Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δηλαδή μέχρι 30.06.2025.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Intracom

Η «INTRACOM HOLDINGS» ανακοινώνει ότι, σε συνέχεια της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 για την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και τον ορισμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του, η οποία ελήφθη κατόπιν της πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, προς την εν λόγω Γενική Συνέλευση, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε αυθημερόν σε Σώμα ως εξής:

Σωκράτης Π. Κόκκαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Eκτελεστικό Μέλος

Δημήτρης Χρ. Κλώνης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος, Eκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Σ. Κόκκαλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Αρ. Αννινος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης - Μιχαήλ Π. Μαυροφρύδης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ιωάννης Κ. Τσούμας Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Αδαμαντίνη Κ. Λάζαρη Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Διονυσία Δ. Ξηρόκωστα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Τα ως άνω Μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται από το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο ως, επίσης, τις προϋποθέσεις περί επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο και το συνολικό αριθμό των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών, κατ΄ άρθρο 3 και 5 του Ν. 4706/2020. Εκ των ως άνω Μελών, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2021 ορίστηκαν τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας που ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3016/2002 και το άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής, δηλαδή μέχρι 30.06.2025, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v