Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Στροφή εισηγμένων σε επενδύσεις... χαρτοφυλακίου

Τα οριακά πλέον τραπεζικά επιτόκια ωθούν αρκετές εταιρείες με υψηλή ρευστότητα να τοποθετούν μέρος των χρημάτων τους σε βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Έξι ενδεικτικά παραδείγματα από το Χρηματιστήριο.

Στροφή εισηγμένων σε επενδύσεις... χαρτοφυλακίου

Τα οριακά πλέον επιτόκια καταθέσεων στην Ελλάδα και πόσο μάλλον τα μηδενικά ή και αρνητικά στις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης έχουν ωθήσει αρκετές εισηγμένες εταιρείες να τοποθετήσουν μέρος των διαθεσίμων τους σε μετοχές, κρατικά και εταιρικά ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλα βραχυπρόθεσμης διάρκειας χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Πρόκειται κυρίως για εισηγμένες εταιρείες που έχουν περίσσευμα ρευστότητας, χωρίς να προγραμματίζουν να κάνουν χρήση των μετρητών τους στο αμέσως χρονικό διάστημα.

Έτσι, οι εισηγμένες αυτές, αντί να αφήσουν το σύνολο των μετρητών τους να «λιμνάζει» στις τράπεζες, επιλέγουν μια περισσότερο ενεργή διαχείριση, με στόχο να πετύχουν μια κάπως καλύτερη απόδοση, χωρίς να αναλάβουν υψηλό ρίσκο.

«Παλαιότερα, από τα μετρητά που διαθέταμε, καρπωνόμαστε μια αξιοσημείωτη απόδοση μέσω των τραπεζικών καταθέσεων, η οποία τώρα με βάση τα τρέχοντα επιτόκια έχει ισοπεδωθεί. Επειδή λοιπόν διαθέτουμε ισχυρό θετικό καθαρό ταμείο (net cash) επιλέγουμε τώρα μια μερικώς διαφοροποιημένη τοποθέτηση, προκειμένου από την είσπραξη των αποδόσεων να καλύπτουμε ένα αξιοσημείωτο ποσοστό του λειτουργικού μας κόστους. Βέβαια, γνωρίζουμε την ανάλογη σχέση που συχνά υπάρχει μεταξύ προσδοκώμενης απόδοσης και κινδύνου και για τον λόγο αυτό αποφεύγουμε τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου», δηλώνει στο Euro2day.gr στέλεχος εισηγμένης εταιρείας.

Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό της καπνοβιομηχανίας Καρέλια, η οποία στις 30 Ιουνίου του 2020 πέρα από τα διαθέσιμα των 404,4 εκατ. ευρώ, διέθετε 19,5 εκατ. ευρώ σε επενδυτικά προϊόντα αποτιμημένα στην εύλογη αξία, 14,16 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμες επενδύσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος και άλλα 41,5 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. Όπως έχει γράψει εδώ και χρόνια το Euro2day.gr, το ύψος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της ελληνικής καπνοβιομηχανίας θα το ζήλευαν… πολλές ΑΕΔΑΚ στη χώρα μας.

Ο όμιλος Sarantis, πέρα από τα διαθέσιμα των 34,48 εκατ. ευρώ (30/6/2020), κατείχε και «χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμημένα στην εύλογη αξία» ύψους 3,96 εκατ. ευρώ, με τη διοίκηση της εισηγμένης να αναφέρεται σε «τοποθετήσεις με βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα που διαπραγματεύονται στην ενεργή αγορά».

Η ΕΛΒΕ Ενδυμάτων, με ταμείο 3,52 εκατ. ευρώ, διέθετε στις 30/6/2020 άλλα 3,06 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμης διάρκειας χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Κατά την ίδια ημερομηνία, η εταιρεία παιχνιδιών AS Company, πέρα από το ταμείο των 6,98 εκατ. ευρώ, είχε εγγεγραμμένα στον ισολογισμό της άλλα 8,89 εκατ. ευρώ σε βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Από την πλευρά της, η εταιρεία πληροφορικής Entersoft εμφάνισε την 30ή Ιουνίου διαθέσιμα 8,87 εκατ. ευρώ και επιπλέον 469 χιλ. ευρώ στον λογαριασμό «χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων».

Η Centric, η οποία χαρακτηρίζεται από πλεονάζουσα ρευστότητα, πέρα από το ύψος των καταθέσεών της διαθέτει ένα συντηρητικό επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από ομόλογα αλλά και από μετοχές blue chips (κατά κύριο λόγο, ξένα).

Σημαντικό χαρτοφυλάκιο (πέραν των μετρητών) διαθέτουν και τα Πλαστικά Κρήτης, ενώ περιορισμένη σχετική θέση της τάξης των 5 εκατ. ευρώ εμφάνισε στο α' εξάμηνο και ο ΟΛΘ

 

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v