Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΟΛΘ: Ο Χαραλάμπης Καραμανέας νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Βλάχου από τον υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα.

ΟΛΘ: Ο Χαραλάμπης Καραμανέας νέο μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΟΛΘ Α.Ε.ανακοινώνει πως, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) με την από 6/08/2021 επιστολή του ενημέρωσε, ότι μετά την υποβολή παραίτησης του κ. Άγγελου Βλάχου από μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ./ΟΛΘ Α.Ε. με ημερομηνία ισχύος την 9/08/21, υποδεικνύει σε αντικατάσταση αυτού τον κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου ως νέο μέλος στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 12 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε.), προσκομίζοντας βιογραφικό σημείωμα αυτού, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων, αναφέρεται ενδεικτικώς ως προς την εμπειρία του στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρία, ότι είναι μέλος του Ταμείου Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. και στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σε διάφορες διευθυντικές θέσεις Ελληνικών και διεθνών εταιριών, που καλύπτουν όλο το φάσμα της μελέτης και κατασκευής μεγάλων έργων υποδομής και έργων ακινήτων.

Έχει επίσης εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα διοίκησης, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο σε Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών Λιμένων.

Ολοκλήρωσε την πενταετή σπουδή Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού/Δομοστατικού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, από όπου απέκτησε και MSc σε Έργα Υποδομής Πολιτικού Μηχανικού. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο La Verne της Καλιφόρνιας και MSc στην Χρηματοοικονομική & Τραπεζική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ΟΛΘ Α.Ε. αφού εξέτασε λεπτομερώς την πλήρωση όλων των κριτηρίων καταλληλότητας για την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το νέο που υποδεικνύει το ΤΑΙΠΕΔ (άρ. 7§7 καταστατικού ΟΛΘ A.E.) σύμφωνα με την Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ Α.Ε. διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον διορισμό από το ΤΑΙΠΕΔ μέλους στο Δ.Σ. (άρ. 4.4. Πολιτική Καταλληλότητας ΟΛΘ A.E.).

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, αποφάσισε την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Άγγελου Βλάχου από τον υποδειχθέν από το ΤΑΙΠΕΔ κ. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα, με θητεία μέχρι 12/07/2026, ως κάτωθι:

1. Αθανάσιος Λιάγκος του Ελευθέριου, εκτελεστικό μέλος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.,

2. Laurent Martens του Andre, μη εκτελεστικό μέλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,

3. Franco Nicola Cupolo του Giuseppe, εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος - Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής,

4. Artur Davidian του Eduard, εκτελεστικό μέλος, Γενικός Διευθυντής Επενδύσεων,

5. FU Baiqiao (Leon) του Jinlong FU, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Χαραλάμπης Καραμανέας του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

8. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

9. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτήρη, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

Στην ίδια συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε επανέλεγχο και διαπίστωση της πλήρωσης όλων των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως διαμορφώθηκε κατά την ανασυγκρότησή του, καθώς όλα ανεξαιρέτως τα μέλη διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, επαρκείς γνώσεις, δεξιότητες, ανεξαρτησία κρίσης, εχέγγυα ήθους και καλή φήμη, ενώ δεν συντρέχουν στα πρόσωπά τους τυχόν κωλύματα ή ασυμβίβαστα ως προς τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου της ΟΛΘ Α.Ε.

Η επαγγελματική εμπειρία του κ. Χαραλάμπη Καραμανέα στον τομέα που δραστηριοποιείται η εταιρεία, όπως προαναφέρθηκε, ενισχύει την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε. και την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με αυτήν.

Ως εκ τούτου, το σύνολο της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου όπως διαμορφώνεται συνεχίζει να επιτελεί πλήρως την ορθή και αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του, αντικατοπτρίζοντας το μέγεθος, την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας, διατηρώντας την ποικιλομορφία γνώσεων, δεξιοτήτων, προσόντων και εμπειρίας, καλύπτοντας και ενισχύοντας την εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα της ΟΛΘ Α.Ε.

Σημειώνεται, ότι διατηρείται η πλήρωση του κριτηρίου της επαρκούς εκπροσώπησης ανά φύλο, που δεν υπολείπεται το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου [δύο (2) επί συνόλω εννέα (9) μελών], ενώ τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρ. 9 του Ν.4706/2020 συντρέχουν σε πρόσωπα που δεν υπολείπονται του ενός τρίτου του συνολικού αριθμού των μελών του [τριών (3) επί συνόλω εννέα (9) μελών].

Ακολούθως, μετά την κένωση της θέσης του κ. Άγγελου Βλάχου του Φωτίου, μη εκτελεστικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου, τόσο από την Επιτροπή Ελέγχου, όσο και από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ΟΛΘ Α.Ε., στις οποίες μετείχε ως μέλος, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων ΟΛΘ Α.Ε. προέβη κατά την από 9/08/21 συνεδρίασή της σε εξέταση και διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας πλήρωσης των κενωθεισών θέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από το ΤΑΙΠΕΔ μέλους κ. Χαραλάμπη Καραμανέα για την συμμετοχή του στην σύνθεση των επιτροπών αυτών.

Ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε. κατά την συνεδρίασή του στις 11/08/21, αφού έλαβε υπόψη του το πρακτικό της απόφασης της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων, διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο του κ. Χαραλάμπη Καραμανέα και την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Άγγελου Βλάχου από τον προαναφερθέντα τόσο στην Επιτροπή Ελέγχου όσο και Υποψηφιοτήτων και ειδικότερα: Όσον αφορά στην Επιτροπή Ελέγχου ΟΛΘ Α.Ε., η οποία είχε εκλεγεί με την από 12/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και συνιστά σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας (άρ. 12, 7§6), Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1&2 Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε το νέο υποψήφιο μέλος κ. Χαραλάμπη Καραμανέα για την συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 στο σύνολο της σύνθεσης της Επιτροπής και την διατήρηση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρ. 9 του Ν.4706/2020 στο πρόσωπο των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής, που μετείχαν ήδη στην Επιτροπή Ελέγχου, εξέλεξε τον Χαραλάμπη Καραμανέα προς συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης του κ. Άγγελου Βλάχου, οπότε η Επιτροπή Ελέγχου της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:

1. Παναγιώτη Μιχαλόπουλο του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,

3. Χαραλάμπη Καραμανέα του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία καθόσον τόσο ο κ. Μιχαλόπουλος όσο και το νέο μέλος κ. Χαραλάμπης Καραμανέας λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής τους εμπειρίας και της συμμετοχής τους σε Επιτροπές Ελέγχου, διαθέτουν στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, σαφή και επαρκή γνώση του αντικειμένου της εν λόγω Επιτροπής καθώς και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και των συνθηκών λειτουργίας αυτής, ενώ η κα Σαμαρά - λόγω της ευρύτερης επαγγελματικής της εμπειρίας και της ιδιότητας της ως Επίκουρης Καθηγήτριας Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και ως μέλους του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ - μπορεί να κατανοήσει πλήρως τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας.

Το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική ή λογιστική συνεχίζει να πληρείται αποδεδειγμένα, (α) στο πρόσωπο του κ. Παναγιώτη Μιχαλόπουλου, δεδομένης της επιχειρηματικής του δραστηριότητας καθώς και της υπηρεσίας του σε οργανισμούς σε ανώτατες διοικητικές θέσεις ευθύνης, ακόμα και ως Αναπληρωτής Διοικητής και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου "Μεταξά" στον Πειραιά από 17/10/2011 έως 27/12/2013, έχοντας εκτενή εμπειρία στην σύνταξη και τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων, καθώς και (β) της κ. Αγγελικής Σαμαρά, δεδομένου ότι τυγχάνει Επίκουρη Καθηγήτρια Λογιστικής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μέλος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ) της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και της Επιτροπής Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΟΕ) του ΣΟΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) για τη διεξαγωγή των επαγγελματικών εξετάσεων, είναι πιστοποιημένη από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και έχει εκτενή εμπειρία στον τομέα της λογιστικής και στην εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών και του ελέγχου. Οι τασσόμενες από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο (άρθρο 9 παρ. 1&2 του Ν.4706/2020) προϋποθέσεις και κριτήρια ανεξαρτησίας, συνεχίζουν να πληρούνται στο πρόσωπο των κ.κ.:

1) Παναγιώτη Μιχαλόπουλου του Άγγελου και

2) Αγγελικής Σαμαρά του Δημητρίου, καθώς τα εν λόγω πρόσωπα: (α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και (β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση εξάρτησης, η οποία μπορεί να επηρεάσει τις αποφάσεις τους και την ανεξάρτητη και αντικειμενική κρίση τους. 

Σε συνέχεια της ως άνω απόφασης του Δ.Σ. της 11/08/2021, η Επιτροπή Ελέγχου συνεδρίασε την 11/08/2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Παναγιώτης Μιχαλόπουλος του Άγγελου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου.

2. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος.

3. Χαραλάμπης Καραμανέας του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ., Μέλος.

Περαιτέρω, όσον αφορά την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, η οποία είχε συσταθεί με την από 12/07/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρ. 12 του Ν.4706/2020 ως αποτελούμενη από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) ανεξάρτητα μέλη (κατά την έννοια του άρθρου 9 παρ. 1 &2 Ν.4706/2020) και ένα (1) μη εκτελεστικό, με θητεία ταυτόσημη του Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 12/07/2026, το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού αξιολόγησε το νέο υποψήφιο μέλος κ. Χαραλάμπη Καραμανέα για την συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης, αφού εξέτασε ενδελεχώς και διαπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας στο πρόσωπο του υποψηφίου και στο σύνολο της σύνθεσης της Επιτροπής και την διατήρηση των κριτηρίων ανεξαρτησίας του άρ. 9 του Ν.4706/2020 στο πρόσωπο των δύο ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών της Επιτροπής, που μετείχαν ήδη στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, εξέλεξε τον κ. Χαραλάμπη Καραμανέα προς συμπλήρωση της κενωθείσης θέσης του κ. Άγγελου Βλάχου, διατηρούμενης της εκλογής της κ. Αγγελικής Σαμαρά ως Προέδρου της Επιτροπής σύμφωνα με την από 12/07/21 απόφαση Δ.Σ./ΟΛΘ Α.Ε., οπότε η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της ΟΛΘ Α.Ε. αποτελείται από τους:

1. Αγγελική Σαμαρά του Δημητρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος,

2. Ειρήνη Χάδιαρη του Σωτηρίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος,

3. Χαραλάμπης Καραμανέας του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος, Μέλος.

Μετά την από 11/08/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεδρίασε αυθημερόν και ανασυγκροτήθηκε σε σώμα όπως παραπάνω.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v