Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΓΕΚΑ: Με νέα ονομαστικήα αξία οι μετοχές από 11/1

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε € 7.616.287,2 διαιρούμενο σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία.

ΕΛΓΕΚΑ: Με νέα ονομαστικήα αξία οι μετοχές από 11/1

Η εταιρία «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 11ης Δεκεμβρίου 2020 αποφάσισε, μεταξύ των άλλων, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €43.158.960,80, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μίας κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρίας από € 1,60 σε € 0,24, και με την ισόποση διαγραφή (συμψηφισμό) σωρευμένων λογιστικών ζημιών προηγούμενων χρήσεων, ήτοι ποσού € 43.158.960,80.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται πλέον σε € 7.616.287,2, διαιρούμενο σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,24 η κάθε μία.

Την 29.12.2020 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2433521, η με αριθμό 138581/29.12.2020 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή - Γενική Διεύθυνση Αγοράς - Δ/νση Εταιρειών - Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Α.Ε. & Αθλητικών Α.Ε.) με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 11.12.2020 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χ.Α. στη συνεδρίασή της στις 05.01.2021 ενημερώθηκε για τη μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 11.01.2021 οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία, ήτοι € 0,24 ανά μετοχή.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v