Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Attica Bank: ΑΜΚ 300 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή

Στόχος η ανάλωση κεφαλαίων που θα φέρει η προβλεπόμενη από το business plan πιστωτική επέκταση, καθώς και η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων εποπτικών κεφαλαίων. Θα αποτελέσει ταυτόχρονα και βήμα επανιδιωτικοποίησης της τράπεζας.

Attica Bank: ΑΜΚ 300 εκατ. ευρώ με στρατηγικό επενδυτή

Η τράπεζα θα προχωρήσει σε νέα ΑΜΚ, ύψους 300 εκατ. ευρώ, για να χρηματοδοτήσει την επιδιωκόμενη πιστωτική επέκταση και να επανιδιωτικοποιηθεί. Προς το παρόν, βέβαια, κρατικοποιείται, με το Δημόσιο να βάζει 150 με 155 εκατ. ευρώ, σε μετρητά ή ομόλογα, για να συμψηφίσει DTC.

Το ποσό της αύξησης κεφαλαίου, που απαιτεί η υλοποίηση του επιχειρησιακού πλάνου τριετίας 2021-23, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της τακτικής γενικής συνέλευσης, η διοίκηση της Attica Bank, προσδιορίζοντάς το στα 300 εκατ. ευρώ.

Το παραπάνω ποσό θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου κατά τη διοίκηση για την ανάλωση κεφαλαίων που θα φέρει η προβλεπόμενη από το business plan πιστωτική επέκταση (σ.σ. κατά περίπου 2 δισ. ευρώ). Είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται επίσημη εκτίμηση, αν και στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν αρκετά σχετικά δημοσιεύματα.

Η ΑΜΚ των 300 εκατ. ευρώ θα αποτελέσει ταυτόχρονα και το βήμα επανιδιωτικοποίησης της τράπεζας, εφόσον εν τω μεταξύ βρεθεί αξιόπιστος επενδυτής, κάτι που προς το παρόν δεν έχει συμβεί. Η αύξηση για είσοδο στρατηγικού θα διενεργηθεί με πλήρη ή μερική κατάργηση των δικαιωμάτων ψήφου για τους παλαιούς μετόχους και τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρηματοδοτήσουν, αποκλειστικά, τη σκοπούμενη διεύρυνση εργασιών.

Το σώμα των μετόχων καλείται σήμερα μεταξύ άλλων να εξουσιοδοτήσει για πέντε χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας, ώστε να δύναται να λαμβάνει απόφαση διενέργειας αύξησης κεφαλαίου ως και τρεις φορές το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει τη διενέργεια αύξησης κεφαλαίου για είσοδο στρατηγικού επενδυτή, εντός του φθινοπώρου.

Εν τω μεταξύ σήμερα οι μέτοχοι καλούνται να αποφασίσουν την πιθανή κρατικοποίηση της τράπεζας μέσω ενεργοποίησης του νόμου Χαρδούβελη για τον συμψηφισμό οριστικής και εκκαθαρισμένης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης με μετρητά ή ομόλογα, που θα βάλει η Ελληνική Δημοκρατία.

Ειδικότερα, μεταξύ των θεμάτων της τακτικής γενικής συνέλευσης περιλαμβάνεται η ενεργοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27Α του νόμου 4172/2013, γνωστού ως νόμου Χαρδούβελη. Οι μέτοχοι θα κληθούν να αποφασίσουν τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, το οποίο εν συνεχεία κεφαλαιοποιείται και η τράπεζα εκδίδει warrants, που θα διατεθούν δωρεάν στο Δημόσιο.

Το ύψος του ειδικού αποθεματικού θα ανέλθει, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, μεταξύ 150 με 155 εκατ. ευρώ και προορίζεται αποκλειστικά για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Η κάλυψη του ειδικού αποθεματικού θα διενεργηθεί από το Δημόσιο με μετρητά ή ομόλογα, ενώ θα λάβει δωρεάν παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης (warrants), οι οποίοι αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές συνολικής αγοραίας αξίας ίσης με το 100% της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης. Ως αγοραία αξία νοείται ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής τιμής των προηγούμενων 30 συνεδριάσεων, σταθμισμένος με τον όγκο συναλλαγών.

Οι υφιστάμενοι (μεγαλο)μέτοχοι της Attica Bank μπορούν, βάσει του νόμου, να ασκήσουν δικαίωμα εξαγοράς των warrants, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται να το πράξουν. Αν επιβεβαιωθεί η παραπάνω πληροφορία, το Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τα warrants σε τρίτο επενδυτή. Ούτε, όμως, από αυτό το μέτωπο προκύπτει, προς το παρόν, ενδιαφέρον. Ως εκ τούτου, πιθανότερο σενάριο αποτελεί η κρατικοποίηση της τράπεζας.

Για να υλοποιηθεί ομαλά η παραπάνω διαδικασία εκδόθηκε σήμερα το πρωί η σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, για διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή του μηχανισμού, όπως: η παρακολούθηση και πιστοποίηση του μη συμψηφισθέντος ετήσιου υπολοίπου της οριστικής και εκκαθαρισμένης απαίτησης, ο τρόπος καταβολής της (μετρητά ή ομόλογα), οι βασικοί όροι που διέπουν τα warrants, η διαδικασία και ο προσδιορισμός της αξίας μεταβίβασής τους, ο χρόνος και η διαδικασία άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς από τους μετόχους, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται διαπραγματεύσιμοι σε οργανωμένη αγορά κ.λπ.

Η παραπάνω αύξηση κεφαλαίου θα βελτιώσει την ποιότητα των υφιστάμενων εποπτικών κεφαλαίων της Attica καθώς οριστικές και εκκαθαρισμένες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (Deferred Tax Credits- DTCs) μετατρέπονται σε καταβεβλημένο, τοις μετρητοίς ή με ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων ομόλογα, κεφάλαιο.

Επιπρόσθετα, βελτιώνει κατά μερικές μονάδες βάσης τους κεφαλαιακούς δείκτες.

Κατά την 31η Μαρτίου 2021, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Αttica Bank, μετά τις νέες ζημιές Α' τριμήνου, υποχώρησε στο 7,1% με την ελάχιστη εποπτική απαίτηση να διαμορφώνεται στο 10,71%, μετά και την υιοθέτηση μέτρων χαλάρωσης. Πριν τα μέτρα χαλάρωσης ανερχόταν σε 14,21%.

Οι κεφαλαιακοί δείκτες της Attica θα αποκατασταθούν, σταδιακά, με την ένταξη των τιτλοποιήσεων στο σχήμα κρατικής εγγυοδοσίας «Ηρακλής ΙΙ» και τη συνεπαγόμενη μείωση του σταθμισμένου σε κίνδυνο ενεργητικού. Συμπληρωματικά θα λειτουργήσει η έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ή και additional Tier I, τα οποία προβλέπονται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης (capital plan) της περιόδου 2021-23.

Από τη σταδιακή ένταξη των senior notes των τιτλοποιήσεων Astir 1 και 2, Omega και Metexelixis θα μειωθεί το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό της Αttica Bank και η διοίκηση προσδοκά ότι εφόσον δεν υπάρξουν αποκλίσεις, ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα ενισχυθεί κατά 5%. Άλλο ένα 0,5% θα έρθει από το κεφαλαιακό κέρδος πώλησης των mezzanine ομολογιών ενώ όπως προαναφέρθηκε, θα διενεργηθεί ΑΜΚ 300 εκατ. ευρώ και έκδοση Tier II ομολογιών.

Τέλος, οι μέτοχοι καλούνται σήμερα να αποφασίσουν τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Αttica Bank ως 85 εκατ. ευρώ, με ανάλογη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής καθώς και να εγκρίνουν τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2020, την πολιτική αποδοχών κ.ά.

*Οι ομιλίες των στελεχών της Attica Bank, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

Χρήστος Κίτσιος [email protected]

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v