Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Intrakat: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 50,8 εκατ. ευρώ

Η τιμή διάθεσης ορίστηκε σε 1,90 ευρώ ανά νέα μετοχή. Που θα διατεθούν τα κεφάλαια.

Intrakat: Προχωρά σε ΑΜΚ έως 50,8 εκατ. ευρώ

Η Intrakat ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ενέκρινε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, κατά ποσό έως €8.108.108,40 , με την έκδοση έως 27.027.028 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρίας.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές με αναλογία 0,562748049940626 Νέες Μετοχές για κάθε μία παλιά μετοχή της Εταιρίας. Σε περίπτωση που η Αύξηση δεν καλυφθεί πλήρως, θα υπάρξει δυνατότητα μερικής κάλυψης.

Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών ορίστηκε σε €1,90 ανά Νέα Μετοχή. Οπως επισημαίνεται η Τιμή Διάθεσης θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η συνολική διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, ποσού (σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης) €43.243.244,80, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Σύμφωνα με την Intrakat, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της ΑΜΚ, τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού περίπου 600 χιλ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε περίπου 50,8 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ως εξής:

  • 20 εκατ. για χρηματοδότηση υφιστάμενων ή και νέων έργων ΑΠΕ
  • 15 εκατ. για χρηματοδότηση νέων έργων που εκτελούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή και ΣΔΙΤ ή και νέων επενδύσεων που εμπίπτουν στον κλάδο ανάπτυξης ακινήτων
  • 15,8 εκατ. για κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v