Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

MLS: Διαπραγματεύσεις… σε δύο δόσεις με τους ομολογιούχους

Με δεδομένο ότι στην καλύτερη περίπτωση θα απαιτηθούν κάποιοι μήνες μέχρις ότου το φερόμενο deal με το κυπροελβετικό fund ολοκληρωθεί, το πιθανότερο σενάριο είναι πως η διοίκηση της MLS θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τους ομολογιούχους σε δύο δόσεις.

MLS: Διαπραγματεύσεις… σε δύο δόσεις με τους ομολογιούχους

Την πρόθεσή της να συζητήσει με τους ομολογιούχους εξέφρασε και επισήμως η διοίκηση της MLS, καλώντας τους εκπροσώπους τους (Euroxx και Beta Χρηματιστηριακή) να «βάλουν πλάτη» προκειμένου να επιτευχθούν οι απαιτούμενες ελάχιστες απαρτίες στις συνελεύσεις που θα ακολουθήσουν και έτσι να είναι δυνατή η λήψη έγκυρων αποφάσεων.

Πόσο αξιόπιστη όμως μπορεί να είναι μια πρόταση της διοίκησης προς του ομολογιούχους, όταν υποβάλλεται από μια εταιρεία, η οποία δεν διαθέτει ρευστότητα και που ο όγκος των εργασιών της είναι πλέον ιδιαίτερα χαμηλός;

Επίσης, πόσο βιώσιμη θα είναι μια τέτοια πρόταση, αν προηγουμένως δεν έχει βρεθεί ο στρατηγικός επενδυτής, ο οποίος θα βάλει «φρέσκο χρήμα» στην εταιρεία μέσα από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχοντας πάρει την πλειοψηφία των μετοχών;

Να συνεκτιμηθεί επίσης ότι στην καλύτερη περίπτωση και εφ’ όσον όλα εξελιχθούν θετικά -σύμφωνα με κύκλους της αγοράς- θα χρειαστούν ακόμη αρκετοί μήνες μέχρις ότου ο φερόμενος ως υποψήφιος επενδυτής (κυπροελβετικό fund) πει το τελικό ΟΚ και συμφωνήσει στο deal.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες -σύμφωνα με πληροφορίες- το πιθανότερο σενάριο είναι πως η διοίκηση της MLS θα επιδιώξει να διαπραγματευθεί με τους ομολογιούχους σε… δύο δόσεις.

Αρχικά -ιδίως αν οι συνελεύσεις καταστεί εφικτό να διεξαχθούν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα- η MLS θα καταθέσει μια «ενδιάμεση πρόταση», η οποία θα ζητά κάποιες «διευκολύνσεις» από τους δανειστές της, όπως πχ μειωμένα επιτόκια που θα αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Μια τέτοια πρόταση θα είχε μεγαλύτερες πιθανότητες αποδοχής, αν η διοίκηση είχε εξασφαλίσει προηγουμένως κάποιες -περιορισμένες έστω- «χρηματοδοτήσεις», ικανές να δημιουργήσουν κεφάλαιο κίνησης προκειμένου να αρχίσει η επανεκκίνηση της εταιρείας στην αγορά. Τέτοιου είδους συζητήσεις φαίνεται να δρομολογούνται αυτή την περίοδο.

Ωστόσο, μια τέτοια συμφωνία θα έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και προϋποθέτει σε δεύτερη φάση την έλευση μιας νέας αναθεωρημένης πρότασης από τη στιγμή που προσελκυσθεί στρατηγικός επενδυτής.

Τότε η MLS θα επανέλθει με τελική πρόταση, η οποία θα είναι συνολική και το περιεχόμενό της θα εξαρτηθεί από παράγοντες, όπως: α) Το ύψος της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που θα υλοποιηθεί β) Οι προθέσεις του νέου βασικού μετόχου (αν πχ θα προσφύγει σε διατάξεις του πτωχευτικού κώδικα, ή όχι).

Η διοίκηση της MLS θεωρεί πως από τη στιγμή που υπάρξει χρηματοδότηση, η εταιρεία θα μπορεί να επιστρέψει σε θετικό αποτέλεσμα μέσα στο 2021, έχοντας ήδη μειώσει δραστικά το λειτουργικό της κόστος.

Ωστόσο, επί του παρόντος, οι αβεβαιότητες γύρω από την «επόμενη μέρα» της MLS παραμένουν πολύ μεγάλες, οι πωλήσεις της εταιρείας είναι οριακές και το κλίμα στις σχέσεις ομολογιούχων-διοίκησης ιδιαίτερα «βαρύ».

H ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία προχώρησε στην παρακάτω επίσημη ανακοίνωση, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

«Η Εταιρεία MLS ανακοινώνει τα ακόλουθα:

α) Η εταιρεία, λόγω των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία COVID-19 στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, οι οποίες όπως είναι αντιληπτό έχουν επιδράσει στις ταμειακές της ροές, έχει ζητήσει να έρθει σε διαπραγματεύσεις με τους Ομολογιούχους και τους εκπροσώπους των ομολογιούχων EUROXX ΑΧΕΠΕΥ και BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ σε πρώτη φάση για τη μετάθεση πληρωμής των κουπονιών κατά τρεις μήνες και σε δεύτερη φάση προς επίτευξη νέας συμφωνίας. Έχουν συγκληθεί Γενικές Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, με την υποστήριξη της εταιρείας, κατά τη διενέργεια των οποίων κρίθηκε αδύνατη η λήψη αποφάσεων λόγω ελλείψεως της απαραίτητης απαρτίας. Κρίνεται δε δέον να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία έχει έρθει σε επικοινωνία με τους ως άνω αναφερόμενους εκπροσώπους των ομολογιούχων και αναμένει σύγκλιση γενικών συνελεύσεων εκ νέου αφ’ ης στιγμής αυτό κριθεί εφικτό, προκειμένου να συζητηθούν οι προτάσεις της προς αυτούς και να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία, παρά τις δυσμενείς για αυτήν συνθήκες, συνέχισε να αποπληρώνει τα κουπόνια και των τριών ομολόγων με επιτόκια 5,3% και 4,3% έως και τον Αύγουστο του 2020.

β) Αναφορικά με τη δημοσίευση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης της χρήσης που έληξε την 31.12.2019, λεκτέα τα εξής:

Η έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας Deloitte, ολοκληρώθηκε την 23.10.2020 και στη συνέχεια ξεκίνησαν οι διαδικασίες σύνταξης και ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 2019. Εντούτοις, την 3η Νοεμβρίου 2020 επιβλήθηκε γενικό lockdown στην Περιφερειακή Ενότητα της Θεσσαλονίκης, λόγω του υψηλού αριθμού των κρουσμάτων, γεγονός το οποίο είχε ως αποτέλεσμα, όπως είναι ευλόγως αντιληπτό, την προσωρινή παύση των διαδικασιών. Η εμφάνιση δε, κρουσμάτων σε διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας, είχε ως επακόλουθο την περαιτέρω καθυστέρηση των διαδικασιών, καθόσον η Εταιρεία λειτουργούσε με προσωπικό ασφαλείας. Δέον να επισημάνουμε ότι, λόγω της σχετικής βελτίωσης της κατάστασης της πανδημίας στη χώρα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα, οι εν λόγω διαδικασίες έχουν προχωρήσει και επιδιώκουμε το συντομότερο δυνατό, και σε κάθε περίπτωση μέσα στον επόμενο μήνα, να έχουν δημοσιευτεί οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε στις 31.12.2019. Εν σχέσει τέλος, με την σύνταξη και τον έλεγχο της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης της περιόδου που έληξε την 30.06.2020, αυτή θα χρειαστεί περαιτέρω 4-6 εβδομάδες προκειμένου να δημοσιοποιηθεί.

γ) Η Εταιρεία το τελευταίο ενάμιση έτος αντιμετώπισε πληθώρα αρνητικών δημοσιευμάτων από τον τύπο, επηρεάζοντας δυσμενώς τις σχέσεις της με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους συνεργάτες της, καθώς επίσης και με τους μετόχους και ομολογιούχους της.

Η Εταιρεία εντός της χρήσης του 2020:

-Μείωσε κατά 70% με 80% τα λειτουργικά της έξοδα και το προσωπικό της από 165 σε 46 άτομα.

-Διέκοψε εμπορικές συνεργασίας οι οποίες απέφεραν μεγάλες ζημίες ανεξάρτητα αν αυτό οδήγησε σε πολύ μεγάλη μείωση του τζίρου της.

-Παρακολουθεί στενά την αυξημένη ζήτηση για tablet που δημιουργείται (λόγω covid) από οργανισμούς (και όχι μόνον) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία διατηρούσε την πρώτη θέση στα tablet στην ελληνική αγορά επί σειρά ετών και θα επιδιώξει να δρέψει καρπούς από την αυξημένη ζήτηση εντός της τρέχουσας χρήσης και πιθανότατα, μιας και οι συνθήκες αλλάζουν ίσως σε μόνιμη βάση και στις επόμενες χρήσεις.

-Επικεντρώθηκε και επικεντρώνεται πλέον στη συμμετοχή της σε αναπτυξιακά έργα εντός και εκτός Ελλάδας, σε ανάπτυξη λογισμικού, σε συμμετοχή σε consortium για διεκδίκηση έργων εντός και εκτός Ελλάδας και θα επιδιώξει να έχει αποτελέσματα από τα παραπάνω εντός της τρέχουσας αλλά και στις επόμενες χρήσεις.

-Απώτερος σκοπός της Εταιρείας παραμένει η πώληση των συσκευών MAIC και της πλατφόρμας της στην Ελλάδα και Κύπρο και σε χώρες για τις οποίες έχει ήδη αναπτυχθεί, στα Βαλκάνια και σε άλλες χώρες μεταξύ των οποίων και αραβόφωνες.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία δεν έχει λάβει την αναφερόμενη σε δημοσίευμα μήνυση κατά του προέδρου, της αντιπροέδρου και δύο (2) μελών της.

Στην δημοσιοποίηση των ως άνω προβαίνει η Εταιρεία ύστερα από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς».

Στέφανος Kοτζαμάνης [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v