Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πόσα βάζουν στην ΑΜΚ της Attica Bank ΤΧΣ και Ellington-ΤΜΕΔΕ

Τελευταία ημέρα εξάσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 17η Δεκεμβρίου. Μερική εξάσκηση για το ΤΧΣ. Θα βάλει 151 εκατ. ευρώ, για να αποκτήσει 753.826.957 νέες μετοχές. Πόσα βάζει το σχήμα Ellington-ΤΜΕΔΕ. Το δικαίωμα ελεύθερης υπαναχώρησης.

Πόσα βάζουν στην ΑΜΚ της Attica Bank ΤΧΣ και Ellington-ΤΜΕΔΕ

Παράταση στην περίοδο εξάσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης της αύξησης κεφαλαίου ως 240 εκατ. ευρώ, μετά τη συμφωνία μετόχων μεταξύ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και του σχήματος ΤΜΕΔΕ-Ellington χορήγησε το Δ.Σ. της Attica Bank, ενώ παράλληλα δίνει τη δυνατότητα ελεύθερης υπαναχώρησης σε επενδυτές που έχουν ασκήσει ως τώρα δικαιώματα.

Μετά τη χθεσινή συμφωνία μετόχων μεταξύ ΤΧΣ με το σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington, το ΤΧΣ θα προχωρήσει σε μερική εξάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, βάζοντας περίπου 151 εκατ. ευρώ στην εν εξελίξει αύξηση κεφαλαίου. Ειδικότερα, με βάση την έγγραφη ενημέρωση που έλαβε από το ΤΧΣ η Attica, το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, εξασκώντας 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης από τα, συνολικώς, 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην τράπεζα.

Αυτό σημαίνει ότι θα βάλει 150,7 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ, αποκτώντας 753.826.957 μετοχές. Το ποσοστό του θα υποχωρήσει από τα σημερινά επίπεδα (68,2%), εφόσον η ΑΜΚ καλυφθεί στο σύνολό της και τυχόν αδιάθετες μετοχές απορροφηθούν από τρίτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο e-ΕΦΚΑ έχει δεσμευτεί να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματά του, ενώ όπως έγραψε το Euro2day.gr, το σχήμα Ellington-ΤΜΕΔΕ θα βάλει στην ΑΜΚ ένα ποσό της τάξης των 55 εκατ. ευρώ (σ.σ. το πώς θα κατανεμηθεί το παραπάνω ποσό μεταξύ ΤΜΕΔΕ και Ellington δεν έχει γίνει γνωστό).

Η συμφωνία μετόχων μεταξύ ΤΧΣ και Ellington-ΤΜΕΔΕ δεν έχει ανακοινωθεί, είναι όμως βέβαιο ότι προβλέπει τα βήματα και τις υποχρεώσεις αμφότερων των μερών κατά τη διαδικασία σταδιακής ιδιωτικοποίησης της τράπεζας καθώς και τα βήματα αποεπένδυσης του ΤΧΣ. Επιπρόσθετα, προβλέπει το πώς θα διοικείται η τράπεζα στις διαδοχικές φάσεις. Το πόσο λειτουργικό ή όχι είναι το σχήμα θα φανεί στην πορεία.

Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, υπήρξαν αλλαγές στην αρχική συμφωνία. Για παράδειγμα, ακούγεται ότι το Μετατρέψιμο Ομολογιακό θα εκδοθεί ταυτόχρονα με τη δεύτερη ΑΜΚ, το ύψος της οποίας θα κριθεί από το due diligence ή/και το Asset Quality Review που θα διενεργήσει η ΤτΕ.

Η ανακοίνωση

Η Attica Βank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα»), σε συνέχεια των από 18-11-2021 ανακοινώσεών της, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Α. Με βάση την από 05.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018 δυνάμει της εξουσιοδότησης που παρασχέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο με τις από 07.07.2021 και 15.09.2021 αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό έως 240.000.000 Ευρώ, με την έκδοση έως 1.200.000.000 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,20 Ευρώ εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας (η «Αύξηση»), με αναλογία 49,5265161872259 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Τράπεζας.

Από την 18.11.2021 η Τράπεζα έθεσε στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκριθέν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18.11.2021 ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς Αξιογράφων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.») των Νέων Μετοχών.

Β. Η Τράπεζα έλαβε την 08.12.2021 έγγραφη πληροφόρηση από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «Ταμείο»), υπό την ιδιότητά του ως Βασικού Μετόχου με συμμετοχή 68,24% στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, ότι υπήρξε επιτυχής ολοκλήρωση των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων του Ταμείου με τους ιδιώτες επενδυτές ΤΜΕΔΕ και Ellington, αναφορικά με τη συμμετοχή τους στην Αύξηση και την περαιτέρω κεφαλαιακή ενίσχυση της. Στο πλαίσιο αυτό το Ταμείο αποφάσισε να συμμετάσχει στην Αύξηση εξασκώντας 15.220.674 δικαιώματα προτίμησης για την κτήση Νέων Μετοχών από τα, συνολικώς, 16.533.102 που κατέχει αυτή τη στιγμή στην Τράπεζα.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αξιολογεί την εν λόγω πληροφόρηση, προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα που περιλαμβάνουν και την προσήκουσα ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τις πληροφορίες που τίθενται υπόψη του. Σημειώνεται ότι η κατανομή των τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών (κατόπιν τυχόν μη ενάσκησης του συνόλου των δικαιωμάτων προτίμησης) πραγματοποιείται με απόφαση και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από επενδυτές.

Δ. Στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και έχοντας ως γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού, την ασφάλεια των συναλλαγών και το συμφέρον της Τράπεζας ως εκδότριας, το Διοικητικό Συμβούλιο ως άμεσα μέτρα αποφάσισε:

(α) την παράταση της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης επί των Νέων Μετοχών έως την 17.12.2021 (τελευταία ημέρα άσκησης).

(β) την παροχή προς τους επενδυτές, που έχουν ήδη ασκήσει δικαιώματα προτίμησης, του δικαιώματος ελεύθερης υπαναχώρησης από την εγγραφή τους για Νέες Μετοχές (το «Δικαίωμα Υπαναχώρησης»), το οποίο θα δύναται να ασκηθεί μέχρι το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, ήτοι μέχρι την 17.12.2021.

Με βάση τα παραπάνω, το αναθεωρημένο (νέο) χρονοδιάγραμμα των υπολειπόμενων ενεργειών της Αύξησης έχει ως κάτωθι:

  • 09.12.2021 - Έναρξη περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
  • 17.12.2021 - Τελευταία ημέρα άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης
  • 17.12.2021 - Τελευταία ημέρα της περιόδου άσκησης Δικαιώματος Υπαναχώρησης
  • 20.12.2021 - Κατανομή και διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
  • 21.12.2021 - Πιστοποίηση καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  • 21.12.2021 - Ανακοίνωση για την κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου
  •  22.12.2021 - Έγκριση του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών*
  • 22.12.2021 - Ανακοίνωση για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών
  • 23. 12.2021 - Έναρξη της διαπραγμάτευσης Νέων Μετοχών

* Με την επιφύλαξη της συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής του Χ.Α. την ημερομηνία αυτή.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για κάθε περαιτέρω εξέλιξη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v