Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πράσινο φως για την αύξηση κεφαλαίου της Aegean

«Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη συγκυρία που έχει βιώσει ο όμιλος», δήλωσε ο Ευτ. Βασιλάκης. Απώλεια τζίρου 900 εκατ. ευρώ το 2020. «Ναι» στην ΑΜΚ με περιορισμό ή κατάργηση δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.

Πράσινο φως για την αύξηση κεφαλαίου της Aegean

Οι μέτοχοι της Aegean έδωσαν το ελεύθερο για να μπει στον διάδρομο απογείωσης για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου η εταιρεία, μια αύξηση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου στήριξής της από την Ελληνική Πολιτεία και στην οποία προβλέπεται περιορισμός ή δικαίωμα κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρείας.

«Είναι δεδομένο ότι βρισκόμαστε στην πιο δύσκολη συγκυρία που έχει βιώσει ο όμιλος», ανέφερε ο πρόεδρος Ευτύχης Βασιλάκης. «Όσον αφορά το πού βρισκόμαστε σήμερα: Είναι προφανές ότι έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης μέχρι σήμερα οι άνθρωποί της και σε αυτούς προσβλέπουμε, ώστε να ξεκινήσουμε εκ νέου πιο παραγωγικά όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Επίσης έχουμε λάβει και τη στήριξη των τραπεζών, με τις οποίες χτίσαμε μία καλή συνεργασία όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και τη στήριξη της ελληνικής Πολιτείας, που πέραν των οριζόντιων μέτρων για την οικονομία στηρίζει και πιο ειδικά την εταιρεία.

»Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα, από την αρχή της πανδημίας, η εταιρεία άντεξε χωρίς ειδική στήριξη από το ελληνικό Δημόσιο δείχνει ότι είχε ισχυρές βάσεις με χαμηλό δανεισμό, κερδοφορία κ.α., την ίδια στιγμή που άλλες επιχειρήσεις-κολοσσοί στην Ευρώπη έλαβαν πολύ νωρίς κρατική ενίσχυση. Το γεγονός αυτό δείχνει και τις βάσεις που προϋπήρχαν από το παρελθόν, δείχνοντας παράλληλα και τη δυνατότητα ανάκαμψης στο μέλλον.

»Ναι, ευχαριστούμε το κράτος για την ειδική στήριξη, ωστόσο λέμε ξεκάθαρα ότι είμαστε περήφανοι για το πόσο αντέξαμε χωρίς αυτήν, για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεσμευόμαστε ότι η προσπάθεια θα είναι και έντονη και επιτυχημένη τελικά», πρόσθεσε ο κ. Βασιλάκης.

Η εξέλιξη των εμβολιασμών δίνει ένα περιθώριο συγκρατημένης αισιοδοξίας, κι έστω κι αν παραμένει η αβεβαιότητα όσον αφορά τη στιγμή της επανεκκίνησης, ωστόσο μπορούν οι εμβολιασμοί να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την αρχή της ανάκαμψης, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Γερογιάννης.

Ο ίδιος είπε ότι οι ζημίες προ φορών του έτους θα διαμορφωθούν περίπου στα 300 εκατ. ευρώ, δηλαδή 230 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, ενώ η απώλεια κύκλου εργασιών για το έτος προσεγγίζει τα 900 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι για τους πρώτους δύο μήνες του 2020, δηλαδή λίγο πριν το ξέσπασμα της πανδημίας, η εταιρεία σημείωνε 10% αύξηση της επιβατικής κίνησης και 15% αύξηση των εσόδων.

Οι αποφάσεις της συνέλευσης

Οσον αφορά τώρα τις αποφάσεις της συνέλευσης, το πρώτο θέμα ήταν η παροχή εξουσίας στο διοικητικό συμβούλιο για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και περιορισμού ή κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της εταιρείας, που θα χρησιμοποιηθεί και για τους σκοπούς του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 ως προς την άντληση των εκεί προβλεπόμενων κεφαλαίων ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημάνθηκε, η κρατική ενίσχυση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με τους όρους της κρατικής ενίσχυσης, όπως αυτοί προβλέπονται στο αρ. 30 του Ν. 4772/2021, η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης τελεί υπό την αίρεση ότι η εταιρεία θα έχει ολοκληρώσει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αντλώντας κεφάλαια ποσού τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα, το Ελληνικό Δημόσιο θα λάβει δωρεάν τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (warrants) της εταιρείας (οι «Τίτλοι Κτήσης Μετοχών»).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθετική διάταξη, οι τίτλοι κτήσης μετοχών θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, μέσω της οποίας θα αντληθούν κεφάλαια ύψους τουλάχιστον 60 εκατ. ευρώ και την καταβολή της κρατικής ενίσχυσης στην εταιρεία και θα παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,65 ευρώ που θα αντιστοιχούν σε ποσοστό 11,5% του μετοχικού της κεφαλαίου , όπως αυτό θα διαμορφωθεί κατόπιν της αύξησης. Οι τίτλοι κτήσης μετοχών θα διατεθούν στην Ελληνική Δημοκρατία, άνευ τιμήματος και θα είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμοι. Ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους, που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρεία και εφεξής υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η Εταιρεία θα δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών στην αγοραία αξία τους.

Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Εταιρείας κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η Εταιρεία δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των Τίτλων Κτήσης Μετοχών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση του δικαιώματος κτήσης μετοχών πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου (5ου) έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της Κρατικής Ενίσχυσης στην Εταιρεία.

Το Δ.Σ. εισηγήθηκε οι εν λόγω Τίτλοι Κτήσης Μετοχών ν εκδοθούν με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, «ως απαραίτητο, κατάλληλο, προσήκον και πρόσφορο μέτρο καθόσον η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης είναι αλληλένδετη με την διάθεση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών προς την Ελληνική Δημοκρατία και, συνακόλουθα, με την καταβολή της Κρατικής Ενίσχυσης στην εταιρεία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021». Εν κατακλείδι σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις:

- Η καταβολή της κρατικής ενίσχυσης προς την Εταιρεία και η προς τούτο επιβαλλόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση κεφαλαίων κατ’ ελάχιστο 60 εκατ. ευρώ είναι απολύτως αναγκαίες για την βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του ομίλου και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχουν επέλθει σε αυτήν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19.

- Η έκδοση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών με τους ανωτέρω αναφερόμενους όρους και η διάθεση αυτών άνευ τιμήματος αποκλειστικά και μόνο προς την Ελληνική Δημοκρατία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4772/2021 προκειμένου η Εταιρεία να λάβει την Κρατική Ενίσχυση.

- Η εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα να αποκτήσει από τον κάτοχο των Τίτλων Κτήσης Μετοχών τους Τίτλους Κτήσης Μετοχών (δικαίωμα προαίρεσης) στην αγοραία αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το άρθρο 30 παρ. 3 του Ν. 4772/2021, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δήλωση πρόθεσης άσκησης δικαιωμάτων κτήσης.

Λάμπρος Καραγεώργος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v