Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πρόσθετο ποσοστό απέκτησε η Greenhill από την Pemanoaro

Στη βάση της συμφωνίας του εφοπλιστικού διδύμου Μπάκου-Καϋμενάκη με την οικογένεια Καλλιτσάντση υλοποιήθηκε πρόσθετη μεταβίβαση ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου.

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Πρόσθετο ποσοστό απέκτησε η Greenhill από την Pemanoaro

Αλλαγές στα ποσοστά κατοχής των δικαιωμάτων ψήφου της Ελλάκτωρ ανάμεσα στις εταιρείες που ελέγχονται από τους εφοπλιστές.

Αναλυτικά: 

Το νομικό πρόσωπο AKRON TRADE AND TRANSPORT SA, η οποία ελέγχεται από κοινού από τους κ.κ. Δημήτριο Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη και δρουν συντονισμένα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, ενημερώνει για σημαντική μεταβολή σε συμμετοχή και δικαιώματα ψήφου στην εκδότρια ως ακολούθως:

Ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταβίβαση: 27.04.2021

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου προηγούμενης γνωστοποίησης:

Α. Άμεση & Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, από εναπομείνασες 15.168.543 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 7,0791% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, διαμορφώνεται σε:

άμεση συμμετοχή: 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου)

έμμεση συμμετοχή: α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 7,0791% (ήτοι 15.168.543 δικαιώματα ψήφου) και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 7,0791% (ήτοι 15.168.543 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της μετά τη μεταβίβαση:

Α. Άμεση & Έμμεση συμμετοχή: 0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι ποσοστό 0% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο) 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Β. Δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. α του 3556/2007), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, από εναπομείνασες 8.501.877 κοινές ονομαστικές μετοχές ήτοι ποσοστό 3,9678% του μετοχικού κεφαλαίου της εκδότριας ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Ο αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση), σύμφωνα με την από 13.01.2021 συμφωνία, διαμορφώνεται σε:

άμεση συμμετοχή 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου)

έμμεση συμμετοχή α) από δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται σε μετοχές 0% (ήτοι 0 κοινές ονομαστικές μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) και β) από χρηματοπιστωτικά μέσα 3,9678% (ήτοι 8.501.877 δικαιώματα ψήφου)

και συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσο και έμμεσο): 3,9678% (ήτοι 8.501.877 κοινές ονομαστικές μετοχές με αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου) επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

* Ολόκληρη η ανακοίνωση της Eλλάκτωρ για μεταβολλές στα δικαιώματα ψήφου, δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη Συνοδευτικό Υλικό"

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v