Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Τζιρακιάν: Κέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την διοίκηση, συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στο Γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 10,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Τζιρακιάν: Κέρδη έναντι ζημιών στο 9μηνο

Η ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε., κατόπιν παρότρυνσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με επιστολή της από 18/11/2020, για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του Γ' τριμήνου 2020 αλλά και σωρευτικά της περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020, ανακοινώνει τα εξής:

Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που έχει προκαλέσει η πανδημία, η Εταιρεία συνέχισε τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της και στο Γ' τρίμηνο του τρέχοντος έτους, πετυχαίνοντας σωρευτική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 10,33% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος καθώς επίσης και διεύρυνση του μικτού αποτελέσματος.

Συνέπεια αυτών ήταν και η σημαντική αύξηση των λειτουργικών κερδών σε σχέση με τα ζημιογόνα αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Αναλυτικά παρατίθενται τα βασικά οικονομικά μεγέθη της περιόδου 01/01/2020 – 30/09/2020.

Ποσά σε ευρώ

01/01/2020 30/09/2020

01/01/2019  30/09/2019

Κύκλος Εργασιών

12.264.075

11.115.384

Μικτό κέρδος

1.037.482

649.864

Κέρδη/ (Ζημιές) προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)

226.973

(177.490)

Κέρδη /(ζημιές) προ Τόκων & Φόρων (EBIT)

16.771

(418.664)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

192.959

(1.033.190)

 

 

 

Περαιτέρω το Γ' τρίμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η συμφωνία αναχρηματοδότησης  υφιστάμενων τραπεζικών δανείων 6 εκ ευρώ καθιστώντας τα μακροπρόθεσμα, ενώ στα πλαίσια της εν λόγω συμφωνίας προηγήθηκε η εξόφληση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 1,8 εκ ευρώ.

Παράλληλα η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη μακροπρόθεσμου δανείου 2 εκ. ευρώ μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων, με προνομιακούς όρους προκειμένου να ενισχύσει το κεφάλαιο κίνησης. 

Αναλυτικά, τα ως άνω γεγονότα,  οι επιχειρηματικές εξελίξεις που συντελέστηκαν, αλλά και τα μέτρα που ελήφθησαν προς αντιμετώπιση της πανδημίας έως την 30/09/2020, περιγράφονται στην Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του τρέχοντος έτους 2020 ,(βλέπε κεφ. Σημαντικά Γεγονότα, σελ. 8 και κεφ. Γεγονότα μετά τον Ισολογισμό σελ. 9).  

 Κατόπιν των ανωτέρω η διάρθρωση του δανεισμού της Εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια καθώς και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια στις 30/09/2020 διαμορφώνονται ως εξής:

Ποσά σε ευρώ

30/9/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμος δανεισμός

7.900.666

243.881

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός

4.707.359

11.585.754

Συνολικός δανεισμός

12.608.025

11.829.635

Καθαρός δανεισμός

12.534.726

11.650.724

Ίδια Κεφάλαια

3.927.801

3.620.052

Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια

16.462.527

15.270.776

Η επιτάχυνση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και εν γένει του συνόλου της οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας από τα τέλη του δευτέρου τριμήνου, συνεχίζεται αδιαλείπτως, ενισχύοντας τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα.

Η παραπάνω εξέλιξη σε συνδυασμό με τη σημαντική χρηματοδότηση που έχει επιτευχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση μιας νέας σειράς επενδύσεων αλλά και η αναμενόμενη έναρξη  κατασκευής εμβληματικών έργων, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης του κλάδου για το 2021.  

Καθώς το τρέχον οικονομικό έτος οδεύει προς την ολοκλήρωση του, η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η μεγέθυνση των οικονομικών μεγεθών θα επιβεβαιωθεί, ενώ οι συνθήκες που διαμορφώνονται, θα επαυξήσουν τη ζήτηση για χαλυβουργικά προϊόντα και στο νέο έτος ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά μεγέθη.    

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v