες και σε ό,τι αφορά στην doValue Greece για 12 μήνες και εκκινεί και στις δύο περιπτώσεις από την αποχώρηση.
Μέρος του ποσού της Εφάπαξ Β παροχής θα αποτελεί εύλογο αντάλλαγμα για την ανάληψη της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του εργαζόμενου.

Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης μη ανταγωνισμού, ο εργαζόμενος δεσμεύεται ότι θα καταβάλει στην Εταιρεία-πρώην εργοδότη το ποσό της αποζημίωσης λόγω λύσης εργασίας του που υπερβαίνει το 100% της Αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012, (Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους), όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/1955 ως τροποποιηθείς ισχύει, αναγνωρίζοντας τη ρήτρα αυτή ως δίκαιη και εύλογη, ενώ η Εταιρεία-πρώην εργοδότης διατηρεί την επιφύλαξη να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας του.

* Δείτε ποιες θέσεις εργασίας εξαιρούνται από το πρόγραμμα και τις υπόλοιπες παροχές που προσφέρει η τράπεζα στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v