Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Διευκρινήσεις από Τεχνική Ολυμπιακή για την πώληση του Πόρτο Καρράς

Δεν τελείωσε ο οικονομικός έλεγχος από τον οποίο θα εξαρτηθεί ποιο θα είναι τελικά το τίμημα.

Διευκρινήσεις από Τεχνική Ολυμπιακή για την πώληση του Πόρτο Καρράς

Η Τεχνική Ολυμπιακή, σε συνέχεια των από 15.4.2020, 24.4.2020, 11.5.2020 και 24.8.2020 ανακοινώσεών της και κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

  • Οι οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 15.4.2020 (ημερομηνία συναλλαγής) και των τεσσάρων εταιρειών των οποίων οι μετοχές αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής έχουν ήδη συνταχθεί και τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται η έγκρισή τους από τις διοικήσεις των εν λόγω εταιρειών και η παράδοσή τους στον ανεξάρτητο σύμβουλο.
  • Όπως αναφέρεται στην από 24.8.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας, οι έλεγχοι που προβλέπονται στη σύμβαση πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθούν από τον ανεξάρτητο σύμβουλο εντός σαράντα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα του παραδοθούν τα οικονομικά στοιχεία της ημερομηνίας συναλλαγής. Πάντως, προς επιτάχυνση της διαδικασίας η Εταιρεία μας έχει ήδη παραδώσει στον ανεξάρτητο σύμβουλο το σύνολο σχεδόν των στοιχείων και διευκρινίσεων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο.
  • Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην από 15.4.2020 ανακοίνωση της Εταιρείας μας, το καταρχήν τίμημα της συναλλαγής που αντιστοιχεί στην Εταιρεία μας και τη θυγατρική αυτής "T.O International Holding LTD" ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 Ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων / debt free basis). Το τίμημα αυτό μειώνεται μέχρι σήμερα κατά ποσό 62.336.675,05 Ευρώ κυρίως λόγω δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας "Πόρτο Καρράς Α.Ε." αλλά και λοιπών υποχρεώσεων σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Η Εταιρεία και η "T.O International Holding LTD" έχουν ήδη εισπράξει εκ της συναλλαγής αυτής ποσό ανερχόμενο σε 73.187.398,21 Ευρώ. Το υπόλοιπο τίμημα έχει κατατεθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης (escrow account) και αναμένεται η καταβολή του στην Εταιρεία και στην θυγατρική αυτής "T.O International Holding LTD" σύμφωνα και με την επιφύλαξη των όρων της σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία θα ενημερώσει άμεσα το επενδυτικό κοινό για κάθε εξέλιξη σχετικά με τη συναλλαγή της πώλησης του συγκροτήματος "Πόρτο Καρράς".

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v